Kwalifikacja wojskowa

W dniu 10 listopada 2024 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej                      w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2473), zgodnie z którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 01 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Powiatowa Komisja Lekarska w Zgierzu będzie funkcjonować w lokalu przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 19 od dnia 04 marca do dnia 22 kwietnia 2024 r. w godz. 11.00 – 18.00.

Kwalifikacja wojskowa dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miasta Ozorkowa odbywać się będzie od 27 marca do 02 kwietnia 2024 w godz. 11.00 – 18.00 w w/w lokalu.

Do kwalifikacji wojskowej obowiązek stawienia się mają :

1. mężczyźni urodzeni w 2005 r.
2. mężczyźni urodzeni w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Osoby, które w latach 2022 – 2023 które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności , o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1997 – 2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej , które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,

6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

  1. Powiatowej Komisji Lekarskiej:
  2. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  3. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  4. dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe np. prawo jazdy.
  5. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nałożona zostanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.