Kwalifikacja wojskowa – Ozorków

Kwalifikacja wojskowa

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2018 ROKU

W dniu 6 grudnia 2015 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2254), zgodnie z którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikacja wojskowa dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miasta Ozorkowa odbywać się będzie od 23  do 27 marca 2018 r. w godz. 12.00 – 18.00 w Zgierzu, w lokalu przy ul. A. Struga nr 13-21

Do kwalifikacji wojskowej obowiązek stawienia się mają :

 1. mężczyźni urodzeni w 1999 r..
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 3. osoby urodzone w latach 1997 – 1998:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo
  niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji
  wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 1. kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami tych szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.
 2. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia: 

 1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe.
 2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe np. prawo jazdy.
 4. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nałożona zostanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 5. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, albo odmawia poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Obwieszczenie Nr 30.2017 WŁ – KW-2018