Projekty Unijne

Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej

W marcu 2021 r. zakończony został ostatni z etapów realizacji projektu pn.„Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej”, na który Gmina Miasto Ozorków otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego.

Projekt dotyczył termomodernizacji 2 budynków użyteczności publicznej na terenie Ozorkowa – Basenu i Hali Sportowej.

W ramach projektu poddano modernizacji 2 obiekty Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Ozorkowie:

– budynek basenu, w którym wymieniono stolarkę zewnętrzną , system wentylacji grawitacyjnej oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną, a także

– budek hali sportowej gdzie m.in. modernizacji poddano system przygotowania c.w.u., system wentylacji mechanicznej z rekuperacją, wymieniono konstrukcję dachu wraz z montażem izolacji termicznej, docieplono ściany zewnętrzne oraz zamontowano instalacje fotowoltaiczną.

Dzięki realizacji powyższych zadań osiągnięty zostanie główny cel projektu jakim jest poprawa efektywności energetycznej na ternie gminy poprzez działania termomodernizacyjne zmierzające do ochrony, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 2 160 000,00 zł.

Zgodnie z aneksem do umowy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę 1 122 735,26 zł.

Łódzki Obszar Metropolitarny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Projekt realizowany przez Gminę Miasto Ozorków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

W dniu 9 listopada 2020 r. podpisana została umowa Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0007/20-00 o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska w Ozorkowie poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – w którym siedzibę ma MOPS w Ozorkowie oraz mieszczą się mieszkalne lokale komunalne przy ul. Stypułkowskiego 1 o co najmniej 25%. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki przeprowadzeniu termomodernizacji przedmiotowego budynku.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie emisji CO₂ do powietrza. Główny cel projektu ma doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową o 70,52%. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT którym jest: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego.

W ramach prac termomodernizacyjnych (budowlano – instalacyjnych) przewidziano prace dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej budynku wraz z robotami towarzyszącymi niezbędnymi do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, które to prace zostały określone w audycie energetycznym:

 • Modernizacja systemu grzewczego
 • Wymiana okien (kondygnacje naziemne)
 • Ocieplenie stropodachu niewentylowanego
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych
 • Wymiana okien (piwnica)
 • Wymiana okien (luksfery)
 • Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
 • Wymiana drzwi zewnętrznych
 • Wymiana opraw oświetleniowych w budynku
 • Wykonanie niezbędnych prac towarzyszących

Planowany termin realizacji projektu: I 2021 r. – IX 2022 r.
Całkowita wartość projektu planowana jest na kwotę 2 508 843,30 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę 1 631 819,29 zł.
Wkład własny Gminy Miasto Ozorków wynosi 877 024,01 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie RPLD.11.01.02-10-0081/18-00 zawartą w dn. 23.01.2019 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie realizuje projekt pn. „Mój rozwój – mój kapitał”,  w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje realizację zajęć: rozwijających uzdolnienia (język angielski, język niemiecki, informatyka), dydaktyczno – wyrównawczych (język angielski, matematyka, fizyka, biologia, geografia, edukacja wczesnoszkolna), zajęć z przyrody i matematyki opartych na metodzie eksperymentu (koło młodych przyrodników, matematyka, fizyka, chemia, biologia) oraz specjalistycznych (zajęcia logopedyczne, zajęcia terapii sensorycznej, język polski, edukacja wczesnoszkolna) w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ozorkowie.

Projektem objęci są też nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ozorkowie, dla których zorganizowano szkolenia (technologie informacyjno – komunikacyjne w procesie kształtowania kompetencji kluczowych, szkolenie w zakresie pracy z uczniem metodą obserwacji i eksperymentu, kompetencje kluczowe wyznacznikiem efektywnego kształcenia) oraz studia podyplomowe (pedagogika specjalna, terapia sensoryczna).

Szkoła doposażona została w liczne pomoce dydaktyczne, w sprzęt Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej oraz w specjalistyczny sprzęt i pomoce do prowadzenia rehabilitacji oraz terapii uczniów z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ponad 737 tys. zł oraz ze środków dotacji celowej w kwocie ponad 69 tys. zł. Gmina Miasto Ozorków wnosi wkład własny niepieniężny w postaci udostępnienia sal lekcyjnych w celu przeprowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach projektu. Planowana całkowita wartość projektu wyniesie ponad 867 tys. zł.

Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r.

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie realizuje projekt pn. „Na tropie naukowych przygód – program poprawy jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie”,  w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02-10-A022/16-00 z dnia 12 lipca 2016 r.

Celem głównym projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, poprzez realizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, wzrost kompetencji nauczycieli oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej.

Wsparciem objętych zostanie co najmniej 175 uczniów z klas II-VI w roku szkolnym 2016/17 i 2017/18, 22 nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ozorkowie.

W ramach projektu:

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: zajęcia dla uczniów kl. II-VI z trudnościami w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej z matematyki oraz języka angielskiego. Zajęcia skupiają na indywidualnych potrzebach ucznia, pozwolą zniwelować dysproporcje edukacyjne. Uczniowie korzystają z licznych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia: Zajęcia dla uczniów kl. II-VI, szczególnie uzdolnionych w zakresie kompetencji matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, przedsiębiorczości, w tym:

 • Kółko młodych społeczników (kl. IV-VI) – zajęciach mające na celu rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych, przedsiębiorczości, kreatywności oraz samodzielnego myślenia i skutecznego działania, a w efekcie kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 • Warsztaty językowe (kl. IV-VI) – nauczanie oparte na metod naturalnych, bez polskiego tłumaczenia, zwiększające szanse na odruchowe korzystanie z języka, prowadzone innowacyjnymi metodami nauczania przy użyciu sprzętów TIK.
 • Kółko młodych inżynierów (kl. II-III) – zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje techniczno – naukowe, zdolności wizualno – przestrzenne, logiczne myślenie, umiejętność pracy w grupie; konstruowanie robotów w oparciu o zakupione w projekcie zestawy klocków oraz sprzęt TIK. W ramach zajęć – wycieczki edukacyjne.

Zajęcia z przyrody oparte na metodzie eksperymentu: Kółko przyrodnicze dla uczniów kl. II-VI szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Zajęcia przeprowadzane z wykorzystaniem niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. W ramach zajęć wycieczki edukacyjne.

Zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe: Kółko informatyczne dla uczniów kl. IV-VI, szczególnie uzdolnionych w zakresie informatycznym. Uczniowie dowiadują się jak posługiwać się komputerem i innym sprzętem TIK w celach edukacyjnych (np. metoda webquestów, przygotowanie prezentacji multimedialnych, zabawa grafiką komput, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji) oraz jak zachować bezpieczeństwo w sieci. Zajęcia są przeprowadzane w doposażonej w ramach projektu w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK – pracowni informatycznej.

Zajęcia specjalistyczne: Zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych (kl. II-VI) mające służyć poprawie zdolności uczniów z dysfunkcjami, utrudniającymi im codzienną pracę w warunkach szkolnych, w tym: Zajęcia Terapii Integracji Sensorycznej – w formie zabaw ruchowych, prowadzone w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt zakupiony w ramach projektu; Zajęcia logopedyczne – obejmujące ćwiczenia odpowiednie do rodzaju deficytu – zaburzeń mowy.

Całkowita wartość projektu planowana jest na kwotę ponad 488 tys. zł. Dofinansowanie stanowi kwotę ponad 453 tys. zł, w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – ponad 414 tys. zł, ze środków dotacji celowej – ponad 39 tys. zł. Wkład własny niepieniężny wnoszony przez Gminę Miasto Ozorków wynosi ponad 34 tys. zł.

Projekt jest realizowany przez Szkołę w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2018 r.

Od stycznia 2017 roku do czerwca 2018 roku w Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ozorkowie realizowany jest projekt pn. „Droga do sukcesu”, w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez udział uczniów w zajęciach dodatkowych, dokształcanie nauczycieli i doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Projekt jest kompleksowy i został opracowany na podstawie przeprowadzonej w szkole diagnozy, zatwierdzonej przez organ prowadzący zgodny z programem rozwojowym Szkoły.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 158 uczniów i 14 nauczycieli Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ozorkowie z klas I-III. W ramach projektu organizowane są następujące zadania:

 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów z:
  • przedmiotów przyrodniczych
  • matematyki
  • informatyki
  • języka angielskiego
  • języka niemieckiego
 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z:
  • przedmiotów przyrodniczych
  • matematyki
  • języka angielskiego
  • języka niemieckiego

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli gimnazjum w doposażonych pracowniach przedmiotowych. W zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów, głównie z przedmiotów przyrodniczych, nauczyciele stosują metody oparte na eksperymentach, obserwacjach, doświadczeniach. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze skupiają się na indywidualnych potrzebach ucznia i pozwolą zniwelować dysproporcje edukacyjne. Wszystkie zajęcia w ramach projektu zorganizowane są na 7 i 8 godz. lekcyjnej.

 1. Realizacja uczniowskich projektów edukacyjnych o tematyce przyrodniczej.
  Uczniowskie projekty edukacyjne zrealizuje 40 uczniów klas I – III naszego gimnazjum. W ramach wsparcia zrealizujemy 10 edukacyjnych projektów uczniowskich, interdyscyplinarnych (łączących treści z biologii, ekologii, geografii, chemii, fizyki), wykraczających poza treści programowe.
 2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.
 3. Doposażenie pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych.
 4. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 5. Wyposażenie szkoły w infrastrukturę i narzędzia TIK.

Całkowita wartość projektu Droga do sukcesu wynosi 463 572,50 zł.


Łódzki Obszar Metropolitarny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Projekt realizowany przez Gminę Miasto Ozorków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

W dniu 29 września 2017 r. zawarta została umowa nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0020/17-00 na realizację projektu nr RPLD.04.02.01-10-0020/17 pn.”Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Podstawowym celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji dwóch obiektów sportowych w Ozorkowie co przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy poprzez działania termomodernizacyjne zmierzające do ochrony, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Zakres inwestycji obejmuje 2 budynki infrastruktury sportowej na terenie Ozorkowa.
1. Planuje się termomodernizację dwupiętrowego budynku krytej pływalni zlokalizowanej w Ozorkowie przy ul. Lotniczej 1a w zakresie:
a) modernizacji systemu c.w.u. oraz systemu podgrzewu wody basenowej – montaż i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku szkolnego sąsiadującego z budynkiem pływalni;
b) wymiany stolarki zewnętrznej okiennej (okien i świetlika dachowego).
2. Planuje się termomodernizację jednokondygnacyjnego budynku hali sportowej zlokalizowanej w Ozorkowie przy ul. Traugutta 2 w zakresie:
a) modernizacji wewnętrznego systemu ogrzewania;
b) modernizacji systemu c.w.u.;
c) wymiany konstrukcji dachu wraz z montażem izolacji termicznej;
d) docieplenia ścian zewnętrznych ;
e) wprowadzeniu systemu wentylacji z rekuperacją;
f) modernizacji instalacji elektrycznej;
g) wykonanie instalacji odgromowej;
h) transport i utylizacja płyt azbestowych z dachu budynku;
i) montaż instalacji fotowoltaicznej.
Planowany termin realizacji projektu: 2017 – 2020, w tym realizacja rzeczowa: budynek hali sportowej – 2019, budynek krytej pływalni – 2020.
Całkowita wartość projektu planowana jest na kwotę 2 144 910,00 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę 1 424 975,09 zł.
Wkład własny Gminy Miasto Ozorków wynosi 719 934,91 zł.


Łódzki Obszar Metropolitarny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Projekt realizowany przez Gminę Miasto Ozorków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W dniu 29 września 2017 r. zawarta została umowa nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0020/17-00 na realizację projektu nr RPLD.04.02.01-10-0020/17 pn.”Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Podstawowym celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji dwóch obiektów sportowych w Ozorkowie co przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy poprzez działania termomodernizacyjne zmierzające do ochrony, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. więcej …


Łódzki Obszar Metropolitarny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Projekt realizowany przez Gminę Miasto Ozorków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków”

W dniu 29 marca 2017 r. zawarta została umowa nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0007/16-00 na realizację projektu nr RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. .”Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Podstawowym celem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji pięciu budynków oświatowych w Ozorkowie. W ramach projektu zostanie podwyższona izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostaną także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Wymianie ulegną wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz źródła ciepła. więcej …


Łódzki Obszar Metropolitarny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Projekt realizowany przez Gminę Miasto Ozorków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

„Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie”

W dniu 26 maja 2017 r. zawarta została umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/17-00 na realizację projektu pn. „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlósserów w Ozorkowie”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest na wyznaczonym w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+ obszarze rewitalizacji i składa się z 3 Zadań:

• Zadanie A – Kompleksowa rewitalizacja obszaru ul. Listopadowej w Ozorkowie

• Zadanie B – Rewitalizacja pałacu Schlӧsserów, Motarni oraz budynku mieszkalnego przy ul. Listopadowej w Ozorkowie

• Zadanie C – Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego

Projekt stanowi odpowiedź na problemy zidentyfikowane na podstawie analiz dokonanych podczas przygotowywania LPR Gminy Miasto Ozorków 2020+.

więcej …

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+


Gmina Miasto Ozorków realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+”.
Celem projektu jest opracowanie programu rewitalizacji, jako podstawowego dokumentu służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych w sferze społecznej, gospodarczej oraz funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej i technicznej na obszarze Gminy Miasto Ozorków.
Program rewitalizacji określa kompleksowy proces przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych w Ozorkowie z kryzysu. Opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+” umożliwi m.in. realizację strategicznych inwestycji w Ozorkowie z zakresu rewitalizacji, poprzez pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Całkowita wartość projektu – 24 930,00 PLN.
Dofinansowanie – 22 437,00 PLN, w tym 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Termin realizacji projektu: 18.02.2016 r. – 31.01.2017 r.

„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”

Od bieżącego roku na terenie Ozorkowa realizowany jest projekt „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Zgierskim i jest dofinansowany w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działania III.2 Drogi, Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne. więcej …

„Przebudowa ulic Brzoskwiniowej i Malinowej w Ozorkowie”

Gmina Miasto Ozorków zrealizowała projekt pn.: „Przebudowa ulic Brzoskwiniowej i Malinowej
w Ozorkowie”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa w sprawie dofinansowania projektu w ramach osi priorytetowej I Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013, została podpisana 31 marca 2016 r.

Całkowita wartość projektu – ponad 900 000,00 zł, wartość dofinansowania – ponad 727 000,00 zł.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Przebudowa ulic Brzoskwiniowej i Malinowej
wraz ze skrzyżowaniami, w tym budowa odwodnienia – kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi oraz budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
w ul. Brzoskwiniowej.

Termin realizacji projektu VI 2011 r. – XII 2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

Plan gospodarki niskoemisyjnej
W roku 2015 Miasto Ozorków realizuje projekt pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Ozorków” dofinansowanego w ramach IX osi priorytetu POIiŚ, Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, którego celem nadrzędnym jest zainicjowanie działań związanych z ochrona powietrza. W Planie opisane zostaną zdania mające na celu m.in. ochronę klimatu i redukcję emisji gazów cieplarnianych, jak również stworzenie programu promocji, edukacji i informacji dla mieszkańców Ozorkowa w celu zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Więcej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

„Zwiększenie dostępności e-usług publicznych w Ozorkowie”

Urząd Miejski w Ozorkowie realizuje projekt pn.: „Zwiększenie dostępności e-usług publicznych w Ozorkowie” w ramach osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, działanie IV.2 E- usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W ramach projektu planowane jest stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej (GIS) oraz zakup sprzętu do obsługi systemu. Więcej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

„Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Gmina Miasto Ozorków jest jednym z 22 partnerów w projekcie. W dn. 24.05.2013 r. podpisana została umowa partnerstwa dot. realizacji ww. projektu pomiędzy 22 jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru ŁOM, a w dn. 21.06.2013 r. umowa dotacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Więcej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

„Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Ozorkowie w celu aktywizacji społeczno – gospodarczej historycznego centrum miasta”

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI: Odnowa obszarów miejskich – działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Więcej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„Wszystkie dzieci są nasze – program upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Miasto Ozorków”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu XI. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Ozorkowie

Projekt realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Więcej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Ozorków”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej

Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka – działanie II.6 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Więcej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

„Ozorków – miasto bez przemocy”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„Przedszkolak poznaje świat”, „Mały odkrywca w przedszkolu”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„Lot Balonem Wiedzy”, „Nauka to Zabawa”, „Przygoda z Nauką”, „Podróż do Krainy Wiedzy”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Klub „Tęczowy Świat Rodzica i Dziecka”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu XI. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

„Wspólne kolędowanie w Ozorkowie”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„Otwarta droga ku przyszłości. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach pozalekcyjnych oraz zarządzania i administrowania szkołami podstawowymi w Ozorkowie”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„Nieznajomość prawa szkodzi”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„I to światło jest w zasięgu twojej ręki – szkolenia z ICT”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

Kopia plakatjpgProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„BUDZIK”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Więcej

Kopia plakatjpgProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Gwiazdka – uśmiech dziecka”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. więcej

Kopia plakatjpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Piknik integracyjny – Pożegnanie lata

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. więcej

zporr-ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ZPORR 541/2004 „Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Ozorkowie oraz rozwój usług publicznych on-line”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Więcej

zporr-ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ZPORR 76/2005Budowa ulicy Lipowej w Ozorkowie”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Więcej

zporr-ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ZPORR 213/2004 „Budowa ulicy Unii w Ozorkowie (dla połączenia dróg powiatowych zbiorczych: Maszkowska – Lipowa)”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Więcej