Kreatywna Przedsiębiorczość III

Celem projektu jest wsparcie osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo poprzez dotacje na założenie firmy (do 23 350 zł) oraz comiesięczne wsparcie pomostowe (do 1850 zł przez nawet rok), a także szkolenia i doradztwo.

W dniu 15 maja 2017 roku rusza nabór formularzy rekrutacyjnych.

Grupę docelową stanowić będzie 48 osób z Łodzi i powiatów: łódzkiego-wschodniego, brzezińskiego, zgierskiego i pabianickiego po 30 r.ż., które pozostają bez pracy (zarówno osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, jak i bierne zawodowo), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Dodatkowym, niezbędnym warunkiem, aby móc skorzystać ze wsparcia w projekcie jest należenie do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby po 50 r.ż.,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Czyli:

  • bezrobotna lub bierna zawodowo kobieta w wieku pow. 30 lat – jest osobą kwalifikowalną w projekcie;
  • bezrobotny lub bierny zawodowo mężczyzna w wieku pow. 30 lat – żeby być osobą kwalifikowalną w projekcie musi mieć albo ukończone dodatkowo 50 lat, albo być długotrwale (pow. roku) bezrobotnym/biernym zawodowo, albo mieć orzeczenie o niepełnosprawności, albo być osobą o niskich kwalifikacjach, przez co rozumie się wykształcenie niższe niż wykształcenie ponadlicealne (obejmuje: brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne ogólnokształcące, ponadgimnazjalne zawodowe i zasadnicze zawodowe). Wystarczy spełnić tylko jeden z warunków dodatkowych.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: www.kreatywnaprzedsiebiorczosc.pl

Na stronie jest również regulamin rekrutacji oraz wzór formularza rekrutacyjnego.