Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej

W 2018 roku zaplanowano przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w celu wyłonienia wykonawcy na termomodernizację budynku hali sportowej zlokalizowanego w Ozorkowie przy ul. Traugutta 2. Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia została zaplanowana na 2019 r. W zakres prac przedmiotowej inwestycji wchodzą: modernizacja wewnętrznego systemu ogrzewania, modernizacja systemu c.w.u., wymiana konstrukcji dachu wraz z montażem izolacji termicznej, docieplenie ścian zewnętrznych, wprowadzenie systemu wentylacji z rekuperacją, modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji odgromowej, utylizacja płyt azbestowych z dachu budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. W 2019 roku planuje się wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty termomodernizacyjne dotyczące budynku pływalni Wodnik, zlokalizowanej w Ozorkowie przy ul. Lotniczej 1. Planuje się termomodernizację dwupiętrowego budynku krytej pływalni zlokalizowanej w Ozorkowie przy ul. Lotniczej 1a w zakresie: modernizacji systemu c.w.u. oraz systemu podgrzewu wody basenowej – montaż i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku szkolnego sąsiadującego z budynkiem pływalni; wymiany stolarki zewnętrznej okiennej (okien i świetlika dachowego). Realizacja rzeczowa inwestycji planowana jest na 2020 rok. Umowa o dofinansowanie na realizację projektu nr RPLD.04.02.01-10-0020/17 pn. ”Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 została zawarta 29 września 2017 r. Całkowita wartość projektu planowana jest na kwotę 2 144 910,00 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę 1 424 975,09 zł. Wkład własny Gminy Miasto Ozorków – 719 934,91 zł.