Zielony projekt w mieście

Gmina Miasto Ozorków bierze udział w realizacji przedsięwzięcia organizowanego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Miasto Ozorków uczestniczy w III etapie projektu pn. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Edukacja ekologiczna” i znalazło się wśród 20 miast, w których wykonane zostaną tzw. małe realizacje, tj. zadania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury dokonanej dla łagodzenia zmian klimatu w miastach. Terenem objętym małą realizacją jest skwer u zbiegu ulic Zgierskiej i Sienkiewicza. W pierwszej sesji konkursu dokonano inwentaryzacji zieleni oraz obiektów znajdujących się na terenie objętym projektem oraz przygotowano wstępną koncepcję zagospodarowania skweru. W ramach zadania planowana jest pielęgnacja i uzupełnienie istniejącego drzewostanu oraz wykonanie rabat.