OPK obniża ceny ciepła!

Od 01.03.2021 r. Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne wprowadza kolejną taryfę dla ciepła, co przełoży się na średnią obniżkę cen ciepła o 2,78 %. W 2020 r. roku OPK obniżyło średnio ceny ciepła o 8,92 %.

Biorąc pod uwagę te ostatnie obniżki, można stwierdzić, że ogółem w ciągu ostatnich ośmiu lat, począwszy od 01.2013 r., koszty zakupu ciepła od OPK wzrosły sumarycznie średnio tylko o 0,1 %.

W wyżej wymienionym okresie były zarówno podwyżki jak i obniżki cen spowodowane m.in. zmianami kosztów zakupu gazu ziemnego, kosztami zakupu uprawnień do emisji CO2.

Przedsiębiorstwo opracowuje taryfę dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44-46 ustawy  Prawo energetyczne, następnie składa wniosek o jej zatwierdzenie do Urzędu Regulacji Energetyki. Po rozpatrzeniu wniosku, decyzją Prezesa URE, taryfa jest zatwierdzana i następnie wprowadzona przez przedsiębiorstwo do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami. Okres obowiązywania taryfy dla ciepła wynosi 12 miesięcy. Ceny za ciepło i stawki opłat przesyłowych kalkuluje się w taki sposób, aby pokryć w okresie obowiązywania taryfy planowane koszty prowadzonej działalności ciepłowniczej. Na ogólną cenę dostarczonego ciepła do odbiorców składa się cena za moc zamówioną, cena za energię cieplną oraz stawki opłat za usługi przesyłowe, opłata stała oraz opłata zmienna.

W ostatnich kilku latach OPK podłączyło do sieci ciepłowniczej 16 nowych obiektów o łącznej mocy zamówionej 872,6 kW, w tym 11 budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych, 2 budynki należące do Miasta, Bank Spółdzielczy, plebanię Parafii Rzymsko-Katolickiej przy Pl. Jana Pawła II oraz jedną prywatną kamienicę. W w/w budynkach mieszkalnych mieszka w tej chwili 595 osób.

Pomimo podłączania do sieci nowych odbiorców, systematycznie spadała sprzedaż ciepła.

Znaczący wpływ na taką sytuację miały przeprowadzane w ostatnich latach inwestycje związane z termomodernizacją swoich zasobów przez głównych odbiorców ciepłowni: Ozorkowską Spółdzielnię Mieszkaniową, Wspólnoty Mieszkaniowe, szkoły i przedszkola.

W chwili obecnej z ciepła w budynkach mieszkalnych  korzysta 7708 mieszkańców naszego miasta, w tym  6420 osób w zasobach OSM, 1197 mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych, 69 osób w budynkach Miasta oraz 22 mieszkańców domów prywatnych.

Głównymi odbiorcami ciepła są;

– Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa – 57,1 % udziału w mocy zamówionej

– Wspólnoty Mieszkaniowe oraz komunalne budynki mieszkalne wielorodzinne – 10,6 udziału w mocy       zamówionej

– Szkoły i Przedszkola – 14, % udziału w mocy zamówionej

– Podmioty gospodarcze – 7,7 % udziału w mocy zamówionej

– Urzędy i Instytucje – 5,6 % udziału w mocy zamówionej

– Centrum Sportu i Rekreacji – 4,4 % udziału w mocy zamówionej

– Odbiorcy prywatni – 0,4 % udziału w mocy zamówionej

Ważnym czynnikiem powodującym stabilizację cen ciepła jest wyjście spółki od roku 2020 z systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS).

Ostatnie obniżki cen ciepła spowodowane są głównie działaniami inwestycyjnymi i remontowymi przedsiębiorstwa wykonanymi w Dziale Ciepłownictwa w ciągu ostatnich kilku lat. Były to prace związane głównie z wymianą izolacji magistrali ciepłowniczej jak i modernizacją węzłów cieplnych

Napowietrzna magistrala ciepłownicza składa się z trzech rurociągów o dł. 1850 mb każdy W 2020 r. OPK wymieniło izolację na 970 mb. rurociągów, zmodernizowało także fragment biegnący pod ul. Traugutta wraz z likwidacją dwóch komór ciepłowniczych. Modernizowane są także węzły ciepłownicze; na 140 sztuk zmodernizowano już 130. Efektem tych prac jest znaczne ograniczenie strat ciepła na jego przesyle jak i dystrybucji do odbiorców.

Przedsiębiorstwo w porozumieniu z Burmistrzem Miasta od wielu lat prowadzi  politykę optymalizacji kosztów na wielu płaszczyznach, między innymi przez rozbudowę sieci ciepłowniczej i podłączaniu nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej w zasobach komunalnych.

OPK Sp. z o. o.

(więcej w Wiadomościach Ozorkowskich 26 lutego)