Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W dniu 29 września 2017 r. zawarta została umowa nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0020/17-00 na realizację projektu nr RPLD.04.02.01-10-0020/17 pn.”Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Podstawowym celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji dwóch obiektów sportowych w Ozorkowie co przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy poprzez działania termomodernizacyjne zmierzające do ochrony, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zakres inwestycji obejmuje 2 budynki infrastruktury sportowej na terenie Ozorkowa.

  1. Planuje się termomodernizację dwupiętrowego budynku krytej pływalni zlokalizowanej w Ozorkowie przy ul. Lotniczej 1a w zakresie:

  1. modernizacji systemu c.w.u. oraz systemu podgrzewu wody basenowej – montaż i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku szkolnego sąsiadującego z budynkiem pływalni;

  2. wymiany stolarki zewnętrznej okiennej (okien i świetlika dachowego).

  1. Planuje się termomodernizację jednokondygnacyjnego budynku hali sportowej zlokalizowanej w Ozorkowie przy ul. Traugutta 2 w zakresie:

a) modernizacji wewnętrznego systemu ogrzewania;

b) modernizacji systemu c.w.u.;

c) wymiany konstrukcji dachu wraz z montażem izolacji termicznej;

d) docieplenia ścian zewnętrznych ;

e) wprowadzeniu systemu wentylacji z rekuperacją;

f) modernizacji instalacji elektrycznej;

g) wykonanie instalacji odgromowej;

h) transport i utylizacja płyt azbestowych z dachu budynku;

i) montaż instalacji fotowoltaicznej.

Planowany termin realizacji projektu: 2017 – 2020, w tym realizacja rzeczowa: budynek hali sportowej – 2019, budynek krytej pływalni – 2020.

Całkowita wartość projektu planowana jest na kwotę 2 144 910,00 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę 1 424 975,09 zł.
Wkład własny Gminy Miasto Ozorków wynosi 719 934,91 zł.