System gospodarki odpadami

Szanowni Państwo !

Urząd Miejski w Ozorkowie informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019  r. przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadza się powszechny obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny, czyli w podziale na 5 frakcji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady BIO – kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone i pozostałości z segregacji jako opady niesegregowane – zmieszane).

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów poprzez właściwą ich segregację – na 5 frakcji, zgodnie z powyższym.

Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają możliwości dokonania wyboru sposobu gromadzenia odpadów. Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów wyłącznie poprzez właściwą ich selekcję.

W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta Ozorkowa, który określa właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (co stanowi dwukrotność wysokości stawki ustalonej przez Radę Gminy Miejskiej w Ozorkowie za odpady zbierane w sposób selektywny).

Od 1 marca 2023 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od dn. 01.03.2023 r., nie powoduje po stronie właściciela nieruchomości obowiązku składania nowej deklaracji o wysokości tej opłaty.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wskazana właścicielom nieruchomości w stosowanych zawiadomieniach. Określona w zawiadomieniu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 marca 2023 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie złożona nowa deklaracja (o ile zajdzie taka potrzeba). Brak otrzymania stosownej informacji nie zwalnia właściciela nieruchomości od dokonywania płatności w zmienionej wysokości.

Właściciel nieruchomości w przypadku gdy dane zawarte w zawiadomieniu nie odpowiadają stanowi faktycznemu, zobowiązany jest złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy uwzględnieniu właściwych danych.

Deklaracja                                         

W celu obliczenia wysokości opłaty należy uważnie przeczytać i wypełnić załączoną DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. Czynnikiem decydującym o wysokości opłaty jest liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz sposób zbierania i przekazywania odpadów.

Osoby, które zbierają i przekazują do odbioru odpady zebrane selektywnie tj. osobno szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone, odpady zmieszane będą płaciły 39,00 zł od osoby na miesiąc.

Osoby, które nie  wypełnią obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny będą ponosiły podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącą dwukrotność stawki (39,00 zł od osoby) i ponosić opłatę w wysokości 78,00 zł od osoby na miesiąc.

Osoby, które będą zbierały i przekazywały do odbioru odpady zebrane selektywnie (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi) i będą posiadały kompostownik i zadeklarują kompostowanie bioodpadów (odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych) stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, będą zwolnione z części opłaty w wysokości 5,00 zł od nieruchomości na miesiąc.

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby właścicieli nieruchomości, o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i nie narusza odrębnych przepisów.

W przypadku skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, odpady te nie będą odbierane sprzed nieruchomości – można je dostarczyć na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działającego na terenie Gminy Miasto Ozorków.

Termin złożenia deklaracji

Nową deklarację należy złożyć w przypadku gdy zmieniły się dane będące podstawą ustalenia wysokości opłaty:

  • zwiększy się lub zmniejszy liczba osób zamieszkujących nieruchomość (wprowadzenie, wyprowadzenie się mieszkańca, narodziny dziecka, zgon mieszkańca),
  • zmienisz decyzję o sposobie zbiórki odpadów (dotyczy zabudowy jednorodzinnej) – selektywnie i kompostuję bioodpady,
  • zmieni się właściciel nieruchomości.

Nową deklarację należy złożyć w terminie:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca.

Zmiany dokonuje się wypełniając deklarację, którą można pobrać na stronie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie w zakładce Strefa Mieszkańca, Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowiska lub w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 (pokój 208, II piętro). Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do siedziby Urzędu.

W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie, lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami zostanie określona w drodze decyzji administracyjnej.

Opłata

Zgodnie z Uchwałą Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 752), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ratach dwumiesięcznych, w następujących terminach:
– za styczeń i luty – do 15 lutego danego roku;
– za marzec i kwiecień – do 15 kwietnia danego roku;
– za maj i czerwiec – do 15 czerwca danego roku;
– za lipiec i sierpień – do 15 sierpnia danego roku;
– za wrzesień i październik – do 15 października danego roku;
– za listopad i grudzień – do 15 grudnia danego roku.

Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 na II piętrze w godzinach 8:00-15:00 w poniedziałek, środę, czwartek, piątek, 9:00-16:00 we wtorek lub przelewem na numer indywidualnego konta bankowego.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Ozorków dotyczy wszystkich mieszkańców Ozorkowa.

Od niewpłaconego w terminie zobowiązania pieniężnego pobiera się odsetki podatkowe za zwłokę, począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezapłacone w terminie zobowiązanie pieniężne podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym z doliczeniem odsetek za zwłokę wraz z kosztami. Jeśli mają Państwo pytania związane z systemem gospodarki odpadami lub problem z wypełnieniem deklaracji proszę dzwonić pod nr tel. (42) 710-31-37, pracownicy Urzędu udzielą Państwu niezbędnych informacji. Informacje związane z gospodarką odpadami będą na bieżąco zamieszczane i aktualizowane w Wiadomościach Ozorkowskich oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie w zakładce Strefa Mieszkańca.