Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – Ozorków

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami –  Pobierz PDF

Pierwszym obowiązkiem właścicieli nieruchomości w związku z nowym systemem gospodarki odpadami jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należało złożyć do 31 marca 2013r. Jeśli któryś z właścicieli nieruchomości zamieszkałej nie złożył jeszcze deklaracji  prosimy o niezwłoczne jej dostarczenie do siedziby Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 do sekretariatu lub pokoju 208.

Formularz jest prosty do wypełnienia. Kluczowym elementem jest odpowiednie zadeklarowanie czy mieszkańcy danej nieruchomości segregują odpady czy też przekazują wszystkie odpady komunalne jako odpady zmieszane oraz podanie prawidłowej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku gdy któryś z mieszkańców jest zameldowany na danej nieruchomości a zamieszkuje pod innym adresem, do deklaracji należy załączyć jeden z niżej wymienionych dokumentów:

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

  • zakłady karne,
  • domy dziecka,
  • domy spokojnej starości,
  • placówki opieki zdrowotnej,
  • jednostki wojskowe,
  • uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym,    zamieszkujących poza gminą,
  • zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc;

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie, bądź stosowne zaświadczenie urzędu tej gminy;
3) kopia faktury za zużycie wody na terenie nieruchomości;
4) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni;
5) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju oraz potwierdzenie zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu;
6) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie miasta Ozorków pod innym adresem niż adres zameldowania.

W zabudowie wielorodzinnej (dot. zasobu spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych itp.) deklarację o wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców danej nieruchomość składa do Urzędu Zarządca nieruchomości. Deklaracje Zarządca przygotowuje na podstawie uzyskanych od mieszkańców informacji dotyczących ilości osób zamieszkujących lokal i sposobu zbierania odpadów (tj. selektywnie bądź tylko jako odpady zmieszane). W przypadku zasobu komunalnego zarządca tj. Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zbierze od mieszkańców deklaracje i przekaże do Urzędu .

Deklaracje należy wypełniać rzetelnie, gdyż będą one weryfikowane na podstawie danych z ewidencji ludności, zużycia wody oraz raportów przedkładanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów w zakresie wykonywania obowiązku segregacji odpadów. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do poprawności danych lub niezłożenia deklaracji, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Miasta Ozorkowa określa w drodze decyzji wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłatę jaka zostanie określona w złożonej deklaracji należy od 1 lipca 2013r. wnosić w kasie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie lub przelewem na konto bankowe Urzędu. Pierwszą opłatę należy wnieść do 15 sierpnia 2013r.

Od 1 kwietnia 2015r., zgodnie z Uchwałą Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015r. poz. 752), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ratach dwumiesięcznych, w następujących terminach:
– za styczeń i luty – do 15 lutego danego roku;
– za marzec i kwiecień – do 15 kwietnia danego roku;
– za maj i czerwiec – do 15 czerwca danego roku;
– za lipiec i sierpień – do 15 sierpnia danego roku;
– za wrzesień i październik – do 15 października danego roku;
– za listopad i grudzień – do 15 grudnia danego roku.

W przypadku  osób, które  dopiero  zamierzają zamieszkać na nieruchomości na terenie miasta Ozorków informujemy ze  właściciel takiej nieruchomości  jest zobowiazany złożyć  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od  dnia zamieszkania  na danej  nieruchomości  pierwszego  mieszkańca  lub powstania na danej nieruchomości  odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych  będących podstawą  ustalenia wysokości należnej oplaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel  nieruchomości  zobowiązany jest  złoźyć  nową deklarację  w terminie 14 dni od  dnia  nastąpienia zmiany.

Osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany na Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP ( www.epuap.gov.pl ) mogą złożyć deklarację za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyłając deklarację poprzez www. platformę, jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC.

Wzór deklaracji w formacie PDF

Wzór deklaracji w formacie DOC

 

 


Dlaczego należy wypowiedzieć umowę na odbiór odpadów komunalnych z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 01.07.2013 r. Gmina Miasto Ozorków przejmie odpowiedzialność za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W tym celu Gmina zawrze umowy z firmami wyłonionymi w przetargu publicznym. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, aby uniknąć ponoszenia podwójnych kosztów związanych z odpadami powinni wypowiedzieć dotychczas obowiązujące umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych zawartych z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Ochrony Środowiska ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie rozwiązuje, ani nie wygasza dotychczas zawartych umów na odbiór odpadów, ponieważ są one stosunkiem cywilno-prawnym, w który ustawodawca nie powinien nadmiernie ingerować. Każda umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości a odbierającym odpady komunalne powinna zawierać zapis o trybie i warunkach jej rozwiązania przez jedną ze stron. Na tej podstawie właściciele nieruchomości będą mogli rozwiązać dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Co powinni zrobić właściciele nieruchomości ze swoimi dotychczasowymi umowami na odbiór odpadów komunalnych?

Właściciele nieruchomości zamieszkałych winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

W związku z tym należy:

  • sprawdzić termin wypowiedzenia w dotychczasowej umowie (niektóre firmy mają długie 3-miesięczne okresy wypowiedzenia);
  • złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne wypowiedzenie świadczonych usług.

W związku z koniecznością wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady, czy istnieje możliwość zatrzymania dotychczasowych pojemników na odpady?

W przypadku dzierżawienia pojemników właściciel nieruchomości może korzystać z dotychczasowej umowy dzierżawy lub zakupić własny pojemnik. Dzierżawa pojemnika  będzie możliwa  również od firmy, która od 1 lipca będzie odbierać odpady z nieruchomości zamieszkałych.

 Czy można nadal korzystać z umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałej?

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, budynki administracyjne oraz inne nieruchomości, na których prowadzona jest działalność  gospodarcza)  będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej jest zobowiązany podpisać umowę z firmą odbierającą odpady komunalne, posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Ozorków. Właściciele nieruchomości  niezamieszkałych  mogą korzystać z dotychczas zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych o ile  firma, z którą umowa została zawarta  posiada wpis do  wyżej wymienionego rejestru działalności regulowanej.