Ważne dokumenty – Ozorków

Ważne dokumenty

AKTA STANU CYWILNEGO

Rejestracja urodzenia

Wszystkie dokumenty dotyczące USC także na stronie BIP: kliknij tu

DOWÓD OSOBISTY I MELDUNEK

Wydanie dowodu osobistego
Zameldowanie lub wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich i cudzoziemców

DROGI

Udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Udzielenie lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Ewidencja działalności gospodarczej
Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych
Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

EDUKACJA

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wykaz dokumentów, które należy złożyć celem uzyskania wpisu do ewidencji szkół, placówek niepublicznych
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

EWIDENCJA

Wydanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków

NIERUCHOMOŚCI

Nabywanie nieruchomości przez gminę
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

OCHRONA ŚRODOWISKA

Udzielenie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego

PODATKI

Interpretacja prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy a pobieranych przez naczelnika urzędu skarbowego: w podatku od spadków i darowizn, z tytułu karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych.
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych – odroczenia lub rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej oraz umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
Ulga żołnierska w podatku rolnym
Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych
Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis
Zwolnienie z podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego/powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

REJESTR

TARGOWISKO

UDOSTĘPNIENIE DANYCH

WOJSKO

ZEZWOLENIA