Gmina Miasto Ozorków realizuje zadanie „Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Miasto Ozorków”

Trwa uzupełniający nabór wniosków o dotację (do 40% kosztów kwalifikowanych) na wymianę starego pieca na nowy ekologiczny. Jednym z warunków pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest konieczność zrealizowania i rozliczenia zadania do 30 września 2018 r.

Mieszkańcy miasta – osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych częściowo (w ramach wkładu własnego) indywidualnie ponoszą koszty przygotowania niezbędnych dokumentacji, demontażu, montażu nowych urządzeń, robót budowlanych, wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u. Na część ww wydatków mogą otrzymać dotację – do 40% kosztów kwalifikowanych.

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z palenisk domowych poprzez wymianę starego pieca węglowego na inne źródło ciepła emitujące mniej zanieczyszczeń.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Planowana całkowita wartość zadania – 1 420 450,00 PLN, wysokość dotacji – 442 437,00 PLN. Umowę o dofinansowanie zadania podpisano w dn. 27.07.2017 r.

Obsługę mieszkańców w ramach programu realizuje Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. Spotkania organizacyjne w sprawie niezbędnych dokumentów i procedur odbywają się w każdy wtorek w godzinach 1500 – 1700 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Ozorkowie. Niezbędne informacje i druki można uzyskać również drogą mailową pod adresem sekretariat@auipe.pl lub telefonicznie pod nr 42 640 60 14 lub 572 362 567.

Informacje oraz deklaracje udziału w Programie można też uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Ozorkowie pod nr telefonu 42 710 31 28 lub bezpośrednio w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1, pok. 206.