Roboty w Ozorkowie związane z inwestycją w Parzęczewie

Na przyszły tydzień w rejonie ul. Łęczyckiej, między Rolną a Suchą, zaplanowano prace związane z budową linii średniego napięcia do zasilania elektrowni wiatrowych w Parzęczewie. Inwestor ustalił z miastem i firmą, która w ubiegłym roku wyremontowała Łęczycką, że w przypadku robót niedopuszczalna jest ingerencja w nawierzchnię jezdni. Po zakończeniu prac w tym rejonie ewentualnego odtworzenia nawierzchni ścieżki rowerowej dokona wykonawca drogi, który przywróci ją do pierwotnego stanu. Wszelkie koszty z tym związane pokryje firma realizująca inwestycję w gminie Parzęczew.
Od początku maja w kilku miejscach na terenie miasta prowadzone są roboty związane z ułożeniem linii energetycznej zasilającej farmę wiatrową w Parzęczewie z głównego punktu zasilania w Ozorkowie przy ul. Młynarskiej. Firma prowadziła prace wzdłuż ulic: Młynarskiej, Rolnej (na zdjęciu nr 1), Suchej, Nowej, Przejazd, Konopnickiej (na zdjęciu nr 2), Zielonej i Makowej, zarówno na terenach należących do miasta, PKP, jak i prywatnych. Inwestor został zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego nawierzchni, w które ingerował, i do uporządkowania terenu po zakończeniu prac. Roboty związane z przeciąganiem kabli energetycznych w Ozorkowie mają się skończyć do połowy czerwca.