Dodatek osłonowy – komu przysługuje, ile wyniesie i gdzie złożyć wniosek?

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy – informacje ogólne

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej.

Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dla kogo jest dodatek?

O dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie                w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy przyznawany jest na wniosek, który można złożyć do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
 • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1.062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1.1150/1.437,50 zł*

* Podwyższona kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania- wyższa kwota dodatku przysługuje  w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. O wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 554 1162 i 1243).

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:

 • na wnioski złożone do 31-01-2022 r. – wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31-03-2022 r., druga rata do 02-12-2022 r.
 • na wnioski złożone od 01-02-2022 r. – wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku do dnia 02.12.2022r.

Gdzie złożyć wniosek ?

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wniosek składamy:

 • na piśmie w MOPS w Ozorkowie ul. Stypułkowskiego 1:
 • poniedziałek  od 8:00 do 15.00;
 • wtorek od 8:00 do 16.00;
 • środa od 8:00 do 15.00;
 • czwartek od 8:00 do 15.00.
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – należy wtedy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego.

Podstawa prawna:

Ustawa o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r, poz. 1)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000001

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz.U z 2022, poz. 2)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000002

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

Formularz wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania