Nowy system gospodarki odpadami – Ozorków

Nowy system gospodarki odpadami

Szanowni Państwo!

Informuję, że od 1 lipca 2013r. zmienia się system gospodarki odpadami komunalnymi.

Do zmian zmusza nas znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 lipca 2013r. Gmina Miasto Ozorków przejmie obowiązek odbierania i zagospodarowania wytworzonych przez Państwa odpadów komunalnych. Usługi będą świadczone przez firmę wybraną przez Gminę w drodze przetargu. W związku z powyższym informuję, że osoby posiadające indywidualnie zawarte umowy na odbiór odpadów z wybraną przez siebie firmą powinny wypowiedzieć te umowy w odpowiednio wcześniejszym terminie, tak aby od 1 lipca 2013r. nie mieć zobowiązań wobec firmy dotychczas odbierającej odpady.

Deklaracja

W celu obliczenia wysokości opłaty należy uważnie przeczytać i wypełnić załączoną DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. Czynnikiem decydującym o wysokości opłaty jest liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz sposób zbierania i przekazywania odpadów.

Osoby, które zdecydują, że będą przekazywały do odbioru odpady zebrane selektywnie tj. osobno szkło, tworzywa sztuczne, papier, odpady zielone, odpady zmieszane będą płaciły  10zł od osoby na miesiąc.

Osoby, które zdecydują, że nie będą segregowały odpadów i wszystkie odpady będą przekazywały w jednym pojemniku jako odpady zmieszane będą zobowiązane ponosić opłatę w wysokości 20zł od osoby na miesiąc.

Termin złożenia deklaracji

Deklarację należało złożyć do dnia 31 marca 2013r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1.

W przypadku gdy pod danym adresem nieruchomości jest zameldowana osoba, która nie zamieszkuje nieruchomości do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający przebywanie tej osoby pod innym adresem. Wykaz uznawanych dokumentów znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie w zakładce Ochrona Środowiska lub na stronie 3 załączonej broszury informacyjnej. W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie, lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami zostanie określona w drodze decyzji administracyjnej.

Opłata

Od 1 kwietnia 2015r., zgodnie z Uchwałą Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015r. poz. 752), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ratach dwumiesięcznych, w następujących terminach:
– za styczeń i luty – do 15 lutego danego roku;
– za marzec i kwiecień – do 15 kwietnia danego roku;
– za maj i czerwiec – do 15 czerwca danego roku;
– za lipiec i sierpień – do 15 sierpnia danego roku;
– za wrzesień i październik – do 15 października danego roku;
– za listopad i grudzień – do 15 grudnia danego roku.
Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 na II piętrze lub przelewem na numer indywidualnego konta bankowego.

Przypominam, że od 1 lipca 2013r. obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Ozorków dotyczy wszystkich mieszkańców Ozorkowa.

Jeśli będą mieli Państwo pytania związane z nowym systemem gospodarki odpadami lub problem z wypełnieniem deklaracji proszę dzwonić pod nr tel. 042 710 31 37, pracownicy Urzędu udzielą Państwu niezbędnych informacji. Zachęcam do przeczytania załączonej broszury informacyjnej, w której znajdą Państwo m.in. nowe zasady odbierania odpadów komunalnych. Informacje związane z gospodarką odpadami będą na bieżąco zamieszczane i aktualizowane w Wiadomościach Ozorkowskich oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie w zakładce Ochrona Środowiska.