Informacja

W związku z wyłączeniem możliwości dokonywania płatności w kasie Urzędu Miasta Ozorkowa w następstwie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, przypominamy o możliwości dokonywania wpłat z wykorzystaniem kont internetowych, a także w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie (bez prowizji).

Wpłat należy dokonywać na następujące rachunki bankowe, z zastrzeżeniem, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega przekazaniu na indywidualny rachunek bankowy właściciela nieruchomości, o którym zostaliście Państwo powiadomieni odrębnym pismem doręczanym w miesiącu styczniu 2020r.

W przypadku niedysponowania aktualnym numerem rachunku indywidualnego, o którym mowa powyżej, można w tej sprawie kontaktować się telefonicznie z tutejszym Organem pod numerem telefonu 042 710 31 45.

rachunek: 64 87860001 0000 1528 2001 0142 właściwy dla wpłat z tytułu:podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, innych podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, kwot z decyzji za zajęcie pasa, wycinki drzew i innych decyzji administracyjnych, opłaty produktowej, opłaty adiacenckiej, opłat za korzystanie ze środowiska, odszkodowań, kar, zwrotów niewykorzystanych dotacji dokonywanych w latach następnych, odsetek, not za dowóz oraz z tytułu innych dochodów budżetowych o charakterze publicznoprawnym realizowanych przez Urząd Miejski w Ozorkowie.

rachunek: 37 87860001 0000 1528 2001 0143 właściwy dla wpłat z tytułu: opłat za reklamę, dzierżaw, wieczystego użytkowania, wpływów z czynszu, wpływów ze sprzedaży nieruchomości, za zarząd, hipoteki, służebności gruntowej, wpływów z przekształceń praw własności, wpływów ze świadczonych usług, dochodów realizowanych przez OPK z tytułu obsługi komunalnego    zasobu mieszkaniowego gminy.