Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie

W załączeniu znajduje się zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 w ramach Osi VIII Zatrudnienie, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, ogłoszonego w dniu 27 lipca 2016 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 27.07.2016