Numery kont

Nowy numer rachunku, na który winny wpływać dochody budżetowe realizowane przez Urząd Miejski w Ozorkowie: m.in. z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych, innych podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, z decyzji za zajęcie pasa, wycinki drzew i innych decyzji administracyjnych, opłaty produktowe, opłaty adiacenckie, opłat za korzystanie ze środowiska, odszkodowań, mandatów, kar, odsetki, zwroty niewykorzystanych dotacji dokonywane w latach następnych , odsetki, noty za dowóz oraz z tytułu innych dochód budżetowych o charakterze publiczno-prawnym Miasto Ozorków realizowanych przez Urząd Miejski w Ozorkowie: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie za wyjątkiem opłat za gospodarowanie odpadami- śmieci i wpływów z umów cywilnoprawnych (aktywny od 01.04.2017r.):
rachunek dochodów urzędu : 64 87860001 0000 1528 2001 0142

Nowy numer rachunku, na który winny wpływać dochody budżetowe realizowane przez Urząd Miejski w Ozorkowie z tytułu umów cywilnoprawnych: m.in. z tytułu opłaty za reklamę, dzierżaw, wieczystego użytkowania, wpływów z czynszu, ze sprzedaży nieruchomości, za zarząd, hipoteki, służebności gruntową, wpływy z przekształceń praw własności, wpływy ze świadczonych usług, dochodów realizowanych przez OPK z tytułu obsługi komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy (aktywny od 01.04.2017r.):
rachunek dochodów urzędu : 37 87860001 0000 1528 2001 0143

Rachunkiem właściwym dla dokonywania opłat z tytułu udostępniania danych osobowych jest  rachunek nr: 31 87860001 0000 1528 2001 0154

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być dokonywana w kasie lub na indywidualny rachunek bankowy!