Wyniki konsultacji

ZAWIADOMIENIE z dnia 26 października 2022 r.Burmistrz Miasta Ozorków informuje o wynikach konsultacji przeprowadzonych na podstawie § 5 Uchwały Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego przez Gminę Miasto Ozorków z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ozorkowa oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.