Najczęściej zadawane pytania

Jak naliczana jest opłata ?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej nalicza samodzielnie i przedstawia w formie deklaracji, w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięczną stawkę ustaloną przez Radę Miejską.

Jakie są miesięczne stawki opłat ?

Wysokość miesięcznych stawek opłat uzależniona jest od tego, czy odpady będą zbierane selektywnie. W przypadku gdy właściciel nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ponosił będzie podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącą dwukrotność stawki opłaty za zbieranie selektywnie.

 • 25 zł od osoby/miesiąc – przy selektywnym zbieraniu i przekazywaniu odpadów komunalnych,
 • 50 od osoby/miesiąc – przy nie wypełnieniu obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Dotychczas właściciele nieruchomości mogli zdecydować czy powstałe na ich posesji odpady  zbierane będą w sposób selektywny czy nieselektywny. Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają możliwości dokonania wyboru sposobu gromadzenia odpadów. Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów wyłącznie poprzez właściwą ich selekcję.

W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta Ozorkowa, który określa właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (co stanowi dwukrotność wysokości stawki ustalonej przez Radę Miejskiej w Ozorkowie za odpady zbierane w sposób selektywny).

Do kiedy i gdzie złożyć deklarację?

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

– 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

– do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca.

Przez właścicieli nieruchomości, rozumie się także, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Nową deklarację należy złożyć sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

Osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany na Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP ( www.epuap.gov.pl ) mogą złożyć deklarację za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyłając deklarację poprzez www. platformę, jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami zostanie określona w drodze decyzji administracyjnej.

Czy można zmienić deklarację?

Tak, deklarację należy zmienić gdy zmienią się dane będące podstawą ustalenia wysokości opłaty, w szczególności:

 • zwiększy się lub zmniejszy liczba osób zamieszkujących nieruchomość (wprowadzenie, wyprowadzenie się mieszkańca, narodziny dziecka, zgon mieszkańca),
 • zmienisz decyzję o sposobie zbiórki odpadów (dotyczy zabudowy jednorodzinnej) – selektywnie i kompostuję bioodpady,
 • zmieni się właściciel nieruchomości.

Zmiany dokonuje się wypełniając deklarację, którą można pobrać na stronie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie w zakładce Strefa Mieszkańca, Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowiska lub w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 (pokój 208, II piętro). Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do siedziby Urzędu.

Co jeśli na nieruchomości są zameldowane osoby które faktycznie mieszkają w innym miejscu?

W przypadku gdy któryś z mieszkańców jest zameldowany na danej nieruchomości a zamieszkuje pod innym adresem, do deklaracji należy załączyć jeden z niżej wymienionych  dokumentów:
1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

 • zakłady karne,
 • domy dziecka,
 • domy spokojnej starości,
 • placówki opieki zdrowotnej,
 • jednostki wojskowe,
 • uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,
 • zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc;

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie, bądź stosowne zaświadczenie urzędu tej gminy;
3) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni;
4) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju oraz potwierdzenie zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu;
5) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie miasta Ozorków pod innym adresem niż adres zameldowania.

Jak często wnosić opłatę?

Zgodnie z Uchwałą Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015r. poz. 752), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ratach dwumiesięcznych, w następujących terminach:

– za styczeń i luty – do 15 lutego danego roku;
– za marzec i kwiecień – do 15 kwietnia danego roku;
– za maj i czerwiec – do 15 czerwca danego roku;
– za lipiec i sierpień – do 15 sierpnia danego roku;
– za wrzesień i październik – do 15 października danego roku;
– za listopad i grudzień – do 15 grudnia danego roku.

Czy mieszkaniec może nie składać deklaracji i zawrzeć sam umowę  na odbiór odpadów?

Nie, mieszkaniec jest zobowiązany korzystać z systemu wprowadzonego przez Gminę i uiszczać opłatę.

Kto odbiera odpady?

Firma wybrana przez Gminę w drodze przetargu.

Co z pojemnikami?

Mieszkaniec może korzystać z własnego pojemnika, bądź wydzierżawić od firmy która odbiera odpady komunalne. Dzierżawa nie jest wliczona w opłatę jaką mieszkaniec wpłaca do urzędu.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zarejestrować pojemniki na odpady zmieszane.

Czy można wystawiać  zmieszane śmieci w workach?

Za opłatę wynikającą z deklaracji mieszkaniec może wystawiać odpady zmieszane tylko w pojemnikach.

 Gdzie znajduje się  punkt selektywnej zbiorki odpadów?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajduje się przy ul. Żwirki 30 w Ozorkowie, na terenie Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.

W jakie dni będą odbierane odpady?

Mieszkańcy Ozorkowa (w zabudowie jednorodzinnej) otrzymali kalendarze z harmonogramem odbioru poszczególny rodzajów odpadów. Ponadto na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie dostępny jest harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

https://www.umozorkow.pl/2017/02/01/harmonogram-odbioru-odpadow/

Czy do worka na odpady zielone można wrzucać odpady kuchenne?

Nie, do worka na odpady zielone można będzie wrzucać tylko liście, trawę, chwasty i drobne gałęzie.

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (odpady spożywcze i kuchenne, obierki z owoców i warzyw, resztki produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego) należy wyrzucać do worków na odpady BIO lub kompostować we własnym kompostowniku.

Gdzie  wyrzucać popiół?

Popiół należy wyrzucać do pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane), po uprzednim ich wystudzeniu. Do pojemników zabronione jest wrzucanie gorącego popiołu i żużlu.

Co jeśli w punkcie selektywnej zbiorki odpadów mieszkaniec chce oddać więcej niż 30 kg na osobę odpadów budowlanych?

Mieszkaniec może oddać więcej niż 30 kg na osobę odpadów budowlanych i remontowych, ale przyjęcie dodatkowych odpadów będzie traktowane jako dodatkowa usługa i będzie za nie doliczana dodatkowa opłata.

Co jeśli na terenie nieruchomości  jest gospodarstwo domowe i działalność gospodarcza?

W takim przypadku za opłatę wnoszoną do Gminy można oddawać tylko odpady pochodzące z gospodarstwa domowego. Na odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej należy zawrzeć odrębną umowę z firmą, która może odbierać odpady na terenie Ozorkowa.