Wyniki konsultacji

Zawiadomienie z dnia 27 listopada 2019 r. – wyniki konsultacji w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Ozorków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.

Wyniki 27.12.2019