OPASKA, KTÓRA RATUJE ŻYCIE

W trosce o poprawę bytu osób w wieku 60+ i niesamodzielnych, Powiat Zgierski zawarł umowę z „HRP Care” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o współpracy w zakresie realizacji Projektu „Przepis na Opiekę”, realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: 9 Włączenie społeczne; Działanie: 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT.

Więcej informacji