Kwalifikacja wojskowa

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 marca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:

§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1981) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 3 lutego do dnia 13 marca 2020 r.”.

§  2.  Tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r.


KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2020 ROKU

W dniu 04 października 2020 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1981), zgodnie z którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Powiatowa Komisja Lekarska w Zgierzu będzie funkcjonować w lokalu przy ul. A. Struga nr 13-21 od dnia 9 marca do dnia 20 kwietnia 2020 r. w godz. 12.00 – 18.00.

Kwalifikacja wojskowa dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miasta Ozorkowa odbywać się będzie od 30 marca do 1 kwietnia 2020 w godz. 12.00 – 18.00 w w/w lokalu.

Do kwalifikacji wojskowej obowiązek stawienia się mają :

1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.
2. mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. osoby urodzone w latach 1999 – 2000 które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo
niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
4. kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944)
5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego w którym kończą 24 lata życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

  1. Powiatowej Komisji Lekarskiej:
  2. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  3. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  4. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
  5. dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe np. prawo jazdy.
  6. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nałożona zostanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, albo odmawia poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.