Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Ozorków – aktualizacja

W 2015 roku opracowaliśmy dokument pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Ozorków”. Jest to bardzo ważny dokument, który stanowi podstawę do aplikowania o dofinansowanie inwestycji zmniejszających emisję CO2 czyli takich, które zmniejszają zużycie energii lub prowadzą do jej efektywnego wykorzystania, ograniczają szkodliwe emisje zanieczyszczeń oraz wdrażają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Do przykładowych przedsięwzięć należą: docieplenie budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła, wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa nowych obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymiana urządzeń i oświetlenia na energooszczędne, wymiana środków transportu na niskoemisyjne itp. W 2016 roku dokument został aktualizowany poprzez dopisanie kolejnych zadań planowanych do realizacji, dla których pozyskiwano dofinansowanie z RPO.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przynosi gminie wiele korzyści takich jak pozyskanie dofinansowań do zadań proekologicznych, redukcja zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie energochłonności, poprawa infrastruktury, wdrożenie nowych technologii i wiele innych sprzyjających rozwojowi gminy.

Po upływie 3 lat w naszym mieście nastąpiły znaczące zmiany dotyczące wykorzystania energii dlatego podjęto decyzję o przystąpieniu do kolejnej aktualizacji tego dokumentu.

Aktualizacja dokumentu pozwoli ocenić jakie efekty przyniosły inwestycje zrealizowane w tym czasie w mieście, zarówno przez mieszkańców (np. finansowane wymiany źródła ciepła z programu PONE), jak i podmioty gospodarcze i użyteczności publicznej. Będzie to sygnał czy zaplanowane inwestycje przyniosły oczekiwane rezultaty oraz czy prawidłowo jest realizowana gospodarka energetyczna w naszym mieście.

Jej celem jest również ocena aktualnej sytuacji energetycznej w mieście, a w szczególności sposobu zabezpieczenia potrzeb grzewczych mieszkańców i przedsiębiorców.

Najważniejszą kwestią jest jednak wprowadzenie nowych zadań, które planowane są do realizacji do 2022 roku, których wykonanie pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Informujemy, iż zgłoszenie zadania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie gwarantuje otrzymania dotacji, stanowi jednak podstawę ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w wielu programach krajowych i europejskich. W celu zgłoszenia inwestycji proekologicznych do dopisania w planie należy wypełnić Kartę zadania. Jeśli wnioskodawca planuje umieścić kilka zadań w PGN-ie należy to opisać w osobnych Kartach.

Karty zadań są dostępne w Urzędzie Miasta Ozorków ul. Wigury1 lub na stronie www.umozorkow.pl.

Karty zadań oraz i inne uwagi do PGN można składać w formie pisemnej do dnia 6 maja 2019 r.:

  1. osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1
  2. pocztą tradycyjną na adres: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. 91-334 Łódź. ul. Kwidzyńska 14
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  pgn@auipe.pl