Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkaniowych

Wszystkie zarządzenia:

W okresie 2017 : kliknij tu

W okresie 2016 : kliknij tu

W okresie 2015 : kliknij tu

W okresie 2014: kliknij tu

BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków, położonych w Ozorkowie, w obrębie ewidencyjnym 9, przy ul. Granicznej 4 i 6 więcej w zarządzeniu nr. 96/2020

 1. Niezabudowana działka gruntu nr 324/4 o powierzchni 1372 m2, dla której prowadzona jest przez V Wydział Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00075567/6. Wraz z przedmiotową działką gruntu sprzedaje się udział w wysokości 1/13 części nieruchomości składającej się z działek nr 324/2 i 325/1 o łącznej powierzchni 2396 m² stanowiącej drogę wewnętrzną, dla których prowadzona jest przez V Wydział Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta LD1G/00112088/6. Cena działki gruntu nr 324/4 wynosi 97 217,00 zł. Cena udziału w wysokości 1/13 części nieruchomości składającej się z działek nr 324/2 i 325/1 wynosi 9 899,15 zł. Razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi 107 116,15 zł. Wadium ustala się w wysokości 10 700,00 zł
 2. Niezabudowana działka gruntu nr 324/10 o powierzchni 1328 m2, dla której prowadzona jest przez V Wydział Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00075567/6. Wraz z przedmiotową działką gruntu sprzedaje się udział w wysokości 1/13 części nieruchomości składającej się z działek nr 324/2 i 325/1 o łącznej powierzchni 2396 m² stanowiącej drogę wewnętrzną, dla których prowadzona jest przez V Wydział Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta LD1G/00112088/6. Cena działki gruntu nr 324/10 wynosi 94 102,00 zł. Cena udziału w wysokości 1/13 części nieruchomości składającej się z działek nr 324/2 i 325/1 wynosi 9 899,15 zł. Razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi 104 001,15 zł. Wadium ustala się w wysokości 10 400,00 zł.
 3. Niezabudowana nieruchomość, w skład której wchodzą działki nr 324/3 i 325/3 o powierzchni łącznej 1272 m2, dla której prowadzona jest przez V Wydział Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00075567/6. Wraz z przedmiotową działką gruntu sprzedaje się udział w wysokości 1/13 części nieruchomości składającej się z działek nr 324/2 i 325/1 o łącznej powierzchni 2396 m² stanowiącej drogę wewnętrzną, dla których prowadzona jest przez V Wydział Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta LD1G/00112088/6. Cena działek gruntu nr 324/3 i 325/3 wynosi łącznie 90 134,00 zł. Cena udziału w wysokości 1/13 części nieruchomości składającej się z działek nr 324/2 i 325/1 wynosi 9 899,15 zł. Razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 033,15 zł. Wadium ustala się w wysokości 10 000,00 zł.
 4. Niezabudowana nieruchomość, w skład której wchodzą działki nr 324/5 i 325/4 o powierzchni łącznej 1292 m2, dla której prowadzona jest przez V Wydział Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00075567/6. Wraz z przedmiotową działką gruntu sprzedaje się udział w wysokości 1/13 części nieruchomości składającej się z działek nr 324/2 i 325/1 o łącznej powierzchni 2396 m² stanowiącej drogę wewnętrzną, dla których prowadzona jest przez V Wydział Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta LD1G/00112088/6. Cena działek gruntu nr 324/5 i 325/4 wynosi łącznie 91 551,00 zł. Cena udziału w wysokości 1/13 części nieruchomości składającej się z działek nr 324/2 i 325/1 wynosi 9 899,15 zł. Razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi 101 450,15zł. Wadium ustala się w wysokości 10 100,00 zł.
 5. Niezabudowana nieruchomość, w skład której wchodzą działki nr 324/9 i 325/6 o powierzchni łącznej 1187 m2, dla której prowadzona jest przez V Wydział Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00075567/6. Wraz z przedmiotową działką gruntu sprzedaje się udział w wysokości 1/13 części nieruchomości składającej się z działek nr 324/2 i 325/1 o łącznej powierzchni 2396 m² stanowiącej drogę wewnętrzną, dla których prowadzona jest przez V Wydział Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta LD1G/00112088/6. Cena działek gruntu nr 324/9 i 325/6 wynosi łącznie 84 111,00 zł. Cena udziału w wysokości 1/13 części nieruchomości składającej się z działek nr 324/2 i 325/1 wynosi 9 899,15 zł. Razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi 94 010,15 zł. Wadium ustala się w wysokości 9 400,00 zł
 6. Niezabudowana nieruchomość, w skład której wchodzą działki nr 324/11 i 325/7 o powierzchni łącznej 1241 m2, dla której prowadzona jest przez V Wydział Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00075567/6. Wraz z przedmiotową działką gruntu sprzedaje się udział w wysokości 1/13 części nieruchomości składającej się z działek nr 324/2 i 325/1 o łącznej powierzchni 2396 m² stanowiącej drogę wewnętrzną, dla których prowadzona jest przez V Wydział Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta LD1G/00112088/6. Cena działek gruntu nr 324/11 i 325/7 wynosi łącznie 87 937,00 zł. Cena udziału w wysokości 1/13 części nieruchomości składającej się z działek nr 324/2 i 325/1 wynosi 9 899,15 zł. Razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi 97 836,15 zł. Wadium ustala się w wysokości 9 800,00 zł
  Powyższe niezabudowane nieruchomości nie mają obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
  Budynek zlokalizowany na działce 318/2 w obrębie 9 nieznacznie narusza granicę działki 324/10 co wynika z dokładności pomiarów geodezyjnych w terenie.
  Budynek zlokalizowany na działce nr 326 w obrębie 9 nieznacznie narusza granicę działki 325/3 co wynika z dokładności pomiarów geodezyjnych w terenie.
  Wadium należy wpłacić w pieniądzu do dnia 22 września 2020 roku w kasie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie II piętro, pokój 217 lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie nr: 37 8786 0001 0000 1528 2001 0143.
  Za datę wpływu środków finansowych tytułem wadium uważa się moment uznania rachunku przez Urząd Miejski w Ozorkowie.
  Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1, I piętro, pokój nr 100, w terminie:
  25 września 2020 roku:
  działka nr 324/4 o powierzchni 1372 m.kw. o godz. 10:00
  działka nr 324/10 o powierzchni 1328 m.kw. o godz. 10:40
  działka nr 324/3 i 325/3 o powierzchni 1272 m.kw. o godz. 11:20
  28 września 2020 roku:
  działka nr 324/5 i 325/4 o powierzchni 1292 m.kw. o godz. 10.00
  działka nr 324/9 i 325/6 o powierzchni 1187 m.kw. o godz. 10:40
  działka nr 324/11 i 325/7 o powierzchni 1241 m.kw o godz. 11:20
  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarowania Majątkiem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Ozorkowie Tel. 42 710-31-22, strona internetowa www.umozorkow.pl.
Mapa lokalizacyjna, działki ul. Graniczna 4 i 6

BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków więcej w zarządzeniu nr. 97/2020

 1. Działka gruntu nr 456 o powierzchni 1365 m2 w obrębie ewidencyjnym 8, położona w Ozorkowie, dla której prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00100449/8, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i usług oznaczonym symbolem 7MN, MW, U. Cena wywoławcza nieruchomości brutto wraz z podatkiem 23% VAT wynosi 128 289,00 zł. Wadium ustala się w wysokości 12 800,00 zł.
 2. Działka gruntu nr 464 o powierzchni 1289 m2 w obrębie ewidencyjnym 8, położona w Ozorkowie, dla której prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00100449/8, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położna jest na obszarze budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usług oznaczonym symbolem 8MN, U. Cena wywoławcza nieruchomości brutto wraz z podatkiem 23% VAT wynosi 129 944,58 zł. Wadium ustala się w wysokości 13 000,00 zł.
  Powyższe niezabudowane nieruchomości nie mają obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.
  Z chwilą zakupu ww. nieruchomości Nabywca wstępuje w prawa i obowiązki Gminy Miasto Ozorków wynikające z zawartej umowy pomiędzy Gminą Miasto Ozorków a PGE Dystrybucja S. A. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.
  Wadium należy wpłacić w pieniądzu do dnia 29 września 2020 roku w kasie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, II piętro, pokój 217 lub na konto Urzędu Miejskiego w Ozorkowie: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie nr: 37 8786 0001 0000 1528 2001 0143.
  Za datę wpływu środków finansowych tytułem wadium uważa się moment uznania rachunku przez Urząd Miejski w Ozorkowie.
  Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1, I piętro, pokój nr 100, w terminie:
  2 października 2020 roku:
  działka nr 456 o powierzchni 1365 m.kw. o godz. 10:00
  działka nr 464 o powierzchni 1289 m. kw. o godz. 10:40
  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarowania Majątkiem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Ozorkowie Tel. 42 710-31-22, strona internetowa www.umozorkow.pl.
Mapa lokalizacyjna, działki

BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków, położonych w Ozorkowie, w obrębie ewidencyjnym 1 przy ul. Nowej 7 więcej w zarządzeniu 98/2020

 1. Niezabudowana działka gruntu nr 119/2 o powierzchni 1564 m² w obrębie ewidencyjnym 1, położona w Ozorkowie przy ul. Nowej 7. Wraz z przedmiotową działką gruntu sprzedaje się udział w wysokości 1/3 części działki 119/1 o powierzchni 625 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną. Powyższe działki gruntu objęte są księgą wieczystą nr LD1G/00013374/4 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, w ewidencji gruntów i budynków działki zaliczone są do gruntów ornych (RIIIa). Cena działki gruntu nr 119/2 wynosi 121 179,00 zł. Cena udziału w wysokości 1/3 części działki gruntu nr 119/1 wynosi 12 444,00 zł. Razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi 133 623,00 zł. Wadium ustala się w wysokości 13 400,00 zł.
 2. Niezabudowana działka gruntu nr 119/4 o powierzchni 1205 m² w obrębie ewidencyjnym 1, położona w Ozorkowie przy ul. Nowej 7. Wraz z przedmiotową działką gruntu sprzedaje się udział w wysokości 1/3 części działki 119/1 o powierzchni 625 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną. Powyższe działki gruntu objęte są księgą wieczystą nr LD1G/00013374/4 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, w ewidencji gruntów i budynków działka zaliczona jest do gruntów ornych (RIIIa). Cena działki gruntu nr 119/4 wynosi 93 363,00 zł. Cena udziału w wysokości 1/3 części działki gruntu nr 119/1 wynosi 12 444,00 zł. Razem cena wywoławcza nieruchomości wynosi 105 807,00 zł. Wadium ustala się w wysokości 10 600,00 zł.
  Powyższe niezabudowane nieruchomości nie mają obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
  Wadium należy wpłacić w pieniądzu do dnia 6 października 2020 roku w kasie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie – II piętro, pokój 217 lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie nr: 37 8786 0001 0000 1528 2001 0143. Za datę wpływu środków finansowych tytułem wadium uważa się moment uznania rachunku przez Urząd Miejski w Ozorkowie.
  Przetarg odbędzie się w dniu 09.10.2020 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1, I piętro, pokój nr 100 :
  działka nr 119/2 o powierzchni 1564 m.kw. o godz. 10:00
  działka nr 119/4 o powierzchni 1205 m.kw. o godz. 10:40
  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarowania Majątkiem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Ozorkowie Tel. 42 710-31-22, strona internetowa www.umozorkow.pl.
Mapa lokalizacyjna, działki ul. Nowa 7
Mapa lokalizacyjna, działki ul. Nowa 7

Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 11 września 2020 r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z jednoczesną sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości wspólnej jako prawa związanego z własnością lokalu.