Budżet obywatelski – informacje dodatkowe

Do dnia 08.09.2023 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ozorkowie wpłynęło 9 Formularzy zgłaszania zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozorkowa, w tym 2 zadania z zakresu kultury oraz 7 zadań o charakterze infrastrukturalnym oraz zakupów inwestycyjnych. Dwa zadania z zakresu kultury zostały ocenione pozytywnie pod względem spełnienia kryteriów określonych w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2) pula środków na realizację zadań z zakresu kultury, to 40 000,00 zł. Łączna kwota zgłoszonych zadań z zakresu kultury wynosi 40 000,00 zł. W związku z tym odstępuje się od głosowania na zgłoszone projekty z zakresu kultury i uznaje się je za wybrane do realizacji.

W wyniku weryfikacji pod względem formalnym, prawnym, rzeczowym i kosztowym, a także pod względem znaczenia dla społeczności lokalnej pozostałych zadań  – 5 zadań zostało ocenionych pozytywnie, 2 zadania zostały odrzucone.

W załączeniu:

  1. Karta do głosowania
  2. WYKAZ ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
  3. LISTA ZADAŃ, KTÓRE PODLEGAJĄ PROCEDURZE GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTO OZORKÓW NA ROK 2024
  4. LISTA ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY, KTÓRY UZNAJE SIĘ ZA WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTO OZORKÓW NA ROK 2024
  5. LISTA ZADAŃ, KTÓRE ZOSTAŁY ODRZUCONE