Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla ŁOM (SUMP) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

informuję, że na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.) w dniu dzisiejszym tj. 11.03.2024 r. Zarząd Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przystępuje do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą do 2040)” razem z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu.

Projekt dokumentu razem z Prognozą podany został do publicznej informacji, z możliwością składania przez społeczeństwo uwag i wniosków w okresie od dnia 11 marca 2024 roku do dnia 1 kwietnia 2024 roku.

Dokumenty do zaopiniowania dostępne są pod linkiem: https://www.lom.lodz.pl/konsultacje-spoleczne-planu-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-dla-lom-sump-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko/