Wyjaśnienia dla kandydatów na urzędników wyborczych – uaktualnienie

Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 212018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r

Tabela – liczba urzędników wyborczych

Uaktualniona Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Łodzi o urzędnikach wyborczych

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

13.03.2018 r.

W załączeniu znajduje się Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 13 marca 2018 r. o zmianach zasad dokonywania zgłoszeń przez kandydatów na urzędników wyborczych i liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (miastach) na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi, wraz z załącznikami.

Uaktualniona Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Łodzi o urzędnikach wyborczych

Uchwała w sprawie liczby urzędników wyborczych

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie liczby urzędników wyborczych

Uchwała w sprawie szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych

Tabela – liczba urzędników wyborczych

Wzór zgłoszenia urzędnika wyborczego

28.02.2018 r.

Urzędnik wyborczy nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i – poza miastami na prawach powiatu – mieszka – przypomina Krajowe Biuro Wyborcze. O funkcję urzędnika wyborczego mogą ubiegać się jedynie osoby, które pracują w administracji rządowej lub samorządowej,  albo są zatrudnione w podległych lub nadzorowanych przez nie jednostkach. KBW zwraca uwagę, że przepisy Kodeksu wyborczego nie przewidują zwrotu kosztów dojazdu urzędnika wyborczego do gminy, w której będzie on pełnił swoją funkcję.

W związku z licznymi pytaniami Krajowe Biuro Wyborcze wyjaśnia, że zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego urzędników wyborczych powołuje się spośród pracowników urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych albo przez nie nadzorowanych. To oznacza, że osoby wykonujące pracę w tych urzędach w ramach innego stosunku prawnego niż stosunek pracy (np. na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy zlecenia), nie mogą być urzędnikami wyborczymi, gdyż nie są pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy. W odpowiedzi na pytania, KBW informuje także, że o funkcję urzędnika wyborczego nie mogą ubiegać się wykładowcy akademiccy czy urzędnicy sądowi.

Krajowe Biuro Wyborcze wyjaśnia także, że zgodnie z art. 191b § 1 i 2 Kodeksu wyborczego urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje. Urzędnikiem wyborczym nie może być także osoba, ujęta w rejestrze wyborców w miejscowości, gdzie urzędnik pracuje. To oznacza, że urzędnikiem wyborczym nie można być tam, gdzie się mieszka – zakaz ten nie dotyczy miast jedynie na prawach powiatu.

Jeżeli na przykład dana osoba zatrudniona jest w starostwie powiatowym, to może być urzędnikiem wyborczym w mieście, w którym mieści się siedziba starostwa.  Jeżeli urzędnik wyborczy na co dzień pracuje w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta, może pełnić funkcję w gminie wiejskiej, która ma siedzibę w danym mieście. Nie może jednak na terenie tej gminy wiejskiej mieszkać. Wreszcie pracownik gminy wiejskiej może być urzędnikiem wyborczym w mieście, w którym znajduje się siedziba urzędu tej gminy  – pod warunkiem, że nie mieszka w tym mieście. Wyjątkiem jest jedynie miasto na prawach powiatu, w którym urzędnik wyborczy może i mieszkać, i pracować.

Osoba, która chce być urzędnikiem wyborczym może podać w zgłoszeniu kilka gmin, w których chciałaby pełnić tę funkcję. Ze względu na zakres zadań urzędnika wyborczego, niemożliwe jest jednoczesne pełnienie funkcji urzędnika wyborczego przez daną osobę w więcej niż jednej gminie.

Krajowe Biuro Wyborcze wyjaśnia również, że podziału zadań pomiędzy urzędników wyborczych w danej gminie dokonywał będzie komisarz wyborczy.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na urzędników wyborczych znajdują się na stronach internetowych delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

http://pkw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/24419_Wyjasnienia_dla_kandydatow_na_urzednikow_wyborczych