Wydziały Urzędu Miejskiego w Ozorkowie

Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym

Naczelnik Wydziału
Joanna Jelonek tel. 42 710 32 34

Stanowisko ds. nieruchomości
tel. 42 710 31 22

Stanowisko ds. remontów
Inspektor Marta Rogalska tel. 42 710 31 22

Stanowisko ds. gospodarki lokalami
Martyna Stasiak tel. 42 710 31 21

Stanowisko ds. ewidencji i gospodarowania nieruchomościami
Agnieszka Filipiak tel. 42 710 31 21

Stanowisko ds. targowiska miejskiego
Ilona Kmieciak tel. 42 710 32 18

Do zadań Wydziału Gospodarowania Majątkiem Komunalnym należy:

 • nadzór nad administrowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,
 • opracowywanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej,
 • współpraca z  podmiotem, któremu zlecono zarząd gminnym zasobem nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z remontami oraz inwestycjami w komunalnym zasobie lokalowym, a szczególności:
 1. uzgadnianie zakresu rzeczowo – finansowego remontów komunalnego zasobu lokalowego,
 2. uczestniczenie w typowaniu robót remontowych,
 3. zlecanie wykonania robót awaryjnych,
 4. wyłanianie wykonawców na roboty remontowe (oprócz robót awaryjnych) i wykonawców inwestycji w komunalnym zasobie mieszkaniowym oraz zawieranie umów z wykonawcami,
 5. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń budowy,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z umarzaniem wierzytelności pieniężnych związanych z najmem lokali mieszkalnych,
 • przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych, zamiennych i pomieszczeń tymczasowych w szczególności:
 • kontrola merytorycznej poprawności wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego,
 • ewidencja i kompletowanie wniosków o najem lokali mieszkalnych oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie,
 • współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową,
 • sporządzanie list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych,
 • wydawanie skierowań do najęcia lokali mieszkalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z rozkładaniem na raty należności czynszowych lokali mieszkalnych,
 • zamiana lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych,
 • opracowywanie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych  na rzecz najemców,
 • opracowywanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
 • opracowywanie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi,
 • opracowywanie zasad wydzierżawiania nieruchomości komunalnych,
 • zarząd nieruchomościami wspólnymi,
 • reprezentowanie Burmistrza na zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
 • prowadzenie postępowania w sprawie wstępowania w stosunek najmu lokalu mieszkalnego,
 • egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,
 • gospodarowanie i zarządzanie gruntami komunalnymi , w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd, aport oraz przekazywanie na cele szczególne,
 • ustalanie wartości  nieruchomości komunalnych i opłat za korzystanie z nich oraz bieżące przekazywanie do Wydziału Finansowego obciążeń z tego tytułu,
 • organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy,
 • sprzedaż i wydzierżawianie nieruchomości w trybie bezprzetargowym w przypadkach określonych przepisami,
 • nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań własnych Gminy Miasta Ozorkowa, w tym korzystanie z przysługującego gminie prawa pierwokupu (oprócz gruntów pod drogi i rowy),
 • zamiana nieruchomości,
 • przyznawanie pomocy publicznej w zakresie wynajmu lokali użytkowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu uwłaszczania osób fizycznych i osób prawnych na zasadach określonych przepisami,
 • prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych wraz z bieżącym przekazywaniem do Wydziału Finansowego wszelkich zmian w zasobie gruntów według grup i rodzajów oraz obciążeń z tego tytułu,
 • prowadzenie i nadzorowanie targowisk miejskich oraz szaletu miejskiego, a w szczególności:
 1. opracowywanie projektów regulaminu korzystania z targowiska miejskiego oraz uchwał i zarządzeń burmistrza w zakresie działania targowiska i szaletu,
 2. przygotowywanie umów rezerwacji placów handlowych na targowisku miejskim,
 3. wystawianie faktur VAT i faktur korygujących oraz not księgowych dotyczących usługi rezerwacji oraz prowadzenie rejestru sprzedaży faktur VAT ,
 4. prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie opłat z tytułu usługi rezerwacji,
 5. bieżąca ewidencja świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy fiskalnej oraz  sporządzanie dziennych i miesięcznych raportów fiskalnych,
 6. zapewnienie właściwego stanu sanitarnego targowiska i szaletu,
 • prowadzenie czynności zmierzających do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
 • sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Ozorkowa,
 • realizacja zadań Gminy Miasta Ozorkowa , w tym nadzoru, jako organu założycielskiego jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego, w których miasto posiada udziały,
 • podejmowanie i nadzorowanie niezbędnych działań w postępowaniu przekształceniowym jednostek organizacyjnych miasta,
 • współpraca z wydziałem Polityki Przestrzennej w zakresie opracowywania studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Ozorkowa,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych grupy od 0 do 8 (z wyłączeniem ewidencji gruntów pod drogami i rowami).
Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Naczelnik Wydziału
Zenona Dolewka tel. 42 710 31 40 e-mail: Dolewka.Z@umozorkow.pl

Sekretariat
Inspektor Ewa Tomczyk, Inspektor Kamila Ratke

Stanowisko ds. techniczno – administracyjnych, administrowania budynkami urzędu
Jarosław Marcinkowski tel. 42 710 31 49

Stanowisko ds. kadr
Inspektor Agata Kaźmierczak tel. 42 710 31 49

Informatyk
Łukasz Pietrasik, Michał Sas tel. 42 710 31 26

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy:

 • prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu i rejestrów kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Rozdział korespondencji i jej ewidencjonowanie,
 • prowadzenie centralnego rejestru umów,
 • prowadzenie rejestru skarg, wniosków wpływających do Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelaryjno – techniczną Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza Miasta,
 • prowadzenie terminarza spotkań oraz organizowanie przyjęć interesantów i ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem i Naczelnikami Wydziałów,
 • wprowadzanie do elektronicznego obiegu dokumentów korespondencji wpływającej do Urzędu,
 • zamawianie, ewidencjonowanie i kasacja pieczęci urzędowych,
 • obsługa tablic ogłoszeń Urzędu oraz prenumerata i rozdział prasy,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem dyrektorów placówek oświatowych, w tym:
 1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 2. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 3. ewidencja czasu pracy pracowników,
 4. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
 • koordynacja spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowników,
 • prowadzenie całości spraw związanych z naborami kandydatów do prac w Urzędzie na wolne stanowiska urzędnicze oraz naborami na wolne stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem placówek oświatowych oraz spraw związanych z prowadzeniem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,
 • współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
 • organizowanie i nadzorowanie praktyk uczniowskich i studenckich oraz nadzór staży absolwenckich lub przygotowania zawodowego, odbywanych w Urzędzie,
 • prowadzenie spraw z zakresu szkoleń indywidualnych i doskonalenia zawodowego pracowników,
 • prowadzenie  spraw z zakresu ubezpieczeń Gminy Miasta Ozorków,
 • administrowanie budynkami Urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z łącznością Urzędu,
 • zapewnienie napraw i konserwacji sprzętu biurowego oraz urządzeń dźwigowych,
 • zlecanie prac remontowych i modernizacyjnych poprawiających warunki pracy pracowników Urzędu,
 • zapewnienie czystości i porządku w pomieszczeniach Urzędu,
 • zaopatrzenie materiałowo – techniczne dla potrzeb Urzędu i Rady Miejskiej oraz prowadzenie ewidencji zakupionych i rozchodowanych materiałów,
 • prowadzenie ewidencji ilościowej i ilościowo – wartościowej środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie spraw dotyczących obsługi socjalnej pracowników Urzędu,
 • sporządzanie dla potrzeb Rady sprawozdań Burmistrza z działalności między sesjami,
 • prowadzenie rejestrów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady oraz przekazywanie ich do serwisu internetowego Urzędu,
 • ewidencjonowanie interpelacji, wniosków radnych i wniosków komisji Rady kierowanych do Burmistrza i przekazywanie ich do wykonania naczelnikom wydziałów lub dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych oraz sporządzanie projektów sprawozdań z ich realizacji,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z art. 24h-24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (oświadczenia majątkowe),
 • administrowanie sieciami komputerowymi oraz stacjami roboczymi, nadawanie uprawnień użytkownikom,
 • rozwiązywanie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem sieci komputerowej,
 • zabezpieczenie sieci i posiadanych baz danych,
 • zadania związane z zabezpieczeniem i ochroną danych osobowych przetworzonych w systemie informatycznym Urzędu,
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania w Urzędzie systemu informatycznego pod względem sprzętowym i programowym,
 • budowa i obsługa serwisu informatycznego i Biuletynu Informacji Publicznej,
 • ewidencja systemów, programów i licencji komputerowych.
 • prowadzenie archiwum urzędu
Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Naczelnik Wydziału
Dominika Bakalarz tel. 42 710 31 34

Stanowisko ds. oświaty
Inspektor Renata Bartczak tel. 42 710 31 34, podinspektor Kamila Starzyńska tel. 42 710 32 05, podinspektor Anna Kiełbik tel. 42 710 32 05

Stanowisko ds. społecznych, sportu, rekreacji i zdrowia
Inspektor Magdalena Zagozda,  Inspektor Magdalena Radke, tel. 42 710 32 05

Stanowisko ds. kultury
42 710 32 19

Stanowisko ds. promocji i kultury

Podinspektor Beata Klauze 42 710 32 19

Do zadań Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych należy:

 • sprawowanie nadzoru nad placówkami oświatowymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa oświatowego,
 • współpraca z nadzorem pedagogicznym oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w zakresie oświaty,
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w merytorycznym zakresie pracy wydziału,
 • współdziałanie z dyrektorami podległych placówek oświatowych,
 • przedkładanie informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Ozorków,
 • organizacja i przeprowadzania egzaminów na stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego,
 • analiza arkuszy (aneksów do arkuszy) organizacyjnych roku szkolnego placówek oświatowych, sporządzanie raportów i zestawień,
 • opiniowanie do zatwierdzania arkuszy (aneksów do arkuszy) organizacji roku szkolnego placówek oświatowych,
 • opiniowanie nauczania indywidualnego realizowanego w placówkach oświatowych,
 • opiniowanie wniosków o realizację innowacji pedagogicznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Ozorków,
 • przygotowywanie procedur konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów placówek oświatowych,
 • przeprowadzanie postępowania w sprawie dokonania oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych,
 • koordynacja rekrutacji do przedszkoli, szkół i gimnazjum,
 • przygotowywanie wniosków budżetowych w zakresie budżetu wydziału,
 • opiniowanie wniosków budżetowych  oświatowych jednostek organizacyjnych gminy,
 • opracowywanie materiałów dla wydziału Finansowego w zakresie planowania i realizacji budżetu oświatowych jednostek organizacyjnych gminy,
 • prowadzenie spraw osobowych dyrektorów placówek  oświatowych z terenu miasta Ozorkowa,
 • nadzór nad wykorzystaniem urlopów przez dyrektorów placówek oświatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z  nagrodami i wyróżnieniami dla uczniów za osiągnięcia w nauce,
 • nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków przeznaczonych na fundusz dla poratowania zdrowia nauczycieli,
 • nadzór nad organizacją i prawidłowym wykorzystaniem środków przeznaczonych na doradztwo i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 • nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych z dotacji  przyznanych dla niepublicznych placówek oświatowych,
 • kontrola prawidłowości  wykorzystania środków pozabudżetowych otrzymywanych w ramach realizacji programów rządowych,
 • prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych,
 • przygotowywanie i realizacja porozumień z innymi gminami zawartymi w celu zaspokajania potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach Gminy Miasta Ozorkowa,
 • przygotowywanie i realizacja porozumień z innymi gminami zawartymi w celu zaspokajania potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu  miasta Ozorkowa w przedszkolach innych gmin,
 • przygotowywanie i realizacja umów z niepublicznymi placówkami oświatowymi zawartymi w celu zaspokajania potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta Ozorkowa,
 • realizacja zagadnień związanych z refundacją kosztów kształcenia młodocianych,
 • realizacja zagadnień związanych ze świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ozorkowa,
 • realizacja zagadnień związanych z obowiązkiem gminy zapewnienia transportu do i ze szkoły dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • prowadzenie ewidencji i kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów z terenu miasta Ozorkowa,
 • egzekucja obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki zgodnie z art. 20 ustawy o systemie oświaty,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością w szczególności w zakresie  Systemu Informacji Oświatowej,
 • realizacja zagadnień medycyny szkolnej,
 • nadzór nad funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • nadzór nad funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
 • nadzór nad funkcjonowaniem gminnej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność w zakresie spraw społecznych,
 • współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i środowiskami działającymi w zakresie zdrowia,  pomocy społecznej, wypoczynkiem dzieci i młodzieży i przeciwdziałania uzależnieniom,
 • współdziałanie z Radą Sportu, stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami, klubami sportowymi i środowiskami zajmującymi się sportem i kulturą fizyczną,
 • prowadzenie spraw związanych ze stypendiami, nagrodami i wyróżnieniami za osiągnięcia sportowe,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia na terenie miasta,
 • realizacja zagadnień w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do  lat trzech, w tym:
 1. prowadzenie gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 2. przeprowadzanie procedury wyboru dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasta Ozorków,
 3. prowadzenie wykazu dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasta Ozorków,
 4. nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie: zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, sportu,  kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki nad dziećmi do lat trzech i pomocy społecznej,
 • współpraca z wydziałem Finansowym w zakresie przekazywania środków finansowych dla  organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania w obszarze: zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, sportu, kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki nad dziećmi do lat trzech i pomocy społecznej,
 • nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji udzielanych przez miasto Ozorków organizacjom pozarządowym  i innym podmiotom realizującym zadania w obszarze: zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, sportu i kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki nad dziećmi do lat trzech i pomocy społecznej,
 • organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozu organizowanego przez miasto Ozorków do i z placówki oświatowej.
 • sprawowanie  nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kultury wynikającego z przepisów prawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 •  prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury i spraw z tym związanych,
 • prowadzenie spraw związanych z nagrodami za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 • współdziałanie z dyrektorami podległych instytucji kultury w zakresie:
  –        opracowywania planów rozwoju instytucji kultury,
  –        podejmowanie działań mających na celu poprawę bazy materialnej podległych instytucji kultury,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie kultury i promocji miasta,
 • przygotowanie materiałów informacyjno – promujących miasto,
 • organizowanie pobytu delegacji zagranicznych i krajowych oraz wyjazdów za granicę oficjalnych delegacji władz miasta,
 • realizacja umów z miastami i regionami partnerskimi oraz nawiązywanie nowych kontaktów krajowych i zagranicznych.
Wydział Współpracy Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego

Naczelnik Wydziału
Justyna Malec tel. 42 710 31 11 e-mail: malec.j@umozorkow.pl

Stanowisko ds. działalności gospodarczej
Inspektor Sylwia Stolińska tel. 42 710 31 42

Stanowisko ds. zamówień publicznych
Inspektor Anna Ochota tel. 42 710 31 11

Stanowisko ds. funduszy pozabudżetowych
Inspektor Aleksandra Pawlak tel. 42 710 31 11

Stanowisko ds. funduszy pozabudżetowych
Inspektor Paulina Bienias-Owczarczyk tel. 42 710 31 11

Do zadań Wydziału Współpracy Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego należy:

 • gromadzenie danych na temat istniejących możliwości pozyskiwania środków, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • przygotowywanie, w porozumieniu z innymi wydziałami Urzędu, projektów zagospodarowania potencjalnych funduszy,
 • sporządzanie, w porozumieniu z innymi wydziałami Urzędu, dokumentacji aplikacyjnych o środki zewnętrzne w zakresie niepodlegającym zleceniu podmiotom zewnętrznym,
 • przygotowywanie, w porozumieniu z innymi wydziałami Urzędu, dokumentacji dotyczącej zawierania umów o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych,
 • nadzór nad formalną stroną realizacji umów o dofinansowanie projektów,
 • poszukiwanie potencjalnych możliwości aktywizacji jednostek samorządowych pod kątem istniejących możliwości ich zewnętrznego finansowania,
 • doradztwo na rzecz organizacji społecznych, przedsiębiorstw i osób fizycznych, aspirujących do uzyskania finansowej pomocy zewnętrznej dla dobra miasta,
 • informacja i promocja zewnętrznych źródeł finansowania projektów miasta,
 • prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • realizacja zadań z zakresu zamówień publicznych, w szczególności:
 1. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 2. opracowywanie i przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących regulacji i funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i jednostkach podporządkowanych,
 3. opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie otwarcia postępowania o zamówienie publiczne i powołanie komisji przetargowej,
 4. udostępnianie obowiązujących wzorów dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne,
 5.  informowanie zainteresowanych komórek urzędu o zmianach zachodzących w ustawie Prawo zamówień publicznych,
 6. współdziałanie w organizowaniu szkoleń pracowników urzędu i jednostek podporządkowanych z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych,
 7. sporządzanie i przekazywanie odpowiednim organom sprawozdań z zakresu funkcjonowania systemu zamówień publicznych w jednostce,
 • rejestracja i prowadzenie ewidencji przedsiębiorców i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
 • przekazywanie danych dotyczących nowych wpisów, zmian, likwidacji, zawieszeń oraz wznowień prowadzonej działalności gospodarczej do odpowiednich organów,
 • wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wydawanie licencji na przewóz osób (taxi),
 • rejestracja miejsc noclegowych na terenie miasta,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących lokalizacji punktów z grami losowymi o niskich wygranych,
 • udzielanie informacji, na wniosek zainteresowanych osób i instytucji, na temat aktualnych wpisów w ewidencji działalności gospodarczej,
 • sporządzanie i przekazywanie odpowiednim organom sprawozdań dotyczących ewidencji działalności, udzielonych licencji i pozwoleń,
 • współpraca z przedsiębiorcami w zakresie możliwości realizacji inwestycji na terenie miasta,
 • koordynacji kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego miasta z aktualnymi preferencjami województwa i kraju.
Wydział Finansowy

Naczelnik Wydziału
Karolina Florczak
tel. 42 710 31 14
e-mail: Florczak.k@umozorkow.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału
Joanna Chmielecka
tel. 42 710 32 17
e-mail: Chmielecka.j@umozorkow.pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Inspektor Karolina Kuzańska, Inspektor Aleksandra Olejniczak
tel. 42 710 31 45

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń gotówkowych (kasjer)
Inspektor Agnieszka Michalska tel. 42 710 31 47

Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Inspektor Mirosława Stawska tel. 42 710 31 14

Stanowisko ds. podatków i opłat
Inspektor Dorota Żal tel. 42 710 32 33, Inspektor Marta Pietrzak tel. 42 710 32 13

Stanowisko ds. wynagrodzeń
Inspektor Karolina Sadok tel. 42 710 31 49

Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Podinspektor Aleksandra Nowak tel. 42 710 31 46, Podinspektor Marta Maciejewska tel. 42 710 31 46, Podinspektor Marietta Bałdoska tel. 42 710 32 13,

Stanowisko ds. księgowości podatkowo budżetowej
Podinspektor Justyna Ochota tel. 42 710 32 33

Do zadań Wydziału Finansowego należy:

 • w zakresie księgowości budżetowej:
 1. prowadzenie rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Miasto Ozorków w układzie syntetycznym i analitycznym,
 2. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetowych jednostki – Urzędu,
 3. prowadzenie księgowości pozabudżetowej w zakresie Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych,
 4. księgowanie i aktualizacja planu dochodów i wydatków budżetowych,
 5. prowadzenie ewidencji w zakresie podatku VAT, w tym wystawianie faktur VAT, faktur korygujących, not korygujących (z wyłączeniem działań dotyczących opłat za rezerwację), prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w tym zakresie m.in. sporządzanie deklaracji podatkowych,
 6. prowadzenie analityki finansowo-księgowej dla poszczególnych zadań inwestycyjnych,
 7. prowadzenie ewidencji księgowej wydatków strukturalnych Urzędu i sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w tym zakresie,
 8. naliczanie i księgowanie umorzeń środków trwałych,
 9. wycena i rozliczanie inwentaryzacji,
 10. przygotowywanie projektów zarządzeń dotyczących harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 11. przygotowywanie, na podstawie danych z wydziałów merytorycznych ,projektu planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu oraz planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu dostosowanego do uchwalonego budżetu oraz sporządzanie zbiorczych dokumentów dotyczących planów finansowych jednostek budżetowych sporządzonych na podstawie uchwalonego budżetu,
 12. opracowywanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
 13. przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie zmian budżetu i planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu i Miasta Ozorkowa,
 14. obsługa finansowo-księgowa wynagrodzeń i innych wypłat z tytułu świadczeń osobowych pracowników niezaliczonych do wynagrodzeń oraz diet dla radnych i członków powołanych komisji, prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem emerytalno-rentowym pracowników Urzędu, spraw dotyczących rozliczeń z ZUS, Urzędami Skarbowymi oraz Powiatowym Urzędem Pracy w tym zakresie,
 15. sporządzanie i przekazywanie sprawozdań budżetowych jednostkowych w zakresie Urzędu i organu oraz sprawozdań budżetowych łącznych, zbiorczych i skonsolidowanych,
 16. sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych jednostki budżetowej Urzędu oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego składającego się z bilansu z wykonania budżetu jst., łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i łącznego zestawienia zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
 17. sporządzanie i przekazywanie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego,
 18. sporządzania i przekazywanie sprawozdań  dotyczących  jednostki sektora finansów publicznych  w zakresie ogółu operacji finansowych, w szczególności w zakresie należności i zobowiązań jednostkowych Urzędu i organu oraz sprawozdań łącznych jednostek budżetowych oraz sprawozdań zbiorczych jednostek posiadających osobowość prawną, dla których Gmina Miasta Ozorków jest organem założycielskim lub nadzorującym,
 19. rozliczanie inkasentów poboru opłaty targowej,
 20. przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie inwentaryzacji ,
 • w zakresie wymiaru podatków i opłat, w tym w szczególności:
 1. wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określanie wysokości należnego podatku od środków transportowych, prowadzenie postępowań podatkowych mających na celu ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych,
 2. prowadzenie ewidencji podatników i dokumentacji wymiarowej,
 3. gromadzenie i kontrola, pod względem legalności oraz zgodności ze stanem faktycznym, deklaracji i informacji podatkowych,
 4. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 5. przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wprowadzenia i ustalenia podatków lokalnych zastrzeżonych do właściwości rad miejskich (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych) oraz w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych,
 6. prowadzenie postępowań w sprawach udzielenia ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych,
 7. prowadzenie postępowań w zakresie udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w zakresie podatków i opłat lokalnych o charakterze indywidualnym oraz w ramach programów pomocowych, sprawozdawczość w tym zakresie,
 8. przygotowywanie postanowień w zakresie interpretacji przepisów podatkowych,
 9. dokonywanie  czynności sprawdzających, mających na celu sprawdzenie wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego: terminowości składania deklaracji i wpłacania zadeklarowanych podatków, formalnej poprawności składanych dokumentów, ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami,
 10. przeprowadzanie kontroli podatkowych u podatników.
 • w zakresie księgowości podatkowej, w tym  w szczególności:
 1. prowadzenie prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków, prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych w tym zakresie oraz pełnej dokumentacji z zakresu postępowań podatkowych,
 2. prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych w zakresie opłaty skarbowej,
 3. prowadzenie kont szczegółowych do rozrachunków z tytułu podatków,
 4. sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników,
 5. sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 • w zakresie księgowości należności niepodatkowych:
 1. prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych (ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat) w zakresie opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd, dzierżawę, najem lokali, użytkowanie terenów, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 2. prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych (ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat) w zakresie gospodarki nieruchomościami – m.in. sprzedaży składników majątkowych, spłaty hipoteki,
 3. prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych (ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat) w zakresie mandatów karnych kredytowych,
 4. prowadzenie urządzeń księgowo – ewidencyjnych w zakresie opłat za ustawienie reklamy, ogłoszeń prasowych, sprzedaży „Wiadomości Ozorkowskich” (z wyłączeniem szczegółowej analityki należności z tytułu opłat za rezerwację),
 5. sprawozdawczość w/w zakresach,
 6. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania w zakresie kwitariuszy przychodowych i bloczków opłaty targowej,
 7. prowadzenie ewidencji wpływów z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego  na podstawie informacji przekazywanych z wydziału Polityki Przestrzennej ,
 • w zakresie egzekucji podatkowej i innych należności, a w szczególności:
 1. dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych, prowadzenie postępowań w sprawie ulg, zwolnień, nadpłat oraz innych ulg w granicach prawa podatkowego,
 2. pobieranie opłat i dokonywanie egzekucji zobowiązań wynikających z wydawanych decyzji za zajęcie pasa drogowego i innych decyzji wydawanych w oparciu o Ustawę o drogach publicznych,
 3. ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
 4. wykonywanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze w zakresie podatków lokalnych i mandatów kredytowych,
 5. współpraca z organami egzekucyjnymi w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, rozpatrywanie spraw dotyczących postępowań egzekucyjnych,
 6. przygotowywanie wniosków w zakresie dokonywania wpisu hipoteki ustawowej dla zobowiązań podatkowych oraz stosowanie innych form zabezpieczenia tych należności,
 7. podejmowanie działań w celu ściągnięcia zaległości wymagalnych poprzez wystawianie wezwań do zapłaty, not odsetkowych i potwierdzenia sald w szczególności w zakresie należności z tytułu czynszów, dzierżaw, opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie należności z zakresu gospodarki nieruchomościami (spłaty hipoteki, sprzedaży budynków, budowli, lokali i gruntów, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania), ustawionych reklam, sprzedaży „Wiadomości Ozorkowskich” i ogłoszeń prasowych oraz „refakturowanych” usług.
 • w zakresie obsługi kasowej, w tym w szczególności:
 1. obsługa kasowa Urzędu i klientów zewnętrznych w zakresie dokonywanych wpłat i wypłat,
 2. prowadzenie rozliczeń w formie bezgotówkowej i obsługa elektronicznego systemu połączeń bankowych,
 3. obsługa kasowa Rady Miejskiej oraz kredytów, pożyczek i innych zobowiązań budżetu,
 4. dokonywanie kasowych rozliczeń z tytułu uzyskanych dochodów w wyniku realizacji zadań zleconych,
 5. ewidencja sprzedaży towarów i usług przy zastosowaniu kasy fiskalnej (z wyłączeniem opłat za rezerwację),
 6. uruchamianie środków finansowych dla podległych jednostek na realizacje zadań budżetowych własnych, zleconych i powierzonych,
 7. kontrola prawidłowości i sprawności funkcjonowania elektronicznego systemu połączeń bankowych,
 8. transport wartości pieniężnych,
 • kontrola formalno-rachunkowa prawidłowości wykorzystywania dotacji przyznawanych przez gminę,
 • przygotowywanie materiałów analitycznych z dochodów i wydatków budżetu Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej.
Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik Wydziału
p.o. Naczelnik Wydziału – Sekretarz Miasta Ozorkowa  Mariusz Ostrowski tel. 42 710 31 00
e-mail: wso@umozorkow.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności
Inspektor Joanna Górna-Staniszewska, Inspektor Marzena Wieczorek, Podinspektor Marzena Sas, Inspektor Iwona Tomczak, Podinspektor Natalia Zambrzycka-Rybska tel. 42 710 31 29

Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej
Inspektor Piotr Banasiak tel. 42 710 31 31

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
Podinspektor Marcin Michalak tel. 42 710 31 31

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

 • w zakresie ewidencji ludności:
 1. sprawy dotyczące zameldowania i wymeldowania (pobyt stały i czasowy),
 2. prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym PB_ EWID w formie zbiorów meldunkowych poprzez wprowadzanie i modyfikację danych,
 3. wykonywanie czynności związanych z nadawaniem numeru PESEL,
 4. aktualizacja bazy ewidencji ludności Wojewódzkiego Banku Danych,
 5. udzielanie informacji o danych osobowych ze zbiorów meldunkowych,
 6. realizacja zadań związanych z wyborami i referendami: prowadzenia rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców i ich aktualizacja,
 7. sporządzanie wykazów i wydruków ze zbiorów meldunkowych,
 8. przygotowywanie sprawozdań statystycznych z zakresu ruchu ludności i druków meldunkowych.
 • w zakresie dowodów osobistych:
 1. realizacja czynności związanych z wydaniem lub unieważnieniem dowodu osobistego,
 2. wprowadzanie danych do elektronicznego Systemu Wydawania Dowodów Osobistych,
 3. przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodów osobistych,
 4. pośredniczenie w wydawaniu dowodów osobistych osobom zameldowanym  w innej gminie,
 5. prowadzenie gminnej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 6. prowadzenie dokumentacji wydanych dowodów w formie zbioru teczek dowodowych,
 7. współpraca z innymi gminami przy wymianie dowodów osobistych ,
 8. udzielanie informacji o danych osobowych oraz wydanych dowodach osobistych na podstawie prowadzonej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz zbioru teczek dowodowych.
 • w zakresie powszechnego obowiązku obrony RP i obrony cywilnej:
 1. rejestracja osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miasta Ozorków,
 2. udział w kwalifikacji wojskowej poprzez czynności sprawdzające wobec osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 3. współdziałanie z organami wojskowymi w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony,
 4. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe;
 5. nakładanie  świadczeń rzeczowych i osobistych,
 6. wykonywanie zadań z zakresu natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych,
 7. opracowywanie i aktualizowanie bazy danych o siłach i środkach możliwych do wykorzystania w akcjach ratunkowych i podczas likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń,
 8. prowadzenie spraw związanych z gospodarką, sprzętem obrony cywilnej  i ochrony przeciwpożarowej, w tym wyposażenie i utrzymanie magazynu obrony cywilnej i ochrony p. poż.,
 9. opracowywanie projektów zarządzeń, wytycznych i decyzji Burmistrza w zakresie logistycznego zabezpieczania przedsięwzięć związanych z ochroną ludności i prowadzeniem akcji ratunkowych oraz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 10. organizowanie systemu wykrywania,  ostrzegania i alarmowania  o zagrożeniach,
 11. planowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń oraz popularyzacja tematyki w zakresie ochrony ludności,
 12. współpraca z podmiotami z terenu miasta i innymi wydziałami w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego,
 13. realizacja zadań logistycznych z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 14. współpraca z instytucjami organizującymi ochronę oraz ewakuację dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 15. realizacja zadań związanych ze zgromadzeniami, zbiórkami publicznymi i imprezami masowymi,
 16. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa.
 • w zakresie zarządzania kryzysowego:
 1. koordynowanie prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego,
 2. opracowywanie i przedkładanie Staroście Zgierskiemu do zatwierdzenia gminnego planu  zarządzania kryzysowego ,
 3. realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
 4. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania, alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 5. opracowywanie procedur postępowania na wypadek zagrożeń,
 6. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 7. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania kryzysowego,
 8. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 9. przeciwdziałanie skutkom o charakterze terrorystycznym oraz zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 10. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 11. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 12. koordynowanie udziału oddziałów Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań  z zakresu zarządzania kryzysowego,
 13. prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 14. przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń o potencjalnym zagrożeniu z terenu miasta Ozorków oraz odpowiednie reagowanie na zaistniałą sytuację,
 15. realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej miasta Ozorków w tym współpraca z OSP,
 16. realizacja zadań wynikających z ustawy o klęsce żywiołowej,
 17. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa.
 • w zakresie obsługi wydziału:
 1. prowadzenie kancelarii wydziału.
Wydział Polityki Przestrzennej

Naczelnik wydziału

Naczelnik Wydziału Jakub Jarosik tel. 42 710 31 39
e-mail: Jarosik.J@umozorkow.pl

Zastępca naczelnika
Zbigniew Głogowski

Stanowisko ds. ewidencji gruntów
Inspektor Beata Wiśniewska tel. 42 710 31 41

Stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg publicznych
Bartosz Bechciński tel. 42 710 31 28

Stanowisko ds. warunków zabudowy
Inspektor Monika Królewiak-Sęk tel. 42 710 31 41

Stanowisko ds. zajęcia pasa drogowego oraz dysponowania gruntem
Bartosz Bechciński tel. 42  710  31 28

Stanowisko ds. utrzymania porządku i zieleni w mieście
Podinspektor Krzysztof Krzewiński

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami
Zbigniew Głogowski tel. 42 710 31 37

Stanowisko ds. gospodarki wodnej i energetyki
 tel. 42 710 31 28

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Inspektor Mateusz Świderski tel. 42 710 31 37

Stanowisko ds. analizy i rozliczania inwestycji miejskich
Podinspektor Zbigniew Antczak tel. 42 710 31 28

Do zadań Wydziału Polityki Przestrzennej należy:

 • wykonywanie zadań z zakresu planowania przestrzennego, w tym:
 1. prowadzenie postępowań w zakresie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. prowadzenie postępowań w sprawach ustalania warunków zabudowy i  ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 3. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o braku planu,
 4. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z tytułu spadku wartości nieruchomości lub ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w jej dotychczasowy sposób,
 5. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tzw. „renta planistyczna”,
 6. prowadzenie postępowań w sprawie zmiany zagospodarowania terenu bez wymaganej decyzji o warunkach zabudowy lub ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 7. współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w zakresie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy Prawo budowlane,
 • wykonywanie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:
 1. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie  zaliczania ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalanie ich przebiegu,
 2. prowadzenie ewidencji dróg i mostów oraz innych budowli służących drodze,
 3. prowadzenie postępowań w sprawach lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
 4. prowadzenie postępowań dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz innych postępowań  w oparciu o ustawę o drogach publicznych,
 5. uzgadnianie dokumentacji dotyczącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym,
 6. koordynowanie prac wykonywanych w obszarze pasa drogowego,
 7. bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta, w tym na podstawie zawartych porozumień,
 8. rozliczanie dotacji otrzymanych na utrzymanie dróg,
 9. wykonywanie zadań z zakresu inżynierii ruchu, w tym: nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na lokalnych drogach gminnych, uzgadnianie projektów organizacji ruchu, oznakowanie dróg, lokalizowanie przystanków,
 10. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym: sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
 • opracowywanie  projektów planów rozwoju sieci drogowej, sieci budowli urządzeń wodnych i energii elektrycznej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowywanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu dróg publicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich, a także budowli wodnych,
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulicom i placom, nadawanie numeracji porządkowej budynkom i kontrola wprowadzenia numeracji w terenie,
 • koordynowanie działalności jednostek w zakresie inżynierii miejskiej, a w szczególności:
 1. wodociągów i kanalizacji,
 2. drogownictwa,
 3. oczyszczania miasta,
 4. komunikacji miejskiej,
 5. zieleni miejskiej,
 6. usług komunalnych,
 7. gazownictwa,
 8. energetyki,
 9. melioracji,
 • prowadzenie spraw w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania inwestycji, w szczególności:
 1. przygotowywanie dokumentacji dla inwestycji,
 2. koordynowanie i nadzór nad ich realizacją,
 3. pełnienie funkcji inwestora,
 4. przekazanie wykonanych i odebranych inwestycji do użytkowania,
 5. uczestnictwo w rozliczaniu finansowo-rzeczowym inwestycji,
 • nadzór nad realizacją inwestycji miejskich, w szczególności w zakresie infrastruktury miejskiej oraz obiektów komunalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia lub cofnięcia zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
 • nadzór i koordynowanie aktualizacji planu aglomeracji dla potrzeb Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 • prowadzenie postępowań w sprawie zmian stanu wody na gruncie zgodnie z ustawą Prawo wodne,
 • opracowywanie przedmiotów robót na bieżące utrzymanie rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe oraz rowy melioracyjne stanowiące własność Gminy Miasta Ozorków,
 • nadzorowanie utrzymania na właściwym poziomie oświetlenia ulicznego oraz nadzór nad rozliczaniem kosztów za zużytą energię elektryczną na cele oświetlenia miejsc publicznych, placów i dróg,
 • koordynowanie i nadzór na projektem założeń do planu oraz projektem planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na podstawie ustawy Prawo energetyczne,
 • prowadzenie ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej, w zakresie gruntów pod drogami i rowami oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w szczególności w  zakresie dróg, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulic, parkingów i mostów. Zbiorcza sprawozdawczość statystyczna w zakresie inwestycji i środków trwałych,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
 • realizowanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie:
 1. podziałów nieruchomości,
 2. scalania i podziałów nieruchomości,
 3. ustalanie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz scalenia i podziału nieruchomości,
 4. prowadzenie postępowań w celu ustalenia odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Gminy Miasta Ozorków na mocy decyzji administracyjnych pod drogi publiczne gminne związanych ze scaleniem, podziałem nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • opiniowanie zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • prowadzenie postępowań o rozgraniczanie nieruchomości wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • reprezentowanie gminy jako strony w sprawach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic w postępowaniu podziałowym i rozgraniczeniowym,
 • przyjmowanie zgłoszeń i zawiadamianie starosty o zniszczeniu znaków geodezyjnych,
 • opiniowanie projektów prac geologicznych zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze,
 • powadzenie spraw z zakresu zadań administracji rządowej w ramach zawartego porozumienia w sprawach objętych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności:
 1. prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków,
 2. wydawanie wypisów z rejestru gruntów,
 3. prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów,
 • udostępnianie dokumentacji związanych z aktami uwłaszczeniowymi,
 • przygotowywanie dokumentacji w celu potwierdzenia przez Wojewodę nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasta Ozorków nieruchomości Skarbu Państwa (tzw. komunalizacja),
 • przygotowywanie dokumentacji w celu potwierdzenia przez Wojewodę prawa do gruntów zajętych pod drogi publiczne gminne będące we władaniu Gminy Miasta Ozorków,
 • kompletowanie dokumentów i sporządzanie wniosków o zasiedzenie gruntów będących we władaniu Gminy Miasta Ozorków,
 • prowadzenie czynności administracyjnych związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką rolną w mieście,
 • prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • prowadzenie postępowań w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • udostępnianie informacji o środowisku,
 • prowadzenie publicznego dostępu wykazu danych o ochronie środowiska,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami, w tym: sporządzanie gminnego programu gospodarki odpadami oraz wykonywanie sprawozdań z jego realizacji,
 • prowadzenie postępowań w celu wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc na nie nieprzeznaczonych,
 • zagospodarowywanie wpływów z opłaty produktowej,
 • prowadzenie postępowań dotyczących negatywnego oddziaływania na środowisko spowodowanego działalnością osób fizycznych,
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym: sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska oraz wykonywanie sprawozdań z jego realizacji,
 • prowadzenie wykazu i rozliczeń w ramach korzystania  ze środowiska (tylko dla Urzędu Miejskiego),
 • prowadzenie spraw związanych  z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście,
 • współdziałanie ze Strażą Miejską w zakresie utrzymania porządku i czystości w mieście,
 • prowadzenie spraw w zakresie ochrony przyrody, w tym: tworzenie terenów zielonych, prowadzenie postępowań związanych z wycinką drzew i krzewów oraz postępowań ochraniających żywe i martwe pomniki przyrody,
 • prowadzenie spraw w zakresie ochrony zwierząt, w tym: prowadzenie postępowań w celu usunięcia z terenów publicznych bezdomnych zwierząt, wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt, wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli  lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki łowieckiej, w tym: opiniowanie planów łowieckich, współdziałanie z kołami łowieckimi i nadleśnictwem w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny, udział w szacowaniu szkód,
 • współpraca w zakresie tworzenia programów i polityk gminnych oraz samorządowych, ponadgminnych i rządowych w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, przyrody i warunków życia mieszkańców,
 • organizowanie i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej,
 • prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków,
 • pełnienie nadzoru nad pracą pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
Urząd Stanu Cywilnego w Ozorkowie

Urząd Stanu Cywilnego w Ozorkowie

ul. Listopadowa 16

95-035 Ozorków

tel. 42 710-31-30

tel.kom. 517-171-213

email: usc@umozorkow.pl

www: www.umozorkow.pl

Z-ca kierownika USC: Marek Ludwiczak
Z-ca kierownika USC: Joanna Górna-Staniszewska

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego:

poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek 9:00 – 17:00
środa 8:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 16:00

Wszystkie dokumenty dotyczące USC na stronie BIP: kliknij tu

Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej
Inspektor Sławomira Skowrońska

tel. 42 710 31 43
e-mail: brm@umozorkow.pl

Do zadań Biura Rady Miejskiej należy:

 • organizacja sesji rady,
 • obsługa komisji stałych rady,
 • obsługa komisji doraźnych rady,
 • obsługa organizacyjno – techniczna rady i przewodniczącego rady,
 • protokołowanie obrad rady,
 • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych,
 • prowadzenie rejestru uchwał rady i interpelacji radnych,
 • dostarczanie uchwał rady Wojewodzie Łódzkiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, Burmistrzowi Miasta  oraz innym adresatom uchwał,
 • przekazywanie uchwał rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego,
 • organizowanie dyżurów radnych i przewodniczącego rady,
 • prowadzenie spraw związanych z dietami radnych, przy współpracy z wydziałem Finansowym Urzędu,
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów do opracowania projektu budżetu miasta, w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej oraz bieżąca analiza wykonywanego budżetu,
 • podejmowanie działań mających na celu realizację prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej.