Ozorkowska Karta dużej Rodziny

Gmina Miasto Ozorków – dostrzegając trud wychowania dzieci, w szczególności w rodzinach wielodzietnych realizuje politykę prorodzinną m.in. poprzez wprowadzenie Ozorkowskiej Karty Dużej Rodziny.

Uchwałą Nr LVIII/478/14 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 września 2014 r. został przyjęty Program „Ozorkowska Karta Dużej Rodziny”

Burmistrz Miasta Ozorków Zarządzeniem Nr 137/14 z dnia 29 września 2014 r. wprowadził regulamin wydawania i korzystania z „Ozorkowskiej Karty Dużej Rodziny” oraz określił jej wzór.

KOMU PRZYSŁUGUJE OZORKOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu trójkę  lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Ozorkowska Karta Dużej Rodziny przyznawana jest wyłącznie rodzinom zamieszkującym Gminę Miasto Ozorków. Kartę otrzyma każdy członek w rodzinie, której na podstawie złożonego wniosku zostanie ona przyznana.

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE OZORKOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Każdy posiadacz karty będzie mógł na jej podstawie skorzystać z szeregu ulg, zniżek. Będzie możliwość korzystania z ulg, które zechcą przyłączyć się do akcji.

Aktualny katalog zawierający informację o wszystkich zniżkach wydawany będzie wraz z kartą.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ OZORKOWSKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie przy  ul. Stypułkowskiego 1.

Druki wniosku dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie oraz w Wydziale Oświaty Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, można je pobrać drogą elektroniczną ze strony www.umozorkow.pl  jak i również ze strony www.mopsozorkow.pl

Karta wydawana zostanie wydana na wniosek rodzica lub opiekuna rodziny wielodzietnej dla każdego członka rodziny wielodzietnej objętego wnioskiem.

Karta wydawana będzie bezpłatnie na okres 1 roku.

Karta zostanie wydana po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku. Kartę będzie mógł odebrać pełnoletni członek rodziny wskazany we wniosku. Kartę będzie można przedłużyć na kolejny rok, składając kolejny wniosek, nie wcześniej niż miesiąc przed upływem ważności okresu ważności Karty.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów (oryginały do wglądu):

1. dokument tożsamości ze zdjęciem rodzica lub opiekuna prawnego – do wglądu;

2. w przypadku rodzin zastępczych lub opiekunów prawnych – dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną (np. postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, w tym o charakterze pogotowia rodzinnego, postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej na dzieckiem);

3. zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki w przypadku ukończenia przez dziecko 18 roku życia;

4. w przypadku dziecka, które ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niepełnosprawności i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Pracownik Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie potwierdza przyjęcie wniosku.

KIEDY MOŻNA ODEBRAĆ OZORKOWSKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Wniosek o wydanie karty rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia wraz z załącznikami.

Karta ważna będzie z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby korzystającej z Karty. Dzieci nieposiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna, łącznie z jego kartą i w jego obecności.

Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim pod rygorem cofnięcia przyznania uprawnień. W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione  podmiot przyznający ulgi i dodatkowe świadczenia w ramach programu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją Burmistrzowi Miasta Ozorków.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZCZENIA KARTY

Właściciel Karty lub przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun) jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie (w formie pisemnej) wraz z prośbą o wydanie bezpłatnego duplikatu karty Burmistrza Miasta Ozorków.

Członkowie rodzin wielodzietnych korzystających z Programu „Ozorkowska Karta Dużej Rodziny” są zobowiązani niezwłocznie poinformować Burmistrza Miasta Ozorków o każdej zmianie sytuacji rodzinnej, która wiąże się z utratą uprawnień do korzystania z Programu.

W przypadku utraty uprawnień do korzystania z Programu przez jednego członka rodziny (np. w wyniku zawarcia małżeństwa przez dziecko będące członkiem rodziny wielodzietnej, osiągnięcie wieku wyłączającego możliwość korzystania z Programu), uprawnienia pozostałych członków rodziny wielodzietnej pozostają w mocy przez okres ważności wydanych Kart.

W przypadku utraty uprawnień do korzystania z Programu, osoba korzystająca z Karty zobowiązana jest do jej zwrotu Burmistrzowi Miasta Ozorków w terminie 14 dni od daty utraty uprawnień.

PRZEDŁUŻENIE OZORKOWSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

Przypominamy posiadaczom Kart Dużych Rodzin o konieczności przedłużenia ważności ulg i zwolnień na kolejny rok.

W tym celu wnioskodawca winien przyjść wraz z dowodem osobistym oraz ze wszystkimi wcześniej wydanymi Kartami, a w przypadku dzieci w wieku od 18 do 26 lat oryginałami aktualnych legitymacji szkolnych i studenckich, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie oraz wypełnić wniosek o przedłużenie terminu ważności Karty Dużej Rodziny.

W przypadku dopisania do wniosku nowego członka rodziny konieczne jest przedstawienie jego dokumentów takich jak przy składaniu wniosku.

Rozpatrywane będą wnioski tylko z kompletem wymaganych i ważnych na kolejny rok dokumentów. Jeżeli w załączonych do wniosku o przedłużenie Karty dokumentach występować będą różnice w danych osobowych lub adresowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie może w celu weryfikacji danych przedłużyć okres rozpatrzenia wniosku do jednego miesiąca.

KTO MOŻE ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU?

Program ma charakter otwarty tzn. wszyscy, którzy chcą zostać jego Partnerami, mogą to uczynić na każdym etapie funkcjonowania Programu. Ze zgłoszeniem do Programu mogą więc wystąpić nie tylko jednostki budżetowe Gminy Miasto Ozorków, ale również instytucje i podmioty zewnętrzne, komercyjne. Wszyscy Partnerzy Programu otrzymują specjalne naklejki promujące Kartę, które zamieszczają jako informację o swoim udziale w Programie, w miejscach świadczenia swoich usług. Logo lub nazwa Partnera zostają zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  Ozorkowie  www.umozorkow.pl  w zakładce „Ozorkowska Karta Dużej Rodziny”.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU „OZORKOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”?

Firma lub instytucja przystępująca do Programu buduje zaufanie i kreuje pozytywny wizerunek wśród mieszkańców poprzez współpracę z Urzędem Miejskim w Ozorkowie a Partner akcji staje się rozpoznawalny dla rodzin korzystających z Karty oraz zainteresowanych osób, poprzez umieszczenie logo i danych teleadresowych na stronie www.umozorkow.pl  w zakładce „Ozorkowska Karta dużej Rodziny”. Udział w Programie stwarza możliwość poszerzenia grona nowych klientów. Partner zostaje oznaczony specjalną naklejką promującą Program „Ozorkowska Karta Dużej Rodziny”. Wszystkich, którzy chcą zostać Partnerami Programu dla których ważne jest zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci z rodzin wielodzietnych, prosimy o zgłaszanie propozycji ulg.

 

Realizatorem Programu jest Gmina Miasto Ozorków. Zgodnie z upoważnieniem Burmistrza Miasta Ozorków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie przyjmuje wnioski i wydaje „Ozorkowską Kartę Dużej Rodziny”, która jest podstawą do realizacji niniejszego Programu.

 

Niezbędne informacje można uzyskać:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie,

ul. Stypułkowskiego 1,

Pani Monika Wyrzykowska, pok. 13, tel. (42) 710-32-12;

 

Załączniki:

Katalog zniżek KDR

DEKLARACJA PARTNERSTWA W PROGRAMIE

Porozumienie Ozorkowska Karta Dużej Rodziny

Uchwała 478

Zarządzenie 137

 

Link do podstrony Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych