Opłata targowa

W związku z Ustawą z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. nie pobiera się opłaty targowej.