Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 ogłoszony w dniu 29 marca 2017 r. w ramach Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT. więcej …