Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkaniowych – Ozorków

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkaniowych

Wszystkie zarządzenia:

W okresie 2017 : kliknij tu

W okresie 2016 : kliknij tu

W okresie 2015 : kliknij tu

W okresie 2014: kliknij tu

BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA
podaje do publicznej wiadomości,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, przy ul. Wigury 1 – na tablicy ogłoszeń na I piętrze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie zamieszczone zostały wykazy z dnia 3 lipca 2020 r.:

– niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki nr 456 i 464 położonych w Ozorkowie, obrębie ewidencyjnym 8 stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,

– niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego położonych w Ozorkowie, w obrębie ewidencyjnym 9, przy ul. Granicznej 4 i 6,

– niezabudowanych nieruchomości położonych w Ozorkowie przy ul. Nowej 7 w obrębie ewidencyjnym 1 stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Termin złożenia wniosków przez osoby uprawnione na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mija w dniu 14 sierpnia 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na
II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
będących własnością Gminy Miasto Ozorków

  1. Działka gruntu nr 390 o powierzchni 1032 m2 w obrębie ewidencyjnym 8, położona w Ozorkowie przy ul. Południowej, dla której prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00090752/1, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usług oznaczonym symbolem 4MN, U. Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 70 000,00 zł. Cena wywoławcza nieruchomości brutto wraz z podatkiem 23% VAT wynosi 86 100,00 zł. Wadium ustala się w wysokości 8 600,00 zł
  2. Działka gruntu nr 403 o powierzchni 1854 m2 w obrębie ewidencyjnym 8, położona w Ozorkowie przy ul. Południowej, dla której prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00090752/1, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usług oznaczonym symbolem 3MN, U. Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 125 738,00 zł. Cena wywoławcza nieruchomości brutto wraz z podatkiem 23% VAT wynosi 154 657,74 zł. Wadium ustala się w wysokości 15 500,00 zł.

Powyższe niezabudowane nieruchomości nie mają obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

I przetarg dla ww. nieruchomości odbył się 5 czerwca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu do dnia 18 sierpnia 2020 roku w kasie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, II piętro, pokój 217 lub na konto Urzędu Miejskiego w Ozorkowie: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie nr: 37 8786 0001 0000 1528 2001 0143.

Za datę wpływu środków finansowych tytułem wadium uważa się moment uznania rachunku przez Urząd Miejski w Ozorkowie.

Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1, I piętro, pokój nr 100, w terminie:

21 sierpnia 2020 roku:

działka nr 390 o powierzchni 1032 m.kw. o godz. 10:00

działka nr 403 o powierzchni 1854 m.kw. o godz. 10:40

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.umozorkow.pl, na BIP-ie tut. Urzędu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarowania Majątkiem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Ozorkowie Tel. 42 710-31-22, strona internetowa www.umozorkow.pl.