Kwalifikacja wojskowa

Obwieszczenie Nr 6/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2023 ROKU

W dniu 27 lutego 2023 r. wydano Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) oraz § 2 ust 1 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 333).

Powiatowa Komisja Lekarska w Zgierzu będzie funkcjonować w lokalu przy ul. Piątkowskiej 83F od dnia 08 maja do dnia 26 czerwca 2023 r. w godz. 11.00 – 18.00.

Kwalifikacja wojskowa dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miasta Ozorkowa odbywać się będzie od 31 maja do 05 czerwca 2023 w godz. 11.00 – 18.00 w w/w lokalu.


Do kwalifikacji wojskowej obowiązek stawienia się mają :

1. mężczyźni urodzeni w 2004 r.

2. mężczyźni urodzeni w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. osoby urodzone w latach 2021 – 2022 które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca2022 r. o obronie Ojczyzny wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

4. kobiety urodzone w latach 1999 – 2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 studia wyższe oraz naukę w szkołach policealnych na kierunkach o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

1. Powiatowej Komisji Lekarskiej:

2. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

3. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

4.  dokumenty potwierdzające poziom wykształce¬nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe np. prawo jazdy.

5. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nałożona zostanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w określonym terminie i miejscu, albo odmawia poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.