Info o mieście

Miasto Ozorków zajmuje powierzchnię 15.47 km2. Zamieszkuje je 18304 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2019 r.). Miasto położone jest na wysokości 122 – 156 m n.p.m. nad rzeką Bzurą, będącą lewobrzeżnym dopływem rzeki Wisły. Głównymi zaletami Gminy Miasta Ozorkowa jest położenie w centralnej Polsce, w województwie łódzkim. Miasto wchodzi w skład Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, odległość od Łodzi wynosi zaledwie ok. 25 km. Odległość pomiędzy Ozorkowem a stolicą Polski – Warszawą wynosi ok. 135 km.

Gmina Miasto Ozorków jest jedną z dziewięciu gmin powiatu zgierskiego, który pod względem liczby ludności jest największym powiatem województwa łódzkiego.
W południowo – wschodniej części miasta znajduje się sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 12,2 ha lustra wody. Zbiornik retencyjny wykorzystywany jest w celach rekreacyjnych, w tym dla celów sportów wodnych i wędkarstwa. Na terenie miasta znajduje się duży obszar, stanowiący ok. 102 ha Lasu Komunalnego. Ponadto w odległości ok. 2 km od miasta znajdują się dwa duże kompleksy leśne w Grotnikach i Sokolnikach, pełniące również funkcję rekreacyjno – wypoczynkową dla mieszkańców naszego miasta.

Miasto posiada bardzo dobre połączenia komunikacyjne z Łodzią. Są to połączenia: kolejowe i autobusowe, a także tramwajowe – czasowo zawieszone ze względu na planowaną kompleksową modernizację najdłuższej linii tramwajowej w Polsce. Położenie Ozorkowa w bliskiej odległości z Łodzią daje możliwość wykorzystania potencjału gospodarczego, naukowego i oferty kulturalnej tego miasta. Łódź to przede wszystkim duży rynek zbytu towarów i usług. Miasto Ozorków położone jest przy Drodze Krajowej Nr 91 – głównej trasie komunikacyjnej łączącej południe Polski z wybrzeżem gdańskim (Cieszyn-Katowice-Łódź-Gdańsk) oraz w pobliżu autostrady A2 (3km do węzła “Emila”) łączącej wschód i zachód Polski (Świecko-Poznań-Łódź-Warszawa-Kukuryki), co stwarza dobre powiązania komunikacyjne z obszarem Polski i Europy. Położenie to zwiększa szansę rozwoju miasta i daje możliwości rozwoju nowych rodzajów działalności gospodarczej (usługi gastronomiczno – hotelarskie) oraz usług związanych z obsługą ruchu tranzytowego (usługi logistyczne, usługi motoryzacyjne, punkty odpraw celnych itp.).

Intensywny rozwój społeczno – gospodarczy miasta to początek XIX wieku. W Ozorkowie stworzono pierwszą w okręgu łódzkim osadę włókienniczą i farbiarzy. Tutaj miał miejsce początek rozwoju przemysłu włókienniczego nad górną Bzurą, który rozszerzył się na pobliski Zgierz i Łódź oraz okoliczne miasta, tworząc w ten sposób największy w Polsce ośrodek tego przemysłu. Do początku lat 90-tych ubiegłego wieku głównym przemysłem miasta był przemysł włókienniczy i odzieżowy. Podobnie jak w innych ośrodkach włókiennictwa, również w Ozorkowie nastąpił regres rozwoju tego przemysłu i główne zakłady, stanowiące podstawowy filar zatrudnienia, przestały istnieć. Obecnie miasto posiada gospodarczo – wielobranżowy charakter, tzn. brak jest zdecydowanej dominacji jakiejkolwiek gałęzi gospodarczej.

O atrakcyjności inwestycyjnej miasta oraz o panującej tutaj atmosferze proinwestycyjnej świadczy zagospodarowanie specjalnej strefy ekonomicznej – Podstrefa Ozorków jako tzw. rozproszonej strefy ekonomicznej zarządzanej przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A w Łodzi. Początki powstania specjalnej strefy ekonomicznej na terenie miasta Ozorkowa sięgają drugiej połowy 1996 roku (pierwsze rozmowy). Do roku 2001 Podstrefa Ozorków, znajdująca się na powierzchni 32,2 ha została w swoich granicach całkowicie zagospodarowana. Z uwagi na to, że jeden z podmiotów zaprzestał działalności na warunkach “strefowych”, ale jest w dalszym ciągu podmiotem inwestującym, dokonano korekty granic bez zmiany ogólnej powierzchni Podstrefy Ozorków i obecnie pozostaje jeszcze teren do zagospodarowania. Specjalna strefa ekonomiczna zagospodarowana w sposób wielobranżowy stworzyła miejsca pracy i stała się alternatywą gospodarczą dla upadłych zakładów “Morfeo”, “Latona” i Włókienniczej Spółdzielni Pracy. Dzięki ŁSSE – Podstrefa Ozorków powstały nowe miejsca pracy bezpośrednio na terenie strefy jak również powstały nowe miejsca pracy z tytułu usług okołostrefowych oraz nawiązana została współpraca zakładów z lokalnymi firmami.

Aktywny udział w przemianach gospodarczych miasta biorą także małe i średnie przedsiębiorstwa. To one dają zatrudnienie coraz większej liczbie mieszkańców i pobudzają rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Miasto posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną: sieci wodociągowej (trzy własne studnie poboru wody, jedna stacja uzdatniania wody), kanalizacji sanitarnej (własna miejska oczyszczalnia ścieków), sieci gazowej (w oparciu o zlokalizowaną na terenie miasta stację średnich ciśnień), sieć ciepłowniczą (w oparciu o wybudowanie w 2002 roku nowoczesnej miejskiej kotłowni gazowo – olejowej) i sieć kanalizacji deszczowych. Wszystkie sieci są nadal systematycznie rozbudowywane. Miasto nie ma problemu z pozyskiwaniem wody. Miasto leży w granicach podziemnych wód o znacznym ciśnieniu hydrostatycznym. Wody te, zalegając w utworach górnokredowych, charakteryzują się dużą miękkością, miejscami są zmineralizowane, a temperatura niektórych odwiertów przekracza nawet 200C. Istnieją tutaj potencjalne możliwości do wykorzystania bogactw naturalnych miasta w zakresie “produkcji wody”.
W związku z tym w mieście mogą być lokalizowane działalności “wodochłonne”.

W mieście zlokalizowane są poza szkołami podstawowymi szkoły kształcenia na poziomie ogólnym i zawodowym. Stworzone zostało również nauczanie pomaturalne.

W granicach miasta posiadamy tereny i budowle biernego i czynnego wypoczynku. W 1999 roku oddano do użytku pierwszą z najnowocześniejszych w województwie łódzkim krytą pływalnię, która ma charakter wielofunkcyjnego obiektu sportowo – rekreacyjnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. W mieście istnieją również: hala sportowa, boiska w lasku miejskim, boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boiska wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży  oraz stadion sportowy.

Miasto Ozorków podpisało umowy z miastami partnerskimi z Czech (Vysoke Myto) oraz ze Słowacji (Trstena), realizując program wymiany młodzieży i współpracy gospodarczej.

W mieście prowadzony jest szereg inwestycji dotyczących infrastruktury drogowej, technicznej i komunikacyjnej mających na celu usprawnienie transportu i komunikacji mieszkańców Miasta (m.in. budowa nowego mostu na Bzurze na ul. Południowej, budowa Ronda 100-lecia Odzyskania Niepodległości, budowa Ronda Ignacego Paderewskiego, kompleksowa przebudowa wielu głównych ciągów komunikacyjnych).