Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+


Gmina Miasto Ozorków realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+”.
Celem projektu jest opracowanie programu rewitalizacji, jako podstawowego dokumentu służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych w sferze społecznej, gospodarczej oraz funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej i technicznej na obszarze Gminy Miasto Ozorków.
Program rewitalizacji określa kompleksowy proces przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych w Ozorkowie z kryzysu. Opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+” umożliwi m.in. realizację strategicznych inwestycji w Ozorkowie z zakresu rewitalizacji, poprzez pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Całkowita wartość projektu – 24 930,00 PLN.
Dofinansowanie – 22 437,00 PLN, w tym 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Termin realizacji projektu: 18.02.2016 r. – 31.01.2017 r.