Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Miasto Ozorków

Gmina Miasto Ozorków realizuje zadanie pn. „Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Miasto Ozorków”

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z palenisk domowych poprzez wymianę starego pieca węglowego na inne źródło ciepła emitujące mniej zanieczyszczeń.

Gmina Miasto Ozorków wnosi wkład własny na przygotowanie dokumentacji, w tym inwentaryzacji źródeł emisji oraz na nadzór i potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego. Odbiorcami końcowymi zadania są mieszkańcy miasta, osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych, którzy częściowo (w ramach wkładu własnego) indywidualnie ponoszą koszty przygotowania niezbędnych dokumentacji, demontażu, montażu nowych urządzeń, robót budowlanych, wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u. Na pozostałą część ww wydatków otrzymają dotację – do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Planowana całkowita wartość zadania wynosi – 1 420 450,00 PLN, w tym wysokość dotacji – 442 437,00 PLN.

W lipcu 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Projektem objętych zostało 69 Odbiorców końcowych. Zgodnie z umową zakończenie projektu – 30 września 2018 r.

Przewiduje się możliwość udzielenia dotacji nowym wnioskodawcom, w przypadku wycofania się części Odbiorców Końcowych ujętych w umowie o dofinansowanie.

Obsługę mieszkańców w ramach programu realizuje Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. Spotkania organizacyjne w sprawie niezbędnych dokumentów i procedur odbywają się w każdy wtorek w godzinach 1500 – 1700 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Ozorkowie. Niezbędne informacje i druki można uzyskać również drogą mailową pod adresem sekretariat@auipe.pl lub telefonicznie pod nr 42 640 60 14 lub 572 362 567.

Informacje oraz deklaracje udziału w Programie można też uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Ozorkowie pod nr telefonu 42 710 31 28 lub bezpośrednio w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1, pok. 206.