Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Formularz jest prosty do wypełnienia. Kluczowym elementem jest odpowiednie zadeklarowanie ilości osób i czy mieszkańcy danej nieruchomości:

– gromadzą i przekazują do odbioru odpady w sposób selektywny,

– gromadzą i przekazują do odbioru odpady w sposób selektywny i posiadają kompostownik oraz kompostują bioodpady (kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone) stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

W przypadku gdy któryś z mieszkańców jest zameldowany na danej nieruchomości, a zamieszkuje pod innym adresem, do deklaracji należy załączyć jeden z niżej wymienionych dokumentów:

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

  • zakłady karne,
  • domy dziecka,
  • domy spokojnej starości,
  • placówki opieki zdrowotnej,
  • jednostki wojskowe,
  • uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,
  • zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc;

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie, bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy;
3) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni;
4) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju oraz potwierdzenie zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu;
5) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie miasta Ozorków pod innym adresem niż adres zameldowania.

W zabudowie wielorodzinnej (dot. zasobu spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych itp.) deklarację o wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców danej nieruchomość składa do Urzędu Zarządca nieruchomości. Zarządca przygotowuje deklaracje na podstawie uzyskanych od mieszkańców informacji dotyczących ilości osób zamieszkujących lokal.

Deklaracje należy wypełniać rzetelnie, gdyż będą one weryfikowane na podstawie danych z ewidencji ludności, zużycia wody oraz raportów przedkładanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów w zakresie wykonywania obowiązku segregacji odpadów. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do poprawności danych lub niezłożenia deklaracji, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Miasta Ozorkowa określa w drodze decyzji wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłatę jaka zostanie określona w złożonej deklaracji należy wnosić w kasie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie lub przelewem na konto bankowe Urzędu.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015r. poz. 752), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ratach dwumiesięcznych, w następujących terminach:

– za styczeń i luty – do 15 lutego danego roku;
– za marzec i kwiecień – do 15 kwietnia danego roku;
– za maj i czerwiec – do 15 czerwca danego roku;
– za lipiec i sierpień – do 15 sierpnia danego roku;
– za wrzesień i październik – do 15 października danego roku;
– za listopad i grudzień – do 15 grudnia danego roku.

W przypadku  osób, które  dopiero  zamierzają zamieszkać na nieruchomości na terenie miasta Ozorków informujemy, że  właściciel takiej nieruchomości  jest zobowiązany złożyć  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od  dnia zamieszkania  na danej  nieruchomości  pierwszego  mieszkańca  lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych  będących podstawą  ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel  nieruchomości  zobowiązany jest  złożyć nową deklarację w terminie:

– do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca.

Osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany na Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP ( www.epuap.gov.pl ) mogą złożyć deklarację za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyłając deklarację poprzez www. platformę, jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC.