Projekty Krajowe

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1024x341.png

,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Ozorkowie” – w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w kwietniu 2021 r. złożono wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o dofinansowanie inwestycji. W dniu 07.09.2021 r. podpisano umowę  nr  33/GP/2021 o udzielenie dofinansowania zadania gminnego. Realizacja zadania trwała od września 2021r. do grudnia 2021 r.  Wartość inwestycji 53 111,45 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju  10 622,45 zł.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1024x341.png

,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Lipowej w Ozorkowie” – w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg– w kwietniu 2021 r. złożono wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o dofinansowanie inwestycji. W dniu 07.09.2021 r. podpisano umowę  nr  27/GP/2021 o udzielenie dofinansowania zadania gminnego. Realizacja zadania trwała od września 2021r. do grudnia 2021 r. Wartość inwestycji 58 265,15 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju  11 653,15 zł.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1024x341.png

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Bema w Ozorkowie” – w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w kwietniu 2021 r. złożono wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o dofinansowanie inwestycji. W dniu 07.09.2021 r. podpisano umowę  nr  17/GP/2021 o udzielenie dofinansowania zadania gminnego. Realizacja zadania trwała od września 2021r. do grudnia 2021 r. Wartość inwestycji 53 111,45 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju  10 622,45 zł.

„Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1024x341.png

Funduszu Dróg Samorządowych – w sierpniu 2019 r. złożono wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o dofinansowanie inwestycji obejmującej przebudowę ulic, w tym nawierzchnię jezdni, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W dniu 10.06.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr 62/G/2020. Całkowita wartość zadania – 907 488,26 zł, w tym dofinansowanie z FDS – 544 492,00 zł. Planowana data zakończenia inwestycji listopad 2022 r.

„Przebudowa drogi gminnej – ul. Zachodniej w Ozorkowie” Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1024x341.png – w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – w sierpniu 2019 r. złożono wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o dofinansowanie inwestycji obejmującej przebudowę ulic, w tym nawierzchnię jezdni, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W dniu 10.06.2020 r. dofinansowanie nr 75/G/2020. Całkowita wartość zadania – 504 742,75 zł, w tym dofinansowanie z FDS – 302 845,00 zł. Planowana data zakończenia inwestycji kwiecień 2022 r.

„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1024x341.png

Funduszu Dróg Samorządowych – w kwietniu 2019 r. złożono wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o dofinansowanie inwestycji związanej z przebudową (wzmocnienie nawierzchni) ciągu ulic Stypułkowskiego – Żeromskiego – Traugutta od skrzyżowania z ul. Łęczycką do skrzyżowania z ul. Starzyńskiego (długości ok. 1,34 km), z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury technicznej. Zadanie stanowiło integralną część etapu II projektu „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 obejmuje m.in. przebudowę przylegającej do ul. Stypułkowskiego – ul. Łęczyckiej. To ona stanowi kluczową część połączenia przebudowywanych ulic z drogą krajową nr 1 – E75. Ulice Stypułkowskiego, Żeromskiego oraz Traugutta również są elementem w/w projektu (koszt niekwalifikowany w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020) i stanowią integralną część planowanej przebudowy układu komunikacyjnego Ozorkowa. Gmina Miasto Ozorków zawarła z Powiatem Zgierskim porozumienie w sprawie przekazania Gminie Miasta Ozorkowa zarządzania drogami powiatowymi: Nr 5179 E – ul. Traugutta oraz Nr 5174 E – ul. Żeromskiego i ul. Stypułkowskiego w Ozorkowie, w szczególności w zakresie przebudowy tej drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028. Zgodnie z Porozumieniem Powiat Zgierski udzieli Gminie Miastu Ozorków dotacji w wysokości 50% wkładu własnego. Umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych podpisano w dn. 27.09.2019 r. Umowy na roboty drogowe oraz nadzór inwestorski podpisano w ostatnim kwartale 2019 r. Inwestycje zakończono w dniu 30.11.2020 r. Całkowita wartość inwestycji 6 089 009,89 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 4 815 207,00 zł.

„Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie” Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1024x341.png Funduszu Dróg Samorządowych – w sierpniu 2019 r. złożono wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o dofinansowanie inwestycji obejmującej przebudowę ulic, w tym nawierzchnię jezdni, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W dniu 10.06.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr 62/G/2020. Całkowita wartość zadania – 907 488,26 zł, w tym dofinansowanie z FDS – 544 492,00 zł. Planowana data zakończenia inwestycji listopad 2022 r.

„Przebudowa dróg gminnych – ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej w Ozorkowie”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1024x341.png

Funduszu Dróg Samorządowych – w kwietniu  2019 r. złożono wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o dofinansowanie inwestycji. W dniu 27.09.2019 r. podpisano umowę  nr  24/II/2019 z. o udzielenie dofinansowania zadania gminnego „Przebudowa dróg gminnych –  ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej w Ozorkowie”. Umowy na roboty drogowe oraz nadzór inwestorski podpisano w ostatnim kwartale 2019 r. Inwestycję, w ramach której przebudowano dwa odcinki dróg gminnych:
ul. Konopnickiej oraz ul. Orzeszkowej w Ozorkowie o łącznej długości 1,46 km, zakończono 11.08.2020 r.

Wartość inwestycji 3 254 472,23 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2 025 535,00 zł.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Lotniczej w Ozorkowie w ramach  rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Przedmiotem projektu była przebudowa przejścia dla pieszych usytuowanego na drodze gminnej stanowiącej ul. Lotniczą w Ozorkowie obejmująca:

-wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego;

-wykonanie przebudowy przejścia dla pieszych wyposażonego w znaki aktywne D-6 zasilane z baterii fotowoltaicznych, podświetlane lampami LED. Na jezdni wykonane zostały grubowarstwowe oznakowanie poziome P-10 barwy biało-czerwonej wraz z systemem czujników ruchu pieszych znajdujących się w obrębie przejścia.

Projekt adresowany był do następujących grup:

– uczniowie oraz pracownicy Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie w chwili, obecnej przekształconego w Szkołę Podstawową Nr 2 im. św. Jana Pawła II w Ozorkowie

– dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego Nr 4 oraz Żłobka Samorządowego nr 1 w Ozorkowie

-osoby korzystające z infrastruktury Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik

-pozostali mieszkańcy Miasta Ozorkowa, szczególnie zamieszkujący osiedle mieszkaniowe usytuowane pomiędzy ulica Lotniczą a ul. Sikorskiego.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia przebudowie uległo przejście dla pieszych w ul. Lotniczej w Ozorkowie co bezpośrednio przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa  w ruchu drogowym oraz wpłynęło na poprawę zagospodarowania przestrzeni publicznej. Wszystkie te działania pozwoliły osiągnąć Cel obligatoryjny 1b- Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym(na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych)

Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w założenia oraz kierunki programu poprzez realizację przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej oraz poprawę zagospodarowania przestrzeni publicznej. Dzięki przebudowie przedmiotowego przejścia zwiększyła się świadomość uczestników ruchu drogowego a także spadło prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

W wyniku realizacji zadania powstało pierwsze tego typu, nowoczesne przejście dla pieszych posiadające znaki aktywne przyczyniając się do lepszej widoczności pieszych znajdujących się w obrębie przejścia, jednocześnie przyczyniając się do ograniczenia prędkości pojazdów.