Rada Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie nr 47/2016 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie 64/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ozorkowa.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1)      opiniowanie projektu strategii rozwoju miasta w zakresie użyteczności publicznej;

2)      opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz współpracy z organizacjami, w tym rocznych programów współpracy z organizacjami;

3)      wyrażenie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;

4)      udzielanie pomocy i wyrażenie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami;

5)      wyrażenie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecenia tych zadań do realizacji przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

UCHWAŁY RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA OZORKOWA – kadencja 2015-2017

Uchwala nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ozorkowa

Uchwala nr 2 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwala nr 3 w sprawie wyboru Sekretarza Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ozorkowa

Uchwała nr 4 w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Miasto Ozorków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego…

Uchwała nr 5 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ozorkowa oraz Trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ozorkowa

Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ozorkowa.

Uchwała nr 7 w sprawie odwołania Sekretarza Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ozorkowa

Uchwała nr 8 w sprawie wyboru Sekretarza Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ozorkowa