COVID-19

Funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Ozorkowie w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania  się wirusa COVID – 19

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697) – Burmistrz Miasta Ozorkowa zarządza, co następuje:

§1.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu podejmuje się działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19).

§2.

Wprowadza się dla mieszkańców miasta Ozorków oraz  klientów Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, załatwianie spraw w następujących formach:

 1. za pośrednictwem usług internetowych – ePUAP (https://epuap.gov.pl)
 2. za pośrednictwem e-mail – sekretariat@umozorkow.pl
 3. za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej: Urząd Miejski w Ozorkowie

ul. Stanisława Wigury 1 95-035 Ozorków

 • za pośrednictwem numerów telefonów:

            Sekretariat:

 • 42/710 31 00 

Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym:

 • 42/710 32 34
 • Stanowisko ds. targowiska miejskiego: 42/710 32 18
 • Stanowisko ds. remontów: 42/710 31 22

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych:

 • 42/710 31 34
 • Stanowisko ds. oświaty: 42/710 32 05

Wydział Współpracy Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego:

 • 42/710 31 11
 • Stanowisko ds. działalności gospodarczej: 42/710 31 42

Wydział Finansowy:

 • 42/710 31 14
 • Stanowisko ds. podatków i opłat: 42/710 32 33, 42/710 32 13
 • Stanowisko ds. księgowości podatkowej: 42/710 31 45

Wydział Spraw Obywatelskich:

 • Stanowisko ds. ewidencji ludności: 42/710 31 29
 • Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych: 42/710 31 31

Wydział Polityki Przestrzennej:

 • 42/710 31 39
 • Stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg publicznych: 42/710 31 28
 • Stanowisko ds. gospodarowania odpadami: 42/710 31 37

Urząd Stanu Cywilnego:

 • 42/710 31 30

Biuro Rady Miejskiej:

 • 42/710 31 43

Więcej informacji na temat wydziałów i nr tel. znajduje się pod adresem: https://www.umozorkow.pl/wydzialy-urzedu-miejskiego-w-ozorkowie/

§3.

1. Osobiste stawiennictwo w Urzędzie celem załatwienia Spraw, następuje po uprzednim umówieniu wizyty przez pracownika Urzędu telefonicznie lub poczta e-mail. Wizyta taka powinna odbyć się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zabezpieczenia osobistego, przewidzianego w obecnych uregulowaniach prawnych dotyczących COVID-19 (tj. maseczka, rękawiczki).

2. Zaleca się dokonywanie wszelkich wpłat w formie elektronicznego przelewu.Informacje o numerach kont są dostępne na stronie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie https://www.umozorkow.pl/ w zakładce MIASTO -> URZĄD MIEJSKI -> NUMERY KONT Płatności gotówką można dokonać w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie bez prowizji.

3. W sytuacjach wyjątkowych, wymagających osobistego złożenia dokumentów do urzędu, istnieje możliwość przedłożenia ich w okienkach podawczych, zlokalizowanych bezpośrednio przy wejściach do budynków lub pozostawienia w skrzynkach na korespondencję / bez pokwitowania złożenia/

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Ozorkowa.

§5.

Traci moc Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Ozorkowie z uwagi na ustanowienie określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.

Burmistrz Miasta Ozorkowa

Jacek SOCHA