„Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie”

W dniu 26 maja 2017 r. zawarta została umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/17-00 na realizację projektu pn. „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlósserów w Ozorkowie”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest na wyznaczonym w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+ obszarze rewitalizacji i składa się z 3 Zadań:

• Zadanie A – Kompleksowa rewitalizacja obszaru ul. Listopadowej w Ozorkowie

• Zadanie B – Rewitalizacja pałacu Schlӧsserów, Motarni oraz budynku mieszkalnego przy ul. Listopadowej w Ozorkowie

• Zadanie C – Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego

Projekt stanowi odpowiedź na problemy zidentyfikowane na podstawie analiz dokonanych podczas przygotowywania LPR Gminy Miasto Ozorków 2020+.

Projekt pozwoli na przywrócenie funkcji społecznych, w tym kulturalnych i gospodarczych starego centrum Ozorkowa. Budynki objęte rewitalizacją w projekcie pełnią funkcje kulturalno–edukacyjne (Młodzieżowy Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna) oraz mieszkalno-gospodarcze. Renowacja budynków objętych projektem oraz modernizacja ul. Listopadowej i parku przyczynią się do ożywienia społeczno–gospodarczego na tym terenie. Kompleksowość podjętych działań wpłynie pozytywnie na rozwój sfery materialno–przestrzennej, społecznej, gospodarczej i środowiskowej. Wpływ projektu na sferę gospodarczą i społeczną przejawiał się będzie pobudzeniem gospodarczym (rozwojem przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji), a także poprawą estetyki krajobrazu miejskiego, co wpłynie na jakość życia mieszkańców.

Całkowita wartość projektu planowana jest na kwotę ponad 11 370 000,00 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę 7 650 000,00 zł. Wkład własny Gminy Miasto Ozorków wynosi ok. 3 720 000,00 zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.10.2015 r. Planowane zakończenie realizacji projektu – 31.12.2020 r.