Deklaracja dostępności

Gmina Miasto Ozorków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.umozorkow.pl/

Data publikacji strony internetowej: lipiec 2016. Data ostatniej istotnej aktualizacji: styczeń 2020.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo

– filmy nie mają napisów dla ludzi niesłyszących

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-01-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Mariusz Ostrowski
numer telefonu – 42/710-31-00

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Ozorkowie – budynek przy ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków.

W budynku oprócz siedziby Urzędu Miejskiego znajduje się również siedziba Miejskiej Przychodni Zdrowia. Urząd Miejski zajmuje pomieszczenia częściowo na I piętrze oraz całe II piętro. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Wigury: wejście główne oraz wejście boczne. Do głównego wejścia prowadzi ciąg pieszy, a następnie schody i pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Do bocznego wejścia prowadzi ciąg pieszy, a następnie schody. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku znajduje się winda, która może służyć do transportu osób niepełnosprawnych.

Na I piętrze budynku znajduje się łazienka, która nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Na II piętrze budynku znajduje się łazienka, która jest dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Przy budynku znajduje się parking wraz z oznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Urząd Miejski w Ozorkowie – budynek przy ul. Listopadowa 16, 95-035 Ozorków.

Urząd Miejski zajmuje pomieszczenia parytetu oraz I piętra. Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ul. Listopadowej oraz wejście boczne od strony podwórza. Do głównego wejścia prowadzi ciąg pieszy, a następnie schody brak pochylni dla osób niepełnosprawnych. Do bocznego wejścia prowadzi ciąg pieszy, a następnie schody. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie znajduje się winda do transportu osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku znajduje się łazienka, która nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Na I piętrze budynku znajduje się łazienka, która nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Przy budynku znajduje się parking bez oznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych