Akty prawne

Ustawy i rozporządzenia

Prawo lokalne

  • V/26/15Uchwała Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 lutego 2015  r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 752)
  • XXXVI/236/21Uchwała Nr XXXVI/236/21  Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 893)
  • XX/123/19Uchwała Nr XX/123/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6962)
  • XXI/129/19Uchwała Nr XXI/129/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniająca  uchwałę Nr XX/123/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6967)
  • XX/124/19Uchwała Nr XX/124/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6963)
  • XXI/130/19Uchwała Nr XXI/130/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 9 grudnia 2019  r. zmieniająca uchwałę Nr XX/124/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6968)
  • XXXVII/244/21Uchwała Nr XXXVII/244/21 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 lutego 2021  r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 1206)
  • XX/126/19Uchwała Nr XX/126/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ozorków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6965)
  • XXI/132/19Uchwała Nr XXI/132/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/126/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ozorków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6970)
  • XXII-146-19Uchwała Nr XXII/146/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XX/126/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ozorków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 489)