Raport o stanie Gminy Miasto Ozorków

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ozorkowa przedłożył Raport o stanie Gminy Miasto Ozorków, obejmujący podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Ozorkowa w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Miejskiej w Ozorkowie.

         Rada Miejska w Ozorkowie będzie rozpatrywała powyższy Raport podczas sesji zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2022 r., przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasto Ozorków, która zostanie przeprowadzona podczas powyższej sesji, mogą zabierać głos mieszkańcy Miasta Ozorkowa. Mieszkaniec chcący zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

         Zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie należy złożyć najpóźniej do dnia 29 czerwca 2022 r. do godziny 16.00, w pokoju nr 102 Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, ul. Wigury 1.

 Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ozorkowie

Ryszard Kałużny