Petycje

Informacja o wniesieniu petycji na stronie internetowej podmiotu
1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
2. Informacja jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195)

07.06.2019

Inicjatywa-Mniejsza Emisja wtórna – Czyste powietrze – Zmieniajmy Gminy na Lepsze

14.09.2018
Efektywność Eneregtyczna – optymalizacja kosztów w JST Biuletyn_Energia
Efektywność Energetyczna – Optymalizacja-Kosztów w JST-S4E-Energy-Folder

07.11.2018
Inicjatywa – Jawność i transparentność poprzez Informatyzację Gmin – Wszyscy Zmieniajmy Gminy na Lepsze

12.11.2018
Petycja mieszkańców Ozorkowa dotycząca kompleksowej przebudowy ulicy Pogodnej i Spokojnej wraz z chodnikami

21.11.2018
petycja o reaktywowanie lini 46

W dopowiedzi na pismo BRM.001-4.1.2018 z dn. 11.12.2018 r. przekazuję informacje dotyczące publicznej komunikacji zbiorowej – funkcjonowania tramwaju podmiejskiego – Linia 46