Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Jak naliczana jest opłata ?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej nalicza samodzielnie i przedstawia w formie deklaracji, w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięczną stawkę ustaloną przez Radę Miejską.

Jakie są miesięczne stawki opłat ?

Wysokość miesięcznych stawek opłat uzależniona jest od tego, czy odpady będą zbierane selektywnie. W przypadku gdy właściciel nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ponosił będzie podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącą dwukrotność stawki opłaty za zbieranie selektywnie.

 • 39 zł od osoby/miesiąc – przy selektywnym zbieraniu i przekazywaniu odpadów komunalnych,
 • 78 od osoby/miesiąc – przy nie wypełnieniu obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają możliwości dokonania wyboru sposobu gromadzenia odpadów. Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów wyłącznie poprzez właściwą ich selekcję.

W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta Ozorkowa, który określa właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (co stanowi dwukrotność wysokości stawki ustalonej przez Radę Miejskiej w Ozorkowie za odpady zbierane w sposób selektywny).

Do kiedy i gdzie złożyć deklarację ?

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

– 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

– do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca.

Przez właścicieli nieruchomości, rozumie się także, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Nową deklarację należy złożyć sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

Osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany na Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP ( www.epuap.gov.pl ) mogą złożyć deklarację za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyłając deklarację poprzez www. platformę, jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami zostanie określona w drodze decyzji administracyjnej.

Czy można zmienić deklarację ?

Tak, deklarację należy zmienić gdy zmienią się dane będące podstawą ustalenia wysokości opłaty, w szczególności:

 • zwiększy się lub zmniejszy liczba osób zamieszkujących nieruchomość (wprowadzenie, wyprowadzenie się mieszkańca, narodziny dziecka, zgon mieszkańca),
 • zmienisz decyzję o sposobie zbiórki odpadów (dotyczy zabudowy jednorodzinnej) – selektywnie i kompostuję bioodpady,
 • zmieni się właściciel nieruchomości.

Zmiany dokonuje się wypełniając deklarację, którą można pobrać na stronie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie w zakładce Strefa Mieszkańca, Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowiska lub w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 (pokój 208, II piętro). Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do siedziby Urzędu.

Co jeśli na nieruchomości są zameldowane osoby które faktycznie mieszkają w innym miejscu ?

W przypadku gdy któryś z mieszkańców jest zameldowany na danej nieruchomości, a zamieszkuje pod innym adresem, do deklaracji należy załączyć jeden z niżej wymienionych  dokumentów:
1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

 • zakłady karne,
 • domy dziecka,
 • domy spokojnej starości,
 • placówki opieki zdrowotnej,
 • jednostki wojskowe,
 • uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,
 • zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc;

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie, bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy;
3) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni;
4) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju oraz potwierdzenie zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu;
5) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie miasta Ozorków pod innym adresem niż adres zameldowania.

Jak często wnosić opłatę ?

Zgodnie z Uchwałą Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015r. poz. 752), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ratach dwumiesięcznych, w następujących terminach:

– za styczeń i luty – do 15 lutego danego roku;
– za marzec i kwiecień – do 15 kwietnia danego roku;
– za maj i czerwiec – do 15 czerwca danego roku;
– za lipiec i sierpień – do 15 sierpnia danego roku;
– za wrzesień i październik – do 15 października danego roku;
– za listopad i grudzień – do 15 grudnia danego roku.

Czy mieszkaniec może nie składać deklaracji i zawrzeć sam umowę  na odbiór odpadów?

Nie, mieszkaniec jest zobowiązany korzystać z systemu wprowadzonego przez Gminę i uiszczać opłatę.

Kto odbiera odpady ?

Firma wybrana przez Gminę w drodze przetargu.

Co z pojemnikami ?

Mieszkaniec może korzystać z własnego pojemnika, bądź wydzierżawić od firmy, która odbiera odpady komunalne. Dzierżawa nie jest wliczona w opłatę jaką mieszkaniec wpłaca do Urzędu.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zarejestrować pojemniki na odpady zmieszane.

Czy można wystawiać  zmieszane śmieci w workach ?

Za opłatę wynikającą z deklaracji mieszkaniec może wystawiać odpady zmieszane tylko w pojemnikach.

 Gdzie znajduje się  punkt selektywnej zbiorki odpadów ?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajduje się przy ul. Żwirki 30 w Ozorkowie, na terenie Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.

W jakie dni będą odbierane odpady ?

Mieszkańcy Ozorkowa (w zabudowie jednorodzinnej) otrzymali kalendarze z harmonogramem odbioru poszczególny rodzajów odpadów. Ponadto na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie dostępny jest harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Czy do worka na odpady zielone można wrzucać odpady kuchenne ?

Nie, do worka na odpady zielone można będzie wrzucać tylko liście, trawę, chwasty i drobne gałęzie.

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (odpady spożywcze i kuchenne, obierki z owoców i warzyw, resztki produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego) należy wyrzucać do worków na odpady BIO lub kompostować we własnym kompostowniku.

Gdzie  wyrzucać popiół ?

Popiół należy wyrzucać do pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane), po uprzednim ich wystudzeniu. Do pojemników zabronione jest wrzucanie gorącego popiołu i żużlu.

Co jeśli w punkcie selektywnej zbiorki odpadów mieszkaniec chce oddać więcej niż 30 kg na osobę odpadów budowlanych ?

Mieszkaniec może oddać więcej niż 30 kg na osobę odpadów budowlanych i remontowych, ale przyjęcie dodatkowych odpadów będzie traktowane jako dodatkowa usługa i będzie za nie doliczana dodatkowa opłata.

Co jeśli na terenie nieruchomości  jest gospodarstwo domowe i działalność gospodarcza?

W takim przypadku za opłatę wnoszoną do Gminy można oddawać tylko odpady pochodzące z gospodarstwa domowego. Na odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej należy zawrzeć odrębną umowę z firmą, która może odbierać odpady na terenie Ozorkowa.