Zgłoszenie do komisji konkursowej

BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach Komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2024 roku.  

Ogłoszenie

formularz zgłoszeniowy