Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na finasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy
(w ramach rezerwy KFS)

W terminie od dnia 15.05.2023 r.  do 17.05.2023 r., BĘDĄ PRZYJMOWANE wnioski na finansowanie, w ramach rezerwy KFS, działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników  i pracodawców, tj. na:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
  z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków rezerwy KFS;
 2. kursy, studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku.

Aktualny druk wniosku jest dostępny, na stronie internetowej: zgierz.praca.gov.pl w zakładce dokumenty do pobrania .

Proszę o dokładne wypełnienie wniosku, odniesienie się do każdego pola, jeśli jakaś informacja nie dotyczy pracodawcy, proszę zaznaczyć „nie dotyczy”. Wnioski będą weryfikowane dopiero po ich złożeniu, nie ma możliwości wcześniejszego sprawdzenia wniosku przez pracownika urzędu.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę Pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności,
w terminie określonym przez urząd.

Wniosek może być złożony w formie:

 1. papierowej – pracodawców, którzy zdecydują się na osobiste złożenie kompletnego wnioskuprosimy  o dostarczenie dokumentów wyłącznie do siedziby głównej Powiatowego Urzędu Pracy, Zgierz, ul. Barona 10, w godzinach pracy Urzędu, tj. 8:00 – 14:30
 • elektronicznej (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej) za pomocą:

– systemu ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)  wybierając z Katalogu spraw opcję Sprawy ogólne – Pisma do urzędu – Pisma ogólne do podmiotu publicznego , wskazując , po zalogowaniu do platformy, Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu jako organ, do którego dane dokumenty mają wpłynąć.

– portalu praca.gov.pl

Wnioski złożone w sposób inny niż określony powyżej np. pocztą e-mail nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę jego wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.


Środki rezerwy KFS, na sfinansowanie działań kształcenia ustawicznego, mogą być przyznane
w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, pozostałe 20% kosztów kształcenia stanowi wkład własny Pracodawcy,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstw,
  nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku
  na jednego uczestnika.

Kwota środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego  w roku 2023 wynosi 186 475,00 zł.

Środki rezerwy KFS przyznane Pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Wsparcie będzie udzielane pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych na rok 2023 przez Radę Rynku Pracy priorytetów:

A. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/ rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;

B. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

C. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/ branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/      województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/ planach rozwoju;

D. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób  mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

E. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

Wyjaśnienia dotyczące priorytetu C:

Zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Łódzkiego  – LORIS 2030https://www.lodzkie.pl/rpo/regionalna-strategia-innowacji-loris-2030 oraz Programem rozwoju Powiatu Zgierskiego pn. Strategia Rozwoju Powiatu Zgierskiego 2030 za kluczowe branże dla rozwoju województwa uznane zostały:                                                                                 

 • Przemysł włókienniczy i przemysł odzieżowy;
 • Produkcja materiałów budowlanych, w tym ceramika, chemia budowlana, stolarka budowlana;
 • Produkcja artykułów gospodarstwa domowego;
 • SSC, BPO/ITO, R&D (Shared Services Centers, Business Process Outsourcing Centers/Information Technology Outsourcing Centers, Research & Development Centers) – Centrum Usług Wspólnych, outsourcing procesów biznesowych, centrum usług badawczo-rozwojowych;
 • Energetyka konwencjonalna (produkcja, przetwarzanie i przesył energii) oraz produkcja energii
  z odnawialnych źródeł;
 • Usługi środowiskowe
 • Logistyka;
 • Rolnictwo oraz branża przetwórstwa rolno-spożywczego;
 • Przemysł meblowy;
 • Przemysł elektromaszynowy i maszynowy;
 • Medycyna, farmacja, kosmetyki, usługi dla ochrony zdrowia;
 • Przemysły kreatywne;
 • Informatyka i telekomunikacja;

Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd uwzględnia m.in:

 1. Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatków środków rezerwy KFS na dany rok;
  1. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
   z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  1. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków rezerwy KFS
   w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  1. Posiadanie przez realizatora usług kształcenia ustawicznego finansowanego
   ze środków rezerwy KFS, certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
  1. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  1. Plany dotyczące dalszego zatrudniania osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków rezerwy KFS;
  1. Możliwość sfinansowania ze środków rezerwy KFS działań określonych we wniosku,
   z uwzględnieniem limitów, o których mowa art. 109 ust.2k i 2m ustawy.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z  „Informacją dotyczącą  przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu
w 2023 roku
w  ramach  Rezerwy KFS”.