Ważne dokumenty

AKTA STANU CYWILNEGO

Rejestracja urodzenia
Dokumenty:
Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca zdarzenia w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
Wymagane dokumenty:
– dowody osobiste rodziców,
– odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka,
– odpis skrócony aktu urodzenia matki(jeżeli w chwili urodzenia dziecka nie pozostawała w związku małżeńskim).
Zgłoszenia dokonują:
– ojciec, matka,
– pełnomocnik,
– zakład opieki zdrowotnej.
OPŁATY:
Bez opłat
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W dniu dokonania zgłoszenia.
Wszystkie dokumenty dotyczące USC także na stronie BIP: kliknij tu

DOWÓD OSOBISTY I MELDUNEK

Wydanie dowodu osobistego
Komórka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Marzena Wieczorek, Marzena Sas, Iwona Tomczak, Natalia Zambrzycka-Rybska
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 16
Telefon: 042 710 31 29
Podstawa prawna:
Forma wnoszenia podania: Osobiście
Wymagane dokumenty:
Wnioski o wydanie dowodu osobistego/odbiory dowodów – we wtorki 9.00 – 16.30, pozostałe dni robocze 8.00 – 15.30.

Do wniosku załącza się: jedno aktualne zdjęcie kolorowe w formacie: szerokość 35 mm, wysokość 45 mm – Instrukcja wykonywania zdjęć do paszportu i dowodu osobistego
3. Informacje ogólne na obywatel.gov.pl: kliknij tu
Opłaty: Bez opłat
Forma załatwienia sprawy: Wydanie nowego dowodu osobistego
Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Zameldowanie lub wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich i cudzoziemców
Komórka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Joanna Górna-Staniszewska
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 16
Telefon: 042 710 3129
Podstawa prawna: Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (Dz.U. Z 2006 Nr 139, poz. 993 z późn. zm)
Forma wnoszenia podania: Osobiście
Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty
2. Książeczka Wojskowa
3. Akt własności
Formularze do pobrania:
1. zameldowanie na pobyt czasowy: pobierz-wniosek
2. zameldowanie na pobyt stały: pobierz-wniosek
3. zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego: pobierz-wniosek
4. zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego: pobierz-wniosek
Opłaty: Brak
Forma załatwienia sprawy: Wydanie bezpłatnego zaświadczenia przy zameldowaniu na pobyt stały. W pozostałych zgłoszeniach zaświadczenie wydaje się na wniosek.
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Tryb odwoławczy:
Informacje dodatkowe:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
Komórka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 16
Telefon: 042 710 31 29
Podstawa prawna: Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r.
Forma wnoszenia podania: Osobiście
Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty
2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (w formie papierowej) 17 zł (dotyczy tylko zaświadczenia wydanego w celach prywatnych)
Formularze do pobrania:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu: pobierz-wniosek
Opłaty: 17 zł za zaświadczenia wydane w celach prywatnych
Nr konta: 64 8786 0001 0000 1528 2001 0142 – tytuł wpłaty: zaświadczenie o zameldowaniu
Forma załatwienia sprawy: Wydanie zaświadczenia
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Wniosek o nadanie numeru PESEL

Komórka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 16
Telefon: 042 710 31 29
Podstawa prawna: Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r.
Forma wnoszenia podania: Osobiście
Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
2. Umowa o pracę
Formularze do pobrania:
1. Wniosek o nadanie numeru PESEL: pobierz-wniosek
Opłaty: Brak
Forma załatwienia sprawy: wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Tryb odwoławczy:
Informacje dodatkowe: We wniosku należy wpisać podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakaś instytucja wymaga od Ciebie numeru PESEL, powinna Ci wskazać taką podstawę. Osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL numer nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji na jej wniosek. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL jest organ gminy, który dokonał zameldowania, a w przypadku braku miejsca zameldowania, organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Właściwość miejscowa organu gminy do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL dotyczy osoby, dla której ma być nadany numer.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych

Komórka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 16
Telefon: 042 710 3129
Podstawa prawna: Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (Dz.U. z 2021.510 t.j. z dnia 2021.03.19)
Forma wnoszenia podania: Osobiście
Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty
2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (w formie papierowej)
3. Akt własności
Formularze do pobrania:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych: pobierz-wniosek

Opłata: 17 zł

Nr konta: 64 8786 0001 0000 1528 2001 0142

Forma załatwienia sprawy: Wydanie zaświadczenia
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Tryb odwoławczy:
Informacje dodatkowe:

Pełnomocnictwo
Komórka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Marzena Wieczorek, Marzena Sas, Iwona Tomczak, Joanna Górna-Staniszewska
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 16
Telefon: 042 710 31 29
Podstawa prawna: Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r.
Forma wnoszenia podania: Osobiście
Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty
2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (w formie papierowej) 17 zł
Opłaty: pełnomocnictwo dla wstępnych/zstępnych – brak opłaty; w pozostałych przypadkach – 17 zł
Nr konta: 64 8786 0001 0000 1528 2001 0142 – tytuł wpłaty: zaświadczenie o zameldowaniu
Formularze do pobrania: pobierz-wniosek
Forma załatwienia sprawy: Wydanie zaświadczenia
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie

DROGI

Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym (drogi gminne)

Udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (drogi gminne, drogi powiatowe)

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Ewidencja działalności gospodarczej

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
 • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego

 [zobacz schemat] [asystent wyboru]

 Przejdź do rejestracji konta w celu zalogowania i złożenia wniosku

 Przejdź do przygotowania wniosku on-line bez logowania

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub wznowienie niezbędny jest nr NIP.

OKRES PRZEJŚCIOWY

Od 1 lipca do końca 2011 roku trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni). Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przestawał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. Do dnia 31 grudnia 2011 r., w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pozostawał organem ewidencyjnym i rejestruje zmiany we wpisach.

Sprawdź czy twoja gmina korzysta już z CEIDG i zobacz czy twój wpis został już przeniesiony do CEIDG. Jeżeli nie ma Twojego wpisu w CEIDG, udaj się do Urzędu Gminy, w którym rejestrowałeś firmę w celu aktualizacji danych. Jeżeli wpis został opublikowany i chcesz go poprawić możesz udać się w tym celu do najbliższego Urzędu Gminy lub złożyć wniosek o zmianę online.

 Przejdź do wyszukiwania przedsiębiorców

Ze względu na fakt, że wpisy w ewidencjach gminnych tworzone były na przestrzeni lat w oparciu o zmieniające się przepisy prawne, informacje zawarte w tych rejestrach różniły się, w zależności od daty dokonania wpisu oraz od sposobu prowadzenia ewidencji.

Ministerstwo Rozwoju zachęca przedsiębiorców do sprawdzenia i aktualizowania swoich wpisów w CEIDG, aby uzyskać stan zgodny z aktualnym prawem.

 Przejdź do obowiązujących przepisów

Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej.

Rejestracja płatnika podatku VAT

Pełnomocnik przedsiębiorcy może złożyć wniosek CEIDG-1 również przez Internet

Lista kodów PKD zawierająca informacje o powiązaniach z działalnością reglamentowaną oraz wskazanie kodów, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem DG w różnych formach (aktualizacja w dniu 02.02.16)

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (aktualizacja w dniu 06.06.16)

Formularz CEIDG-1

Załącznik CEIDG-MW

Załącznik CEIDG-RD

Załącznik CEIDG-RB

Załącznik CEIDG-SC

Załącznik CEIDG-PN

Załącznik CEIDG-POPR

Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Sprawę prowadzi:
Wydział Współpracy Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego.
Miejsce składania:
Pokój 219
Telefon 42 710 31 42
Opis procedury:
Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
2. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225),udzielone pełnomocnictwo, w przypadku jego ustanowienia.

Termin załatwienia sprawy:
Zezwolenia udziela się lub odmawia udzielenia w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwołania:
Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Opłaty:
Za korzystanie z zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się opłaty w wysokości:

525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
2) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3) 2 100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Przedstawione powyżej opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła:

1) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
2) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
3) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłatę wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie lub dokonuje wpłaty na konto.
Z opłaty zwolnione są zakłady pracy chronionej.
Podstawa prawna:
Na podstawie  art. 104  Kodeksu  postępowania  administracyjnego (tekst  jednolity  Dz. U. z 2013 r.

poz. 267) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity DZ. U. z 2012 r. Nr 0
poz. 1356) oraz uchwały Nr XI/77/2003 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Ozorkowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz uchwały Nr XXXV/240/93 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zmiana: Uchwała Nr VII/37/2003 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 lutego 2003 roku,

Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

na podstawie art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2168.)

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:
1) Art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)
2) Rozdział V pn. „Kontrola Przedsiębiorcy (art. 77-84) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (jednolity tekst Dz .U. z 2017 r., poz. 2168)
Sprawę prowadzi:
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ozorkowie

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI:
– PRZESTRZEGANIE ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
W szczególności, kontrolowane będą punkty sprzedaży alkoholu:
na które wpływają skargi lub interwencje,
wobec których prowadzono postępowania o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Przy planowaniu kontroli uwzględnia się zapis art. 83b ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym nie przeprowadza się kontroli, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ – z określonymi w ustawie odstępstwami (art. 83 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLE:
upoważnieni przez Burmistrza Miasta Ozorkowa pracownicy Wydziału Współpracy Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego;
upoważnieni członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ozorkowie;
w razie potrzeby, w asyście funkcjonariuszy Policji.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ORGAN KONTROLNY OD PRZEDSIĘBIORCY PODCZAS KONTROLI</strong
(art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą,
tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
faktury zakupu napojów alkoholowych,
książka kontroli

DOKUMENTY SPORZĄDZANE PODCZAS KONTROLI:
protokół kontrolny,
inne (w razie potrzeby).

INNE UWAGI:
pracownicy organu kontrolnego posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 79a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
kontrolę przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 79 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy oraz do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności (art. 80 ust. 3 i art. 81 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
kontrolę wykonuje się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji lub w siedzibie organu kontroli (art. 80a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2017 r.
przeprowadzono 17 kontrolę.
w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wszczęciem postępowania o cofnięcie zezwoleń.

Jeremie2 – preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw, osób bezrobotnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego

Województwo Łódzkie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wdraża Projekt pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego (Jeremie2) o wartości 670 mln zł realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 stanowiący kontynuację Inicjatywy JEREMIE z poprzedniego okresu programowania.

Podstawowym celem Projektu jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek przedsiębiorcom, osobom bezrobotnym, ale również jednostkom samorządu terytorialnego, spółdzielniom czy wspólnotom mieszkaniowym
z terenu województwa łódzkiego. Projekt podzielony został na trzy główne rodzaje wspieranych przedsięwzięć.

 • Pożyczki na rozwój przedsiębiorstw (w ramach Poddziałania II.3.2 – Instrumenty finansowe dla MŚP)

Pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP ukierunkowane są na szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczanie kapitału na rozruch, na rozszerzenie działalności, na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów, czy przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania. Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy zgodnie z przepisami prawa unijnego.

Pożyczki są skierowane do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.

Kwota pożyczki może sięgnąć nawet ponad 2 mln zł.

Preferencyjne oprocentowanie waha się w granicach 0,15-8,35%.

Brak jakichkolwiek prowizji i opłat.

Okres spłaty do 10 lat.

Możliwa nawet roczna karencja w spłacie kapitału.

O szczegółach dotyczących produktu można przeczytać tutaj (po wybraniu województwa łódzkiego).

Informacje o Pośrednikach Finansowych, do których należy się zgłaszać po wsparcie można znaleźć tutaj.

 • Pożyczki na termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (w ramach Poddziałania IV.2.3 – Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych)

Interwencja w ramach termomodernizacji budynków ukierunkowana jest na udzielanie wsparcia finansowego w formie pożyczek na głęboką modernizację energetyczną budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.

Pożyczkę mogą uzyskać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną oraz jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Kwota pożyczki może wynosić nawet ponad 3 mln zł.

Preferencyjne oprocentowanie od 0,15%.

Brak jakichkolwiek prowizji i opłat.

Okres spłaty do 15 lat.

Możliwa nawet 1,5-roczna karencja w spłacie kapitału.

O szczegółach dotyczących produktu można przeczytać tutaj.

Informacje o Pośrednikach Finansowych, do których należy się zgłaszać po wsparcie można znaleźć tutaj.

 • Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  (w ramach Poddziałania VIII.3.2 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych)

Wsparcie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy ukierunkowane jest na rozwój przedsiębiorczości w regionie z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Środki z pożyczki można przeznaczyć na wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.

Mikropożyczkę mogą uzyskać osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo) i zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Kwota pożyczki może wynieść do 70 tys. zł.

Preferencyjne oprocentowanie tylko 0,175%.

Brak jakichkolwiek prowizji i opłat.

Okres spłaty do 7 lat.

Możliwa nawet roczna karencja w spłacie kapitału.

O szczegółach dotyczących produktu można przeczytać tutaj.

Informacje o Pośrednikach Finansowych, do których należy się zgłaszać po wsparcie można znaleźć tutaj.

EDUKACJA

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Komórka odpowiedzialna: Wydział Oświaty Sportu i Spraw Społecznych
Osoba właściwa do załatwienia sprawy:
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 16
Telefon: 042 710 3205
Wykaz dokumentów, które należy złożyć celem uzyskania wpisu do ewidencji szkół, placówek niepublicznych
Komórka odpowiedzialna: Wydział Oświaty Sportu i Spraw Społecznych
Osoba właściwa do załatwienia sprawy:
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 16
Telefon: 042 710 3205
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Komórka odpowiedzialna: Wydział Oświaty Sportu i Spraw Społecznych
Osoba właściwa do załatwienia sprawy:
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 16
Telefon: 042 710 3205
Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Komórka odpowiedzialna: Wydział Oświaty Sportu i Spraw Społecznych
Osoba właściwa do załatwienia sprawy:
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 16
Telefon: 042 710 3205

EWIDENCJA

Wydanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków
Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Beata Wiśniewska
Adres: 95-035 Ozorków, ul.Wigury 1
Telefon: 042 710 3141
Podstawa prawna:
– Art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
– Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1629 z późn. zm.)
– Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Zgierskim a Gminą Miasto Ozorków z dnia 01.10,2011r.
Forma wnoszenia podania: Osobiście
Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość.
2. Pełnomocnictwo lub upoważnienie w przypadku występowania w imieniu właściciela.
3. Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków
Pobierz wniosek (pdf)
Opłaty:
Zasady odpłatności za wypisy z operatu ewidencyjnego określa Tabela nr 11 ujęta w załączniku do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
Należność za sporządzenie:
– wypisu z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego za jedną jednostkę rejestrową gruntów wynosi 50,00 zł
– wypisu z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego za jedną jednostkę rejestrową gruntów wynosi 30,00 zł,
– wypisu z rejestru budynków albo wypisu z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego za jedną jednostkę rejestrową budynków albo jednostkę rejestrową lokali wynosi 30,00 zł,
– uproszczonego (skróconego) wypisu z rejestru gruntów w zależności od ilości działek, nie więcej niż 15,00 zł od jednej działki.
Opłatę pobiera się przed wykonaniem wypisu.
Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
Forma załatwienia sprawy:
Wypis z rejestru gruntów.
Wypis z rejestru budynków.
Wypis z rejestru lokali.
Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych.
Uproszczony (skrócony) wypis z rejestru gruntów.
Termin załatwienia sprawy: do 7 dni
Informacje dodatkowe: Wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane odpłatnie wyłącznie na żądanie:
1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany wypis,
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami

NIERUCHOMOŚCI

Nabywanie nieruchomości przez gminę
Komórka odpowiedzialna: Wydział Gospodarowaniem komunalnym
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Milena Zawadzka
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1
Telefon: 042 710 31 22
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Komórka odpowiedzialna: Wydział Gospodarowaniem komunalnym
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Beata Wiśniewska
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1
Telefon: 042 710 31 22

SPRAWY MIESZKANIOWE

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na czas nieoznaczony

Komórka odpowiedzialna: Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Martyna Sajewska
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1
Telefon: 042 710 31 21
Forma wnoszenia podania: Osobiście

Podstawa prawna: uchwała nr XXIV-165-20 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ozorków

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na czas nieoznaczony: pobierz pdf,

2. Deklaracja o wysokości dochodów: pobierz pdf,

3.  Wniosek o nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu: pobierz pdf,

4.  Oświadczenie o stanie majątkowym: pobierz pdf,

5. Druk do wypełnienia przez pracodawcę o uzyskanych dochodach z okresu 3 ostatnich miesięcy: pobierz pdf,

Opłaty: Bez opłat

Ponowne umieszczenie na liście mieszkaniowej

Komórka odpowiedzialna: Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Martyna Sajewska
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1
Telefon: 042 710 31 21
Forma wnoszenia podania: Osobiście
Wymagane dokumenty:

1. Podanie o ponowne umieszczenie na liście mieszkaniowej: pobierz pdf, pobierz doc

2. Deklaracja o wysokości dochodów: pobierz pdf,

3. Druk do wypełnienia przez pracodawcę o uzyskanych dochodach z okresu 3 ostatnich miesięcy: pobierz pdf,

Opłaty: Bez opłat

Wykup lokalu na własność

Komórka odpowiedzialna: Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Martyna Sajewska
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1
Telefon: 042 710 31 21
Forma wnoszenia podania: Osobiście
Wymagane dokumenty:

1 Wniosek o wykup lokalu na własność: pobierz pdf, pobierz doc

Opłaty: Bez opłat

Zamianę mieszkania, karta zgłoszenia mieszkania do zamiany

Komórka odpowiedzialna: Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Martyna Sajewska
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1
Telefon: 042 710 31 21
Forma wnoszenia podania: Osobiście
Wymagane dokumenty:

1 Wniosek o zamianę mieszkania, karta zgłoszenia mieszkania do zamiany, oświadczenie: pobierz pdf, pobierz doc

Opłaty: Bez opłat

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu
Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Martyna Zakrzewska
Adres: 95–035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, pokój 208
Telefon: 42 710 31 37
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1330)
– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
Pobierz wniosek (doc): wniosek na usunięcie drzewa
Pobierz wniosek (pdf): wniosek na usunięcie drzewa
2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
3. Zgoda właściciela nieruchomości, w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz gdy wniosek nie jest złożony przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową (w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi), zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego żadnym z wyżej wymienionych podmiotów,
4. Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na nieruchomości
5. W przypadku występowania z wnioskiem przez spółdzielnię mieszkaniową – oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
Opłaty: W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa/krzewu
Forma załatwienia sprawy: Decyzja
Termin załatwienia sprawy: W terminach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)
Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Martyna Zakrzewska
Adres: 95–035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, pokój 208
Telefon: 42 710 31 37
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew w Ozorkowie
Pobierz zgłoszenie (doc): Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew w Ozorkowie
Pobierz zgłoszenie (pdf): Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew w Ozorkowie
2. Rysunek lub mapka określające usytuowanie na nieruchomości drzewa planowanego do usunięcia
Termin załatwienia sprawy: Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin. Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
Informacje dodatkowe:
1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki, niepodpisane lub skierowane do niewłaściwego organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie drzewa/drzew.
3. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub drzew (art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody).
5. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody) .
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Mateusz Świderski
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Stanisława Wigury 1, II piętro, pokój 208
Telefon: 42 710 31 37
Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zwana dalej ustawą ooś,
– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.),
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
– Pobierz wniosek (doc): Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
– Pobierz wniosek (pdf): Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
2. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy ooś – karta informacyjna przedsięwzięcia*,
3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia*,
4. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
5. Mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś; mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej,
6. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie**,
7. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

* raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego

** jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 – dokument nie jest wymagany

Opłaty: Za wydanie decyzji pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 205,00 zł
Forma załatwienia sprawy: Decyzja
Termin załatwienia sprawy: W terminach przewidzianych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa

Dodatkowe informacje: Zgodnie z art. 73 ust. 3 i ust. 4 ustawy ooś minister właściwy do spraw środowiska określi wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Formularz wniosku minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w formie dokumentu elektronicznego udostępniany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Mateusz Świderski
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Stanisława Wigury 1, II piętro, pokój 208
Telefon: 42 710 31 37
Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)
uchwała nr LXXXII/585/24 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2024 r. poz. 3322)
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Pobierz wniosek (doc): Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Pobierz wniosek (pdf): Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
4. Kserokopia dokumentu/ów potwierdzającego/ych tytuł/y prawny/e do dysponowania pojazdem/ami,
5. Kserokopia dowodów rejestracyjnych pojazdów wykazanych w punkcie 2 wniosku, wraz z aktualnymi badaniami technicznymi,
6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania bazą transportową,
7. Oświadczenie o wyposażeniu bazy transportowej w punkt mycia i dezynfekcji pojazdów lub kserokopia umowy dotyczącej mycia i dezynfekcji pojazdów z oddzielnym podmiotem wykonującym usługi w tym zakresie,
8. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
Opłaty: Za wydanie zezwolenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł
Forma załatwienia sprawy: Decyzja
Termin załatwienia sprawy: W terminach przewidzianych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa
Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Mateusz Świderski
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Stanisława Wigury 1, II piętro, pokój 208
Telefon: 42 710 31 37
Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)
Termin:
Sprawozdanie należy złożyć do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie:
– za I kwartał do 30 kwietnia
– za II kwartał do 31 lipca
– za III kwartał do 31 października
– za IV kwartał do 31 stycznia
Sprawozdanie zawiera:

1. Imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany.

2. Informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie.

3. Informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

1) bytowych,

2) przemysłowych.

4. Informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

1) bytowych,

2) przemysłowych

– wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe.

5. Informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

1) z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

2) spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

6. Wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica.

7. Informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości.

8. Datę sporządzenia sprawozdania.

9. Podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

Do sprawozdania należy dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem podmiot zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

Pobierz sprawozdanie (doc): Wzór sprawozdania kwartalnego

Pobierz sprawozdanie (pdf): Wzór sprawozdania kwartalnego

Pobierz załącznik nr 1 do sprawozdania (doc): Załącznik 1 – Wykaz nieruchomości

Pobierz załącznik nr 1 do sprawozdania (pdf): Załącznik 1 – Wykaz nieruchomości

Pobierz załącznik nr 2 do sprawozdania (doc): Załącznik 2 – Umowy zawarte

Pobierz załącznik nr 2 do sprawozdania (pdf): Załącznik 2 – Umowy zawarte

Pobierz załącznik nr 3 do sprawozdania (doc): Załącznik 3 – Umowy rozwiązane

Pobierz załącznik nr 3 do sprawozdania (pdf): Załącznik 3 – Umowy rozwiązane

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Mateusz Świderski
Adres: 95–035 Ozorków, ul. Stanisława Wigury 1, II piętro, pokój 208
Telefon: 42 710 31 37
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54)
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1510)
– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)
Wymagane dokumenty:
1. Wypełnione zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Pobierz wniosek (doc): zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Pobierz wniosek (pdf): zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Opłaty: Za przyjęcie zgłoszenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 120,00 zł (zwolnione z opłaty skarbowej jest dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego)
Dodatkowe informacje:
1. Zgłoszenia jest obowiązany dokonać prowadzący instalację przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
2. Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęcie jej eksploatacji.
3. Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
4. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Informacja o wyrobach zawierających azbest
Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Mateusz Świderski
Adres: 95–035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, pokój 208
Telefon: 42 710 31 37
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54)
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
Dodatkowe informacje:
1. Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia Marszałkowi Województwa Łódzkiego.

3. Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację, o której mowa w pkt 2, Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

4. Informację, o której mowa w pkt 2, sporządza się w dwóch egzemplarzach:

1) jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;

2) drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Pobierz informację (doc): informacja o wyrobach zawierających azbest
Pobierz informację (pdf): informacja o wyrobach zawierających azbest

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Małgorzata Majek

Podstawa prawna : Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.)

Opłaty:

Zasady odpłatności za wypisy i wyrysy z planu określa załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2142 z późn. zm.) część I pkt 51, kol. 3.
Należność za sporządzenie:
– wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego wynosi
a) do 5 stron 30,00 zł,
b) powyżej 5 stron 50,00 zł
– wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 wynosi 20,00 zł,
b) nie więcej niż 200,00 zł
W przypadku wydania zaświadczenia wysokość opłaty skarbowej od czynności urzędowej wynosi 17 zł zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2142 z późn. zm.) część II pkt 21, kol. 3.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Składający wniosek zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Decyzja o warunkach zabudowy
Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Monika Królewiak- Sęk
Adres: 95-035 Ozorków, ul.Wigury 1, II piętro pok. 205
Telefon: 042 710 31 41
Podstawa prawna: Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)
Forma wnoszenia podania: Osobiście lub listownie
Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość.
2. Wniosek:
a) Pobierz wniosek (pdf)

 Informacje pomocne przy wypełnianiu wniosku dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy

Do wniosku należy dołączyć:

 1. 1 egzemplarz kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopii mapy katastralnej w skali 1:500 lub 1:1000 – złożonej do formatu A4
 2. Załącznik graficzny pokazujący wstępną lokalizację planowanego zagospodarowania terenu wraz z zaznaczonymi granicami terenu inwestycji i obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać, opracowany na kserokopii mapy zasadniczej,
 3. W zależności od potrzeb należy dołączyć:
 4. warunki techniczne przyłączenia planowanej inwestycji do sieci wodociągowej lub umowę gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w wodę,
 5. warunki techniczne przyłączenia planowanej inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej lub umowę gwarantującą odprowadzanie ścieków,
 6. warunki techniczne przyłączenia planowanej inwestycji do sieci kanalizacji deszczowej
 7. warunki techniczne przyłączenia planowanej inwestycji do sieci elektroenergetycznej lub umowę gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w energię elektryczną
 8. warunki lub umowę gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w gaz,
 9. w przypadku planowanego zjazdu drogowego – decyzję Zarządcy Drogi zezwalającą na lokalizację planowanego zjazdu,
 10. w przypadku pośredniego dostępu do drogi publicznej – dokument potwierdzający służebność gruntową gwarantującą dostęp do drogi publicznej,
 11. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko),
 12. i. Oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł w przypadku występowania przez upoważnionego pełnomocnika.

Opłaty: Opłata skarbowa zgodna z ustawą  z dnia 16 listopada 2066 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 z późn. zm.):

 1. 107 zł od dokonania czynności urzędowych na wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 2. 17 zł od złożenia pełnomocnictwa ( z opłaty zwolnione są jednostki budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i wszystkie inwestycje dotyczące budownictwa mieszkaniowego)
 3. 5 zł w przypadku konieczności potwierdzenia za zgodność z oryginałem od każdej pełnej stronnicy,

Forma załatwienia sprawy: Decyzja

Termin załatwienia sprawy: W terminach przewidzianych w KPA
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa

PODATKI

OŚWIADCZENIE do otrzymywania powiadomień SMS

Interpretacja prawa podatkowego w indywidualnych sprawach

Komórka odpowiedzialna: Wydział Finansowy

Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Ewa Kaczmarek

Adres: 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, stanowisko 216

Telefon: 42 710-32-17

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. z 2018r.  poz.800 z późn. zm.)

Forma wnoszenia podania: Osobiście, pocztą

Wymagane dokumenty: Wniosek w sprawie interpretacji, wyczerpująco przedstawiający stan faktyczny oraz własne stanowisko

Opłaty: Bez opłat

Forma załatwienia sprawy: Wydanie postanowienia

Termin załatwienia sprawy: 90 dni

Tryb odwoławczy: Od postanowienia przysługuje stronie wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.

Informacje dodatkowe: Wydana interpretacja jest zamieszczana na stronie internetowej właściwej izby skarbowej.

Podatek leśny

Komórka odpowiedzialna: Wydział Finansowy

Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Dorota Żal

Adres: 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, stanowisko 213

Telefon: 42 710-32-33

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.  poz. 888 z późn. zm.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r.

Forma wnoszenia podania: Osobiście, pocztą

Wymagane dokumenty: Informacja w sprawie podatku leśnego, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru IL-1 wraz z załącznikami dla osób fizycznych złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania. Deklaracja na podatek leśny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru DL-1 wraz z załącznikami dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółki nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jednostek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa złożona w terminie do 15 stycznia. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Formularze do pobrania :

Formularze obowiązujące od 1 lipca 2019 roku (Dz. U. z 2019 poz. 1126)

DL-1 deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 – załącznik nr 1 do DL-1 o przedmiotach opodatkowanych

ZDL-2 – załącznik nr 2 do DL-1 o przedmiotach zwolnionych

IL-1 informacja o lasach

ZIL-1 – załącznik nr 1 do IL-1 o przedmiotach opodatkowanych

ZIL-2 – załącznik nr 2 do IL-1 o przedmiotach zwolnionych

ZIL-3 – załącznik nr 3 do IL-1 dane współwłaścicieli

Formularze obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2019r.

DL-1 – pobierz DL-1 (deklaracja leśny),

IL-1 – pobierz IL-1 (informacja leśny)

 Opłaty: Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach:  do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada w przypadku osób fizycznych,  do dnia 15 każdego miesiąca w przypadku osób prawnych.

Podatek leśny za 2020r. wynosi:

 • dla lasów – równowartość pieniężną 0,220m3 drewna – 42,7328 zł (tj. 0,220m3 x 194,24 zł)

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. wynosi 194,24 zł za 1 m3.

Wpłaty z tytułu podatku leśnego należy dokonywać w Kasie UM lub na rachunek bankowy.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Forma załatwienia sprawy: Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania lasu będącego w posiadaniu osób fizycznych. W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.

Podatek od środków transportowych

Komórka odpowiedzialna: Wydział Finansowy

Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Karolina Pietrasik

Adres: 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, stanowisko 215

Telefon: 42 710-31-45

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019r., poz.1170 z późn. zm.),

Uwaga!!!

W ROKU 2019 I 2020 STAWKI PODATKOWE NIE ULEGŁY ZMIANIE.

Stawki i druki obowiązujące w roku 2019 i 2020:

 • Uchwała Nr XV/85/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie  wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ozorkowa
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2018r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018r., poz. 2436).

Stawki i druki obowiązujące w latach 2016, 2017 i 2018:

 • Uchwała Nr XV/85/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie  wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ozorkowa
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 03.12.2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2025).

Stawki i druki obowiązujące w latach 2014 i 2015:

 • Uchwała Nr XLVII/387/13 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie  wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ozorkowa
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2011r. Nr. 293, poz. 1731).

Stawki obowiązujące w roku 2013:

Uchwała Nr XXXIII/275/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ozorkowa

Forma wnoszenia podania: Osobiście, pocztą

Wymagane dokumenty:

 • dowód rejestracyjny, umowa (faktura) kupna sprzedaży w przypadku zbycia (wyrejestrowania) pojazdu (oryginały do wglądu)
 • decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (w przypadku zaistnienia takich okoliczności)
 • decyzja organu rejestrującego o trwałym wycofaniu pojazdu z ruchu
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w przypadku zmiany siedziby dołączają wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego

Formularze do pobrania:

Od 1 stycznia 2019 roku

DT-1 – pobierz-formularz , załącznik DT-1/A – pobierz-formularz

Od 1 stycznia 2016 roku

DT-1 – pobierz-formularz , załącznik DT-1/A – pobierz-formularz

Za lata 2012-2015

DT-1 – pobierz-formularz , Załącznik DT-1/A –  pobierz-formularz

Opłaty:

Wpłat należy dokonywać w kasie UM lub na rachunek bankowy.

Forma załatwienia sprawy: Procedurę rozpoczyna się od pobrania formularza deklaracji dot. podatku. Wypełniony podpisany druk należy złożyć w okienku nr 215 (II piętro).

Termin załatwienia sprawy:

 • w ciągu miesiąca
 • sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Informacje podatkowe:

Podatnikami podatku są: Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej w których posiadaniu znajdują się pojazdy podlegające opodatkowaniu.
Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych według ustalonego wzoru.Obowiązuje zasada samoopodatkowania. Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania na rachunek organu podatkowego.
Organ podatkowy nie informuje o konieczności uiszczenia podatku, stawkę określa Rada Miejska, a podatnik sam wg stawki nalicza podatek. Ustawodawca scedował na podatnika konieczność poinformowania organu podatkowego o powstaniu i wygaśnięciu obowiązku podatkowego, naliczaniu podatku oraz uiszczenia podatku. Organ podatkowy jedynie weryfikuje dane przedstawione przez podatnika, w toku prowadzonego postępowania podatkowego. Podatek nie uiszczony w terminie płatności podlega egzekucji administracyjnej. Organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w celu ustalenia zobowiązania podatkowego. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana, lub podatnik nie przedstawi dokumentów świadczących o zbyciu środka transportowego, organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania, która jest podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego. Podatek płatny jest w dwóch ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września danego roku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata
 • do dnia 15 września roku podatkowego – II rata
 • po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany lub nabyty, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Sprzedaż pojazdu – obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca w którym:

 • środek transportowy został na stałe wyrejestrowany
 • nastąpiło przeniesienie własności
 • została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

Podatek rozliczany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy w których pojazd stanowił własność podatnika. Nie ma znaczenia w którym dniu miesiąca został zbyty pojazd. Za każdym razem zapłacić należy za cały miesiąc. Podatnik ma obowiązek złożenia korekty deklaracji.

Podatek od nieruchomości

Komórka odpowiedzialna: Wydział Finansowy

Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Dorota Żal, Kaczmarek Ewa

Adres: 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, stanowisko 213 lub 216

Telefon:  42 710-32-33 lub 42 710-32-17

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.1170 z późn. zm.)

Stawki obowiązujące w roku 2023:

 • Uchwała nr LXI/408/22 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ozorkowa.

Stawki obowiązujące w roku 2022:

 • Uchwała nr XLVI/297/21 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ozorkowa.

Stawki obowiązujące w roku 2021:

 • Uchwała nr XXXI/204/20 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ozorkowa.

Stawki obowiązujące w roku 2020:

 • Uchwała nr XX/114/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ozorkowa.

Formularze do pobrania:

Formularze obowiązujące od 1 lipca 2019 roku (Dz. U. z 2019 poz. 1104)

DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN – 1 – załącznik nr 1 do DN-1 o przedmiotach opodatkowanych

ZDN – 2 – załącznik nr 2 do DN-1 o przedmiotach zwolnionych

IN-1 – informacja o nieruchomościach

ZIN – 1 – załącznik nr 1 do IN-1 o przedmiotach opodatkowanych

ZIN – 2 – załącznik nr 2 do IN-1 o przedmiotach zwolnionych

ZIN – 3 – załącznik nr 3 do IN-1 dane współwłaścicieli

Formularze obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2019r.

DN-1 – pobierz DN-1 (deklaracja nieruchomość) ,

IN-1 – pobierz IN-1 (informacja nieruchomość)

Stawki obowiązujące w latach 2017, 2018 i 2019:

 • Uchwała nr XXXII/182/16 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ozorkowa.
 • Uchwała nr XVI/95/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Ozorkowa.

Stawki obowiązujące w roku 2016:

 • Uchwała nr XVI/94/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ozorkowa.
 • Uchwała nr XVI/95/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Ozorkowa.

Stawki i druki obowiązujące od roku 2013 do 2015:

 • Uchwała nr XXXIII/274/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ozorkowa
 • Uchwała nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

Stawki i druki obowiązujące w roku 2012:

 • Uchwała nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ozorkowa.
 • Uchwała nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

Stawki i druki obowiązujące w roku 2011:

 • Uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ozorkowa.
 • Uchwała nr II/9/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

Forma wnoszenia dokumentów: Wymagane dokumenty: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru IN-1 wraz z załącznikami złożone przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względnie sposobu wykorzystania nieruchomości mającego wpływ na wysokość opodatkowania. W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny. Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru DN-1 wraz z załącznikami złożona przez osoby prawne w terminie do 31 stycznia. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po 31 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości należy dokonywać w Kasie UM lub na rachunek bankowy.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Forma załatwienia sprawy: Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu osób fizycznych. W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.

Podatek rolny

Komórka odpowiedzialna: Wydział Finansowy

Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Dorota Żal, Ewa Kaczmarek

Adres: 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, stanowisko 213 i 216

Telefon: 42 710-32-33 , 710-32-17

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1256 z późn.zm.)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

Forma wnoszenia dokumentów: Osobiście, pocztą

Wymagane dokumenty: Informacja w sprawie podatku rolnego, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru IR-1 wraz z załącznikami złożone przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru DR-1 wraz z załącznikami złożona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w terminie do 15 stycznia. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po 15 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Formularze do pobrania:

Formularze obowiązujące od 1 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 poz.1105)

DR-1 – deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 – załącznik nr 1 do DR-1 o przedmiotach opodatkowanych

ZDR-2 – załącznik nr 2 do DR-1 o przedmiotach zwolnionych

IR-1 – informacja o gruntach

ZIR-1 – załącznik nr 1 do IR-1 o przedmiotach opodatkowanych

ZIR-2 – załącznik nr 2 do IR-1 o przedmiotach zwolnionych

ZIR-3 – załącznik nr 3 do IR-1 dane współwłaścicieli

Formularze obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2019r.
IR-1 – pobierz IR-1 (informacja rolny)  DR-1 –pobierz DR-1 (deklaracja rolny)
Formularze obowiązujące za lata 2012-2015
IR-1 – pobierz formularz IR-1  DR-1 –pobierz formularz DR-1

Forma załatwienia sprawy:  Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania osób fizycznych. W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.

Informacje dodatkowe: Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności go uzasadniające. W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych.

Podatek rolny za 2020r. wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5q żyta = 146,15 zł (tj. 2,5q x 58,46zł)
 • od 1 ha gruntów – równowartość pieniężną 5q żyta = 292,30 zł (tj. 5q x58,46zł).

Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 za 1q.

Wpłaty z tytułu podatku rolnego należy dokonywać w Kasie UM lub na rachunek bankowy.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Forma załatwienia sprawy: Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania gruntów rolnych będąceych w posiadaniu osób fizycznych. W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.

Ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy a pobieranych przez naczelnika urzędu skarbowego: w podatku od spadków i darowizn, z tytułu karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych.
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych – odroczenia lub rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej oraz umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
Ulga żołnierska w podatku rolnym
Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis
Zwolnienie z podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego/powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej