Przyjmowanie wniosków PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż planuje wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach poniższych instrumentów rynku pracy w następujących terminach:

od dnia 16 stycznia 2023 r. do dnia 15 lutego 2023 r.

  • prace interwencyjne (refundacja przez okres do 6 m-cy do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),
  • roboty publiczne (refundacja przez okres do 6 m-cy  do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),
  • zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla podmiotu prowadzącego dom pomocy społecznej lub jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (refundacja przez okres do 12 m-cy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę)
  • staże (maksymalnie na okres do 6 m-cy)

Aktualne druki wniosków oraz informacje dotyczące ww. form wsparcia dostępne będą w terminach naborów na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Ponadto informujemy, że z uwagi na ograniczone środki finansowe w roku 2023 r. nie będą finansowane: studia podyplomowe dla bezrobotnych i poszukujących pracy, stypendia z tytułu kontynuowania nauki, koszty opieki nad dzieckiem do lat 7, koszty dojazdu w przypadku szkoleń indywidualnych, koszty szkoleń dla poszukujących pracy.