Najczęściej zadawane pytania – Ozorków

Najczęściej zadawane pytania

Jak będzie naliczana opłata?
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie naliczał samodzielnie i przedstawiał w formie deklaracji, w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięczną stawkę ustaloną przez Radę Miejską.

Jakie są miesięczne stawki opłat?

Wysokość miesięcznych stawek opłat uzależniona jest od tego, czy odpady będą zbierane selektywnie, czy też nie i wynoszą:

  • 10zł/na osobę – przy selektywnym gromadzeniu i przekazywaniu odpadów
  • 20zł/osobę – przy  braku selektywnej zbiórki odpadów i przekazywaniu wszystkich  odpadów  jak odpady zmieszane

Decyzję o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości podejmuje właściciel nieruchomości poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Do kiedy i gdzie złożyć deklarację?

Deklarację należało złożyć do końca marca 2013r. w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie w sekretariacie lub wysłać pocztą na adres Urzędu. Jeśli któryś z właścicieli nieruchomości zamieszkałej nie złożył jeszcze deklaracji  prosimy o niezwłoczne jej dostarczenie do siedziby Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 do sekretariatu lub pokoju 208.

 

Co jeśli mieszkaniec nie złoży deklaracji?

Burmistrz Miasta Ozorkowa wystawi decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

Czy można zmienić deklarację?

Tak, deklarację należy zmienić w ciągu 14 dni od momentu zaistnienia zmiany danych w szczególności liczby mieszkańców. W przypadku zamieszkania pierwszego  mieszkańca na  danej nieruchomości deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania.

 

Co jeśli na nieruchomości są zameldowane osoby które faktycznie mieszkają w innym miejscu?

W przypadku gdy któryś z mieszkańców jest zameldowany na danej nieruchomości a zamieszkuje pod innym adresem, do deklaracji należy załączyć jeden z niżej wymienionych  dokumentów:
1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

  • zakłady karne,
  • domy dziecka,
  • domy spokojnej starości,
  • placówki opieki zdrowotnej,
  • jednostki wojskowe,
  • uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,
  • zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc;

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie, bądź stosowne zaświadczenie urzędu tej gminy;
3) kopia faktury za zużycie wody na terenie nieruchomości;
4) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni;
5) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju oraz potwierdzenie zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu;
6) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie miasta Ozorków pod innym adresem niż adres zameldowania.

 

Jak często wnosić opłatę?

Od 1 kwietnia 2015r., zgodnie z Uchwałą Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015r. poz. 752), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ratach dwumiesięcznych, w następujących terminach:
– za styczeń i luty – do 15 lutego danego roku;
– za marzec i kwiecień – do 15 kwietnia danego roku;
– za maj i czerwiec – do 15 czerwca danego roku;
– za lipiec i sierpień – do 15 sierpnia danego roku;
– za wrzesień i październik – do 15 października danego roku;
– za listopad i grudzień – do 15 grudnia danego roku.

 

Czy mieszkaniec może nie składać deklaracji i zawrzeć sam umowę  na odbiór odpadów?

Nie, mieszkaniec jest zobowiązany korzystać z systemu wprowadzonego przez Gminę i uiszczać opłatę.

 

Kto będzie odbierał odpady?

Będzie to firma wybrana przez Gminę w drodze przetargu.

 

Co z pojemnikami?

Jeśli mieszkaniec posiada własny pojemnik to może nadal z niego korzystać. Jeśli ktoś dzierżawi pojemnik może nadal go dzierżawić. Dodatkowo dzierżawić można będzie również pojemnik od firmy która będzie odbierała odpady. Dzierżawa nie jest wliczona w opłatę jaką mieszkaniec będzie wpłacał do urzędu. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zarejestrować pojemniki na odpady zmieszane.

 

Czy można wystawiać  zmieszane śmieci w workach?

Za opłatę wynikającą z deklaracji mieszkaniec może wystawiać odpady zmieszane tylko w pojemnikach.

 

Gdzie znajduje się  punkt selektywnej zbiorki odpadów?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajduje się przy ul. Żwirki 30 w Ozorkowie, na terenie Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.

 

W jakie dni będą odbierane odpady?

Mieszkańcy Ozorkowa (w zabudowie jednorodzinnej) otrzymali kalendarze z harmonogramem odbioru poszczególny rodzajów odpadów. Ponadto na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie dostępny jest harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 

Czy do worka na odpady zielone można wrzucać odpady kuchenne?

Nie, do worka na odpady zielone można będzie wrzucać tylko liście, trawę, chwasty i drobne gałęzie.

Odpady kuchenne należy  wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane lub kompostować we własnym kompostowniku.

 

Gdzie  wyrzucać popiół?

Zimny popiół należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

 

Co jeśli w punkcie selektywnej zbiorki odpadów mieszkaniec chce oddać więcej niż 30 kg na osobę odpadów budowlanych?

Mieszkaniec może oddać więcej niż 30 kg na osobę odpadów budowlanych i remontowych, ale przyjęcie dodatkowych odpadów będzie traktowane jako dodatkowa usługa i będzie za nie doliczana dodatkowa oplata.

 

Co jeśli na terenie nieruchomości  jest gospodarstwo domowe i działalność gospodarcza?

W takim przypadku za opłatę wnoszoną do Gminy można oddawać tylko odpady pochodzące z gospodarstwa domowego. Na odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej należy zawrzeć odrębną umowę z firmą, która może odbierać odpady na terenie Ozorkowa.