Informacja Burmistrza Miasta Ozorkowa o obowiązku usuwania śniegu

Szanowni Państwo,

W związku z wysypującymi opadami  śniegu  oraz śniegu  z deszczem,  informuję o obowiązku dotyczącym usuwania jego nadmiaru z dachów budynków (zwłaszcza wielkopowierzchniowych).

Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone  na właścicieli  i zarządców nieruchomości określone zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r., poz. 1333 z poźn. zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku  w gminach  (Dz.  U  z  2020.,  poz.  1439  z późn.  zm.), a także rozporządzeniu nr 4/10 Wojewody Łódzkiego z 29 listopada 2010 r.  w sprawie  obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (Dz. U WŁ 2010 r. nr 352, poz. 3131)

Ignorowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie grozi nie tylko dotkliwymi karami grzywny przewidzianymi prawem budowlanym, ale przede wszystkim w ekstremalnych sytuacjach brak ich respektowania może doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń spowodowanych przeciążeniem konstrukcji obiektów, awarii lub ich zawaleniem. Obciążone zalegającym śniegiem dachy oraz nieodśnieżone i oblodzone drogi stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w obiektach lub na ich terenie, ale także dla przypadkowych przechodniów.

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie wielkopowierzchniowych obiektów, zwłaszcza kompleksów handlowo-usługowych, jak również prywatnych posesji i przylegających do nich obszarów podczas zimowego okresu, niewątpliwie wiąże się z poczuciem  odpowiedzialności za zdrowie i życie mieszkańców.