POSTAW NA WŁASNY BIZNES w Łódzkim Okręgu Metropolitarnym

Informujemy, że Business School Hanna Polak, Marcin Polak Spółka Jawna dnia 04.02.2019 r. rozpoczęła realizację projektu „POSTAW NA WŁASNY BIZNES w Łódzkim Okręgu Metropolitarnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi (nr wniosku RPLD.08.03.03-10-0018/18, Oś priorytetowa: VIII. Zatrudnienie, Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) .

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo  zamieszkałych na terenach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego (tj. Miasto Łódź oraz powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki i zgierski), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym należących do osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach,  kobiet).