Kwalifikacja wojskowa – Ozorków

Kwalifikacja wojskowa

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2017 ROKU

W dniu 26 września 2016 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1657), zgodnie z którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 30 stycznia do dnia 28 kwietnia 2017 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

 

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Łodzi funkcjonować będzie 9 Powiatowych Komisji.

Powiatowa Komisja Lekarska w Zgierzu będzie funkcjonować w lokalu przy ul. A. Struga nr 13-21 od dnia 6 marca do dnia 13 kwietnia 2017 r. w godz. 12.00 – 18.00.

Kwalifikacja wojskowa dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miasta Ozorkowa odbywać się będzie od 23  do 28 marca 2017 r. w godz. 12.00 – 18.00 w w/w lokalu.

 

Do kwalifikacji wojskowej obowiązek stawienia się mają :

 • mężczyźni urodzeni w 1998 r.
 • mężczyźni urodzeni w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby urodzone w latach 1996 – 1997 które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo
  niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji
  wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków takich jak: analityka medyczna, farmacja, lekarskich, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.

Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia  Powiatowej Komisji Lekarskiej:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe np. prawo jazdy.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nałożona zostanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, albo odmawia poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Obwieszczenie nr 25/2017 Wojewody Łódzkiego w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2017r. na obszarze województwa łódzkiego