„Na tropie naukowych przygód – program poprawy jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie”

fundusze

Zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 12 lipca 2016 r., w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie realizuje projekt pn. „Na tropie naukowych przygód – program poprawy jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie”,  w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 175 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ozorkowie klas II-VI oraz 22 nauczycieli, w roku szkolnym 2016/17 i 2017/18. Celem głównym projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, poprzez realizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, wzrost kompetencji nauczycieli oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej.

W ramach projektu:

  1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: zajęcia dla 105 uczniów kl. II-VI z trudnościami w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej z matematyki oraz języka angielskiego. Zajęcia skupiają na indywidualnych potrzebach ucznia, pozwolą zniwelować dysproporcje edukacyjne. Uczniowie korzystają z licznych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.
  2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia: Zajęcia dla 70 uczniów kl. II-VI, szczególnie uzdolnionych w zakresie kompetencji matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, przedsiębiorczości, w tym:
  1. Kółko młodych społeczników (kl. IV-VI) – zajęciach mające na celu rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych, przedsiębiorczości, kreatywności oraz samodzielnego myślenia i skutecznego działania, a w efekcie kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  2. Warsztaty językowe (kl. IV-VI) – nauczanie oparte na metod naturalnych, bez polskiego tłumaczenia, zwiększające szanse na odruchowe korzystanie z języka, prowadzone innowacyjnymi metodami nauczania przy użyciu sprzętów TIK.
  1. Kółko młodych inżynierów (kl. II-III) – zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje techniczno – naukowe, zdolności wizualno – przestrzenne, logiczne myślenie, umiejętność pracy w grupie; konstruowanie robotów w oparciu o zakupione w projekcie zestawy klocków oraz sprzęt TIK. W ramach zajęć – wycieczki edukacyjne.
  2. Zajęcia z przyrody oparte na metodzie eksperymentu: Kółko przyrodnicze dla uczniów kl. II-VI szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Zajęcia przeprowadzane z wykorzystaniem niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. W ramach zajęć – wycieczki edukacyjne.
  3. Zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe: Kółko informatyczne dla uczniów kl. IV-VI, szczególnie uzdolnionych w zakresie informatycznym. Uczniowie dowiadują się jak posługiwać się komputerem i innym sprzętem TIK w celach edukacyjnych (np. metoda webquestów, przygotowanie prezentacji multimedialnych, zabawa grafiką komput, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji) oraz jak zachować bezpieczeństwo w sieci. Zajęcia są przeprowadzane w doposażonej w ramach projektu w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK – pracowni informatycznej.
  4. Zajęcia specjalistyczne: Zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych (kl. II-VI) mające służyć poprawie zdolności uczniów z dysfunkcjami, utrudniającymi im codzienną pracę w warunkach szkolnych, w tym: Zajęcia Terapii Integracji Sensorycznej – w formie zabaw ruchowych, prowadzone w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt zakupiony w ramach projektu; Zajęcia logopedyczne – obejmujące ćwiczenia odpowiednie do rodzaju deficytu – zaburzeń mowy. Zakres zajęć i metody ich prowadzenia dostosowane są do potrzeb wynikających z indywidualnych diagnoz (IPET) oraz konsultowane z rodzicami,

Całkowita wartość projektu pn. „Na tropie naukowych przygód – program poprawy jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie” planowana jest na kwotę ponad 488 tys. zł. Dofinansowanie stanowi kwotę ponad 453 tys. zł, w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – ponad 414 tys. zł, ze środków dotacji celowej – ponad 39 tys. zł. Wkład własny niepieniężny wnoszony przez Gminę Miasto Ozorków wynosi ponad 34 tys. zł.