Aktualności MKRPA

W dniu 14 marca 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ozorkowie zostało przeprowadzone szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie miasta Ozorkowa oraz pracowników tych punktów.  Szkolenie dotyczyło obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą  i podawaniem napojów alkoholowych oraz kontrolą sprzedaży. Tematyką szkolenia było Warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”     

Harmonogram szkolenia:

1. Przybliżenie problemu alkoholizmu wśród nieletnich.

2. Sprzedaż alkoholu nieletnim – statystki, badania.

3. Omówienie „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” – interpretacja przepisów m. in.:

  • Art. 14-16 (kiedy i w jakich sytuacjach nie wolno podawać / sprzedawać alkohol);
  • Art. 18 (w jakich okolicznościach i z jakich powodów może zostać cofnięte zezwolenie
    na sprzedaż napojów alkoholowych);
  • Art. 2 (najbliższa okolica zakres oraz interpretacja prawna pojęcia);
  • Art. 43-45 (omówienie konsekwencji prawnych wynikających z łamania obowiązków wynikających z korzystania z zezwoleń).

4. Uświadomienie konsekwencji prawnych, moralnych, społecznych wynikających
z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu – praca na przypadku.

5. Odmowa sprzedaży – trudność, którą można pokonać; zapoznanie z procedurą skutecznej, asertywnej odmowy – film instruktażowy.

6. Ukazanie sposobów wspomagających współpracę Sprzedawcy z M/GKRPA, Policją, Strażą Miejską nakierowanej na respektowanie obowiązków wynikających z korzystania z zezwoleń.

Realizatorem szkolenia była Oficyna Profilaktyczna ul. Dworcowa 9/a/19, 30-556 Kraków.

Uczestnicy szkolenia otrzymali:

  • materiały szkoleniowe dla przedsiębiorców i sprzedawców,
  • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Ozorkowie zajmujący się zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ozorkowie oraz przedstawiciele Komisariatu Policji w Ozorkowie.

Udział w szkoleniu był bezpłatny Koszty pokrywała Gmina Miasto Ozorków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.